LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 18 d. Nr. IX-958

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735; 2000, Nr. 56-1649)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 punkto pripažinimas netekusiu galios

7 straipsnio 1 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________