LIETUVOS RESPUBLIKOS

ANTSTOLIŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gegužės 9 d. Nr. IX-877

Vilnius

 

1 straipsnis. Antstolių įstatymo įsigaliojimas

1. Antstolių įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. s

ausio 1 d., išskyrus 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 20, 26, 41, 42, 50 straipsnius. Šie straipsniai ir dalys įsigalioja nuo Antstolių įstatymo paskelbimo ir taikomi su Antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme numatytomis išlygomis.

2. 2003 m. sausio 1 d. netenka galios:

1) Teismo antstolių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2846);

2) Teismo antstolių įstatymo įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2847).

 

2 straipsnis.         Įstatymo „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ taikymas antstoliams

Kol nėra pasibaigęs įstatymo „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ nustatytas apribojimų terminas, antstoliais negali būti skiriami ir negali dirbti asmenys, buvę SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadriniais darbuotojais.

 

3 straipsnis. Antstolių rezervas

1. Antstolių rezervas formuojamas viešo konkurso būdu teisingumo ministro nustatyta tvarka. Viešą konkursą antstolių rezervui suformuoti vykdo teisingumo ministro sudaryta Antstolių rezervo formavimo komisija. Antstolių rezervo formavimo komisija atrenka asmenis, pretenduojančius būti įrašytus į antstolių rezervą, atsižvelgdama į viešo konkurso rezultatus, nustatytą antstolių skaičių ir veiklos teritorijas.

2. Viešą konkursą antstolių rezervui suformuoti sudaro antstolio kvalifikacinis egzaminas (testas) ir privalumų vertinimas. Antstolio kvalifikacinio egzamino programą tvirtina teisingumo ministras. Jeigu kelių asmenų antstolio kvalifikacinio egzamino (testo) rezultatai į vieną antstolio vietą yra įvertinti vienodai, atliekamas privalumų vertinimas.

3. Viešą konkursą antstolių rezervui suformuoti skelbia Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į teisingumo ministro nustatytą antstolių skaičių ir veiklos teritorijas. Konkursas antstolių rezervui suformuoti turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos, o rezervas baigtas formuoti – iki 2002 m. gruodžio 1 d. Antstolių rezervas egzistuoja iki 2003 m. sausio 1 d.

4. Asmuo, laimėjęs viešą konkursą, teisingumo ministro įsakymu skiriamas antstoliu ir įrašomas į antstolių rezervą.

5. Asmenys, įrašyti į antstolių rezervą, privalo iki 2003 m. sausio 1 d. Antstolių įstatymo nustatyta tvarka įkurti antstolio (antstolių) kontorą, prisiekti ir šio Įstatymo 14 straipsnio bei Antstolių įstatymo nustatyta tvarka apsidrausti civilinę atsakomybę.

6. Asmenys, įrašyti į antstolių rezervą ir įvykdę šio straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, nuo 2003 m. sausio 1 d. įrašomi į Lietuvos antstolių sąrašą, jiems išduodamas liudijimas, patvirtinantis teisę vykdyti antstolio veiklą, bei antstolio pažymėjimas ir ženklas.

 

4 straipsnis.         Reikalavimai asmenims, pretenduojantiems būti įrašytiems į antstolių rezervą

1. Teismo antstoliams, pretenduojantiems būti įrašytiems į antstolių rezervą, taikomi Antstolių įstatymo 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai, išskyrus stažo ir išsilavinimo reikalavimus. Dalyvauti viešame konkurse ir būti įrašyti į antstolių rezervą gali teismo antstoliai, studijuojantys, kad įgytų aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą.

2. Kitiems asmenims, pretenduojantiems būti įrašytiems į antstolių rezervą, taikomi Antstolių įstatymo 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai, išskyrus stažo reikalavimus.

 

5 straipsnis.         Antstolių įstatymo 4 straipsnyje nustatyto išsilavinimo reikalavimo netaikymo teismo antstoliams terminas ir teisinės pasekmės jam pasibaigus

1. Teismo antstoliams, kurie buvo įrašyti į antstolių rezervą ir į Lietuvos antstolių sąrašą, Antstolių įstatymo 4 straipsnyje nustatyto išsilavinimo reikalavimas netaikomas iki 2007 m. spalio 1 d.

2. Antstolis, iki 2007 m. spalio 1 d. neįgijęs Antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyto išsilavinimo, atleidžiamas iš antstolių.

 

6 straipsnis.         Reikalavimai asmenims, pretenduojantiems būti įrašytiems į antstolių padėjėjų sąrašą

Asmenims, iki 2003 m. sausio 1 d. turėjusiems teismo antstolio statusą ir pretenduojantiems būti įrašytiems į antstolių padėjėjų sąrašą, taikomi Antstolių įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai, išskyrus išsilavinimo reikalavimus. Šiame straipsnyje nurodytiems asmenims Antstolių įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyti išsilavinimo reikalavimai netaikomi iki 2003 m. liepos 1 d.

 

7 straipsnis. Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų likvidavimas

Teisingumo ministras iki 2002 m. rugsėjo 1 d. priima sprendimą likviduoti teismo antstolių kontoras prie apylinkių teismų. Likviduojamos teismo antstolių kontoros prie apylinkių teismų iki 2002 m. gruodžio 31 d. vykdo visas joms įstatymų nustatytas funkcijas.

