LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMĄ

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 816

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 12 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 82 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Teisingumo ministeriją, suderinus su Finansų ministerija, parengti ir patvirtinti:

1.1. kuratoriaus atlyginimo už atstovavimą tvarką ir įkainius;

1.2. išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, maksimalius dydžius ir jų apmokėjimo tvarką;

1.3. sprendimų vykdymo instrukciją.

2. Įgalioti Statistikos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartą per ketvirtį skelbti teismų taikomus indeksus „Valstybės žiniose“.

3. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________