LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. gegužės 24 d. Nr. 725

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463):

1.1. išdėstyti 4.52 punktą taip:

„4.52. privalomosios tarifinės informacijos akto arba tyrimo protokolo išdavimą

60

litų“;

 

1.2. papildyti nurodytąjį sąrašą šiuo 4.521 punktu:

„4.521. privalomosios prekių kilmės informacijos akto išdavimą

 

75

litai“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. birželio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________