LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 6, 17, 19 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. balandžio 9 d. Nr. IX-839

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969, Nr. 110-3984)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 5 punkto pakeitimas

6 straipsnio 5 punkte po žodžio „įstaigų“ įrašyti žodį „šeimynų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis;“.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 23 punkto pakeitimas

17 straipsnio 23 punkte po žodžių „savivaldybės įmonių“ įrašyti žodžius „bei šeimynų“, po žodžių „dėl šių įstaigų ir įmonių“ įrašyti žodžius „bei šeimynų“, po žodžio „reorganizavimo“ įrašyti žodį „pertvarkymo“, po žodžio „reorganizuojant“ įrašyti žodį „pertvarkant“ ir šį punktą išdėstyti taip:

23) priima sprendimus dėl biudžetinių įstaigų, savivaldybės įmonių bei šeimynų steigimo, dėl viešųjų įstaigų bei akcinių bendrovių steigimo ar dalyvavimo jas steigiant, dalies steigėjo funkcijų perdavimo kitoms savivaldybės institucijoms, dėl šių įstaigų ir įmonių bei šeimynų reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo arba dalyvavimo jas reorganizuojant, pertvarkant ir likviduojant;“.

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies 13 punkto pakeitimas

19 straipsnio 1 dalies 13 punkte po žodžio „įstaigas“ įrašyti žodį „šeimynas“ bei po žodžio „jas“ įrašyti žodį „pertvarkyti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus steigti įmones ir iš savivaldybės biudžeto išlaikomas įstaigas, šeimynas, jas pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti;“.

 

4 straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tarybos nariams už laiką, praleistą savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, valdybos posėdžiuose, taip pat už laiką, praleistą vykdant savivaldybės tarybos nario pareigas, mokama kompensacija. Ši kompensacija apskaičiuojama pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį atsižvelgiant į faktiškai sugaištą laiką, kurio trukmė patvirtinama savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Tarybos nariai, dirbantys valstybės ir savivaldybių įstaigose, negali gauti kompensacijos už savivaldybės taryboje sugaištą laiką, jeigu už tą patį laiką jie gavo atlyginimą pagrindinėje darbovietėje. Tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama išmoka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________