LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

 

SUTARTIS

dėl asmenų, KURIEMS PASKIRTAS laisvės atėmimAS, perdavimo bausmei atlikti

 

Lietuvos Respublika ir Rusijos Federacija, toliau – Susitariančiosios Šalys,

manydamos, kad valstybių teisinis bendradarbiavimas turi padėti siekti teisingumo tikslų ir sugrąžinti asmenis, atliekančius bausmę, į normalų visuomenės gyvenimą,

manydamos, kad šiems tikslams įgyvendinti būtina suteikti galimybę asmenims, kuriems dėl jų padaryto nusikaltimo atimta laisvė, atlikti bausmę valstybėje, kurios piliečiai jie yra arba kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta,

atsižvelgdamos į būtinumą gerbti nuteistų asmenų žmogaus teises,

susitarė:

 

1 straipsnis

Sąvokos

 

Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos reiškia:

„bausmė“ – teismo nuosprendžiu paskirtas laisvės atėmimas asmeniui, padariusiam nusikaltimą;

„nuosprendis“ – teismo sprendimas, kuriuo paskirta bausmė;

„nuteistasis“ – asmuo, kuris pagal įsiteisėjusį nuosprendį atlieka laisvės atėmimo bausmę;

„Valstybė, priėmusi nuosprendį“ – valstybė, kurioje priimtas nuosprendis;

„Valstybė, vykdanti nuosprendį“ – valstybė, kuriai gali būti perduotas arba jau perduotas nuteistasis.

 

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

 

1. Susitariančiosios Šalys pagal tarpusavio susitarimą ir remdamosi šios Sutarties nuostatomis, perduos viena kitai asmenis, kurie nuteisti laisvės atėmimu vienos Susitariančiosios Šalies teritorijoje ir kurie yra kitos Susitariančiosios Šalies piliečