LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 818

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 1996, Nr. 44-1084; 1997, Nr. 69-1751; 2002, Nr. 13-498) patvirtintus Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus:

1. Išdėstyti 3.1 punktą taip:

„3.1. už vizų išdavimą:

paprastosios vizos                                                                                  15 JAV dolerių

specialiosios vizos                                                                                  50 JAV dolerių

tranzitinės vizos                                                                                     8 JAV doleriai

oro uosto tranzitinės vizos                                                                     8 JAV doleriai

grupinės vizos po                                                                                   10 JAV dolerių už asmenį

grupinės tranzitinės vizos po                                                                  8 JAV dolerius už asmenį“.

2. Išdėstyti 3.1 punkto 5 pastabą taip:

„5. Už skubiai per 72 valandas išduotas vizas konsulinis mokestis didinamas papildomai 20 JAV dolerių už asmenį“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS