LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 824

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52-1484), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 43-1613), pastraipa „Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos“ ir 4.371 punktu:

„Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

4.371. leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimą 1500 litų“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________