LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS KONVENCIJOS PRIEŠ TARPTAUTINĮ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ RATIFIKAVIMO

 

2002 m. kovo 19 d. Nr. IX-794

Vilnius

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2002 m. vasario 8 d. dekretą Nr. 1658, ratifikuoja su išlygomis ir pareiškimais Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, pasirašytą 2000 m. gruodžio 13 d. Palerme.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimai

1. Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad remdamasi Konvencijos 13 straipsnio 6 dalimi Lietuvos Respublika laikys Konvenciją būtinu ir pakankamu sutartiniu pagrindu šios Konvencijos 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms priemonėms vykdyti.

2. Remdamasis Konvencijos 18 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Teisingumo ministerija ir Generalinė prokuratūra prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra skiriamos centrinėmis įstaigomis priimti tarpusavio teisinės pagalbos prašymus.

3. Remdamasis Konvencijos 18 straipsnio 14 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad prie prašymų teikti teisinę pagalbą bei su jais susijusių dokumentų, pateikiamų Lietuvos Respublikai, turi būti pridedami atitinkami vertimai į anglų, rusų arba lietuvių kalbas, jei minėti dokumentai nėra surašyti viena iš šių kalbų.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos išlygos

1. Remdamasis Konvencijos 16 straipsnio 5 dalies a punktu, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Lietuvos Respublika laikys Konvenciją teisiniu pagrindu bendradarbiauti ekstradicijos klausimais su kitomis valstybėmis Konvencijos šalimis, tačiau bet kuriuo atveju Lietuvos Respublika nelaikys Konvencijos teisiniu Lietuvos Respublikos piliečių ekstradicijos pagrindu, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

2. Remdamasis Konvencijos 35 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Lietuvos Respublika nelaiko savęs įsipareigojusia laikytis 35 straipsnio 2 dalies nuostatų, numatančių spręsti ginčus dėl šios Konvencijos aiškinimo ar taikymo Tarptautiniame Teisingumo Teisme.

 

4 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria instituciją, kuri vadovaudamasi Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies d punktu ir 13 straipsnio 5 dalimi teiks Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų, kurie susiję su nurodytų straipsnių nuostatų įgyvendinimu, tekstus ir bet kokius vėlesnius tokių įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimus arba jų aprašymą bei vadovaudamasi Konvencijos 31 straipsnio 6 dalimi praneš pavadinimus ir adresus institucijų, galinčių padėti kitoms valstybėms šios Konvencijos šalims parengti tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemones.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________