LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. gegužės 24 d. Nr. 715

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-794):

1. Išdėstyti 2 punkto antrąją pastraipą taip:

„Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos Seimas, ir derinamais su valstybės ilgalaikės raidos strategija“.

2. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Vidaus reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Vidaus reikalų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, nurodytų šių nuostatų 11.8, 11.11, 11.12, 11.14 ir 11.17 punktuose“.

3. Išdėstyti 11.8 punktą taip:

11.8. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų“.

4. Papildyti nurodytuosius nuostatus šiuo 11.9 punktu (ankstesnius 11.9–11.17 punktus laikyti atitinkamai 11.10–11.18 punktais):

„11.9. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus“.

5. Išdėstyti 11.11 ir 11.12 punktus (ankstesnius 11.10 ir 11.11 punktus) taip:

11.11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus, išskyrus policijos generalinį komisarą;

11.12. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių administravimo sritis“.

6. Išdėstyti 12–15 punktus taip:

12. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

13. Viceministras:

13.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

13.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

13.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose;

13.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

13.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

14. Vidaus reikalų ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.

Vidaus reikalų ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

15. Ministerijos valstybės sekretorius yra ministrui pavaldus karjeros valstybės tarnautojas, kuris:

15.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

15.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

15.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

15.4. koordinuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

15.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą, pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius;

15.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, ministro įsakymų projektų rengimą;

15.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus;

15.8. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

15.9. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas“.

7. Papildyti nurodytuosius nuostatus šiuo 16 punktu (ankstesnius 16–19 punktus laikyti atitinkamai 17–20 punktais):

16. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

16.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

16.2. organizuoja teisės aktų projektų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir derinimą;

16.3. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

16.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

16.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas“.

8. Išdėstyti 17 punkto (ankstesnio 16 punkto) pirmąją pastraipą taip:

17. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS