LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-972

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2000, Nr. 75-2272)

 

1 straipsnis. 43 straipsnio 2 dalies pakeitimas

43 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „komercine paslaptimi“ įrašyti žodžius „tvarkomais asmens duomenimis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms reglamentavimo institucijoms teikiama informacija, susijusi su viešosios informacijos rengėjų ir platintojų tvarkomais asmens duomenimis, turi būti naudojama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________