LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 1 d. Nr. 1019

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 1997, Nr. 96-2421; 2000, Nr. 40-1114) 6 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2002, Nr. 54-2114) 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 72-2548; 2002, Nr. 56-2267):

1. Pripažinti netekusiu galios 4.311 punktą.

2. Papildyti nurodytąjį valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius nauju 4.330 punktu (ankstesnius 4.330–4.371 punktus laikant 4.331–4.372 punktais):

4.330. nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialisto atestato išdavimą 140 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________