LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gegužės 30 d. Nr. IX-919

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 32-890)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 7 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Laikotarpiu, kai invalidas, turintis teisę gauti transporto išlaidų kompensaciją, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, ši kompensacija nemokama. Šis laikotarpis taip pat neįskaitomas specialių lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti.“

2. Buvusias 7 straipsnio 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________