LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TIKRINIMUS ATLIEKANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE KOORDINAVIMO

 

2002 m. gegužės 28 d. Nr. 763

Vilnius

 

Siekdama pagerinti valstybės institucijų ir įstaigų veiklą pasienio kontrolės punktuose ir užtikrinti, kad asmenims, vykstantiems per valstybės sieną, būtų laiku teikiamos geros kokybės paslaugos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) koordinuoti tikrinimus pasienio kontrolės punktuose atliekančių valstybės institucijų ir įstaigų (toliau vadinama – tikrinimą atliekančios institucijos), kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei ūkio subjektų, teikiančių paslaugas, susijusias su pasienio kontrolės punktuose atliekamais tikrinimais (toliau vadinama – ūkio subjektai), veiklą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. tikrinimą atliekančių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei ūkio subjektų veiklą pasienio kontrolės punktuose koordinuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įgalioti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai;

2.2. nurodytų 2.1 punkte Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų teisėti nurodymai pasienio kontrolės punktų režimo užtikrinimo klausimais tikrinimą atliekančių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams ir ūkio subjektų darbuotojams privalomi.

3. Įpareigoti Valstybės sienos apsaugos tarnybą:

3.1. suderinus su tikrinimą atliekančiomis ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nustatyti tikrinimą atliekančių institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimo tvarką ir kontroliuoti, kaip jos laikomasi;

3.2. ne rečiau kaip kartą per pusmetį rengti visų tikrinimą atliekančių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei ūkio subjektų atstovų pasitarimus klausimams ir pasiūlymams dėl tikrinimą atliekančių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei ūkio subjektų veiklą pasienio kontrolės punktuose reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, taip pat bendradarbiavimo ir kitokiems klausimams aptarti.

4. Pripažinti netekusia galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir Acquis įgyvendinimo priemonių 2002 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 25-910) patvirtinto Acquis įgyvendinimo priemonių 2002 metų plano 3.25 skyriaus „Muitų sąjunga“ 3.25-S26 priemonę.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

______________