LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. kovo 26 d. Nr. IX-813

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2000, Nr. 45-1297, Nr. 64-1932, Nr. 75-2274; 2001, Nr. 103-3656)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

5 straipsnio 1 dalies 3 punkte po žodžio „dokumentų“ įrašyti žodžius „dokumentų blankų“, po žodžio „monetų“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bei apdoroto tabako specialių ženklų – banderolių“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) informacija apie vertybinių popierių, dokumentų, dokumentų blankų, banknotų, monetų, Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bei apdoroto tabako specialių ženklų – banderolių technologinės apsaugos elementų kūrimą, gamybą ir naudojimą;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________