LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. birželio 12 d. Nr. 870

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 12-403):

1. Išdėstyti 2.5 punkto 3 pastabą taip:

3. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiams, jeigu jie:

3.1. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti mokslo ir studijų ar švietimo įstaigose mokslinio ir (ar) pedagoginio darbo arba yra priimti mokytis ar studijuoti švietimo ar mokslo ir studijų įstaigose arba kelti kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, taip pat Europos Sąjungos programas, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika;

3.2. yra studentai, atvykstantys stažuoti ar dirbti į Lietuvos Respubliką pagal visuomeninių (nevyriausybinių) organizacijų vykdomas tarptautines mainų stažuotėmis programas vieneriems metams“.

2. Išdėstyti 3.22 punktą taip:

3.22. licencijos spausdinti vertybinius 1000 litų“ popierius, dokumentų blankus ir banderoles apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________