 

8 straipsnis.         Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų patikėjimo teise valdomas turtas

1. Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų patikėjimo teise valdomas ilgalaikis kilnojamasis turtas ir turtinės teisės Vyriausybės nustatyta tvarka parduodamos antstoliams už likutinę vertę. Šiuo atveju netaikomas Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas. Turtas antstoliams gali būti parduodamas ir išsimokėtinai, nustačius ne ilgesnį kaip dvejų metų išsimokėjimo terminą.

2. Pirkimo–pardavimo sutartys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodyto turto ir turtinių teisių turi būti sudarytos iki 2003 m. sausio 1 d., o turtas ir turtinės teisės perduotos iki 2003 m. vasario 1 d.

3. Lėšos, gautos realizavus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą ir turtines teises, pervedamos į Lietuvos antstolių rūmų sąskaitą ir naudojamos Lietuvos antstolių rūmams steigti bei Antstolių įstatyme nustatytoms Lietuvos antstolių rūmų funkcijoms atlikti.

4. Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų patikėjimo teise valdomas ilgalaikis kilnojamasis turtas, neparduotas antstoliams, naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Vykdomųjų bylų perdavimas

1. Teismo antstolių nebaigtos vykdyti vykdomosios bylos teisingumo ministro nustatyta tvarka perduodamos antstoliams.

2. Teismo antstolių kontoros, prieš perduodamos antstoliams nebaigtas vykdyti vykdomąsias bylas, raštu apie tai informuoja išieškotojus.

3. Antstoliai, gavę teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų pradėtas, bet nebaigtas vykdyti vykdomąsias bylas, atlieka procesinius veiksmus, būtinus sprendimams įvykdyti.

 

10 straipsnis. Išieškotų piniginių lėšų ir vykdymo išlaidų perdavimas

1. Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų depozitinėse sąskaitose saugomos lėšos ir visi šių lėšų apskaitos dokumentai bei vykdomosios bylos, kurias vykdant šios lėšos buvo išieškotos, teisingumo ministro nustatyta tvarka perduodami antstoliams.

2. Antstoliai išieškotas iš skolininkų lėšas išmoka išieškotojams.

3. Iki 2003 m. sausio 1 d. lėšos, skirtos sprendimų vykdymo išlaidoms apmokėti ir saugomos teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų specialiose depozitinėse sąskaitose, pervedamos į Teisingumo ministerijos lėšų pagal pavedimus sąskaitą. Lėšų, esančių teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų specialiose depozitinėse sąskaitose, apskaitos dokumentai perduodami Teisingumo ministerijai.

4. Visos Teisingumo ministerijos lėšų pagal pavedimus sąskaitoje sukauptos bei šio straipsnio 3 dalyje nurodytos lėšos teisingumo ministro nustatyta tvarka proporcingai paskirstomos antstoliams perduotų vykdomųjų bylų vykdymo išlaidoms apmokėti.

 

11 straipsnis.       Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų užbaigtų vykdomųjų bylų ir archyvų perdavimas

Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų užbaigtos vykdomosios bylos, išskyrus nurodytas šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, ir archyvai iki 2003 m. sausio 1 d. perduodami saugoti apylinkės teismams, prie kurių yra teismo antstolių kontoros.

 

12 straipsnis. Pirmojo antstolių susirinkimo sušaukimas

1. Pirmąjį antstolių susirinkimą iki 2003 m. kovo 1 d. sušaukia teisingumo ministras. Pirmajam antstolių susirinkimui pirmininkauja teisingumo ministro paskirtas asmuo.

2. Pirmajame antstolių susirinkime priimami Lietuvos antstolių rūmų įstatai, Antstolių profesinės etikos kodeksas, išrenkamas Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas ir du Antstolių garbės teismo nariai.

 

13 straipsnis. Teismo antstolių veiksmais padarytos žalos atlyginimas

Neteisėtais teismo antstolių veiksmais iki 2003 m. sausio 1 d. padarytą žalą atlygina valstybė. Bylose dėl neteisėtais teismo antstolių veiksmais padarytos žalos atlyginimo valstybei atstovauja Teisingumo ministerija. Valstybė, atlyginusi žalą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka išieškoti žalos atlyginimui išmokėtas sumas iš ją padariusio asmens.

 

14 straipsnis. Antstolių civilinės atsakomybės draudimas

Kol Lietuvos antstolių rūmai pradės drausti antstolių civilinę atsakomybę, kiekvienas asmuo, paskirtas antstoliu, privalo Antstolių įstatymo nustatyta tvarka savarankiškai apsidrausti civilinę atsakomybę.

 

15 straipsnis.       Teisės aktų, būtinų Antstolių įstatymui įgyvendinti, parengimas ir patvirtinimas

1. Vyriausybė:

1) per du mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos patvirtina Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles ir Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų patikėjimo teise valdomo ilgalaikio kilnojamojo turto ir turtinių teisių pardavimo tvarką;

2) iki 2003 m. sausio 1 d. parengia kitus šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

2. Įsigaliojus šiam Įstatymui, Teisingumo ministerija:

1) per keturis mėnesius patvirtina Antstolių informacinės sistemos nuostatus, sukuria ir įdiegia antstolių informacinę sistemą;

2) per vieną mėnesį nustato antstolių skaičių, priskiria jiems veiklos teritorijas;

3) iki 2003 m. sausio 1 d. teisingumo ministras patvirtina Antstolių įstatyme numatytus ir kitus būtinus šiam Įstatymui įgyvendinti teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________