LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO 8, 10, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. IX-993

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 98-3482)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio papildymas nauja 3 dalimi

1. Papildyti 8 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Jeigu vienas savininkas turi kelis akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, kuriuose vykdoma mažmeninė prekyba skirtais naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujomis ir dujiniais angliavandeniliais, akcizų deklaracija už kiekvieną sandėlį atskirai pateikiama tam vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje šis savininkas yra įregistruotas mokesčio mokėtoju.“

2. Buvusias 8 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis laikyti atitinkamai 4, 5 ir 6 dalimis.

 

2 straipsnis. 10 straipsnio papildymas nauja 2 dalimi

1. Papildyti 10 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Jeigu vienas savininkas turi kelis akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, kuriuose vykdoma mažmeninė prekyba skirtais naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujomis ir dujiniais angliavandeniliais, už mokestinį laikotarpį mokėtina akcizų suma turi būti sumokėta į to vietos mokesčio administratoriaus surenkamąją sąskaitą, kurio teritorijoje jis yra įregistruotas mokesčio mokėtoju.“

2. Buvusias 10 straipsnio 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis.

 

3 straipsnis. 12 straipsnio 2 dalies papildymas ir 9 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Papildyti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Išgabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš vieno akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau šiame straipsnyje – siuntėjas) į kitą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau šiame straipsnyje – gavėjas), turi būti išrašytas centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentas. Vieną jo egzempliorių privalo pasirašytinai patvirtinti gavėjo savininko ir vietos mokesčio administratoriaus, kurio veiklos teritorijoje yra gavėjas, įgalioti asmenys. Šis egzempliorius turi būti grąžintas siuntėjo savininkui. Kai akcizais apmokestinamos prekės (naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, skirti naudoti kaip degalai) gabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, kuriuose vykdoma mažmeninė prekyba skirtais naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujomis ir dujiniais angliavandeniliais, vietos mokesčio administratoriaus įgalioti asmenys akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumento egzemplioriaus pasirašytinai netvirtina. Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumento pildymo ir įforminimo tvarką, taip pat šio dokumento blanko reikalavimus nustato centrinis mokesčio administratorius.“

2. 12 straipsnio 9 dalį pripažinti netekusia galios.

 

4 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kai išleistos laisvai cirkuliuoti importuotos akcizais apmokestinamos prekės nugabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame šias prekes leidžiama laikyti, už jas sumokėta importo akcizų suma gali būti importuotojui grąžinta arba, jeigu mokėjimo terminas dar nesuėjęs ir mokestis nesumokėtas, ši suma gali būti panaikinta. Tokiu atveju importuotojas privalo pateikti muitinei, įforminusiai išleidimo laisvai cirkuliuoti procedūrą, vietos mokesčio administratoriaus, kurio veiklos teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, įgalioto asmens patvirtintą pažymą, kad prekės, už kurias apskaičiuotą importo akcizų sumą prašoma grąžinti arba panaikinti, yra gautos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje. Importo akcizų suma grąžinama arba akcizas panaikinamas tik už faktiškai akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gautą prekių kiekį, taip pat už prekių kiekį, prarastą gabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį metu, neviršijantį Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų natūralios netekties dėl prekių transportavimo normų, ir prekes, prarastas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, jeigu tai įrodyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, taip pat už kiekio, už kurį buvo apskaičiuoti importo akcizai, ir faktiškai akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gauto kiekio skirtumus, kurie neviršija teisės aktų nustatytų matavimo prietaisų leistinų paklaidų. Prekių kiekis, už kurį apskaičiuota importo akcizų suma grąžinama ar akcizas panaikinamas, nurodomas šioje dalyje nurodytoje pažymoje. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gavus prekes, už kurias importo akcizai buvo grąžinti (panaikinti), laikoma, kad šioms prekėms (išskyrus šioje dalyje nurodytas netektis, praradimus ir kiekio skirtumus) pradėtas taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šios straipsnio dalies nuostatų taikymo ir importo akcizų grąžinimo (panaikinimo) tvarką.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________