LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 1, 3, 5, 10, 12 IR 15 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. balandžio 18 d. Nr. IX-854

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818; 2002, Nr. 2-50)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas

Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato labdaros ir paramos teikimą ir gavimą, jos teikimo ir gavimo tikslus, teikėjus ir gavėjus, labdaros ir paramos teikimo ir gavimo kontrolę bei apskaitą, kai labdaros ir (arba) paramos tiekėjai ir (arba) gavėjai naudojasi įstatymų nustatytomis mokesčių ir muitų lengvatomis.

2. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytos kitokios negu šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų normos, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių normos.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies papildymas

3 straipsnio 2 dalyje po žodžių „ar nuostatuose“ įrašyti žodžius „arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Paramos dalykai šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams teikiami jų įstatuose ar nuostatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams, o biudžetinėms įstaigoms – jų nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas

5 straipsnio 1 dalyje po žodžių „jų įstatuose“ įrašyti žodžius „arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Labdara pagal šį įstatymą pripažįstama, kai ją teikia tik Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą. Asociacijų, visuomeninių organizacijų ar kitų narystės pagrindais veikiančių organizacijų savo nariams perduotos piniginės lėšos, turtas (įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes) bei suteiktos paslaugos pagal šį įstatymą nepripažįstamos labdara.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies papildymas

10 straipsnio 1 dalyje po žodžių „ar nuostatuose“ įrašyti žodžius „arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Paramos gavėjai pagal šį įstatymą gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams, labdarai (jeigu jie pagal šį įstatymą turi teisę teikti labdarą), o biudžetinės įstaigos – nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.“

 

5 straipsnis. 12 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 12 straipsnį 4 dalimi:

4. Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai pagal šį įstatymą gaunamos paramos apskaitą bei pačių teikiamos paramos ir (arba) labdaros apskaitą tvarko pagal savo kanonus, statutus ir kitas normas. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai turi teisę teikiamose ataskaitose neatsiskaityti už anonimiškai gautą paramą ir jos panaudojimą, o jeigu per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota vien tokia parama – iš viso nepateikti to laikotarpio ataskaitos. Tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, per kalendorinius metus gavusiems paramą vien anonimiškai, netaikomi šio straipsnio 3 dalies reikalavimai dėl metinių ataskaitų pateikimo.“

 

6 straipsnis. 15 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 15 straipsnį 5 dalimi:

5. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai turi paramos gavėjo statusą. Jiems netaikomos šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių nuostatos.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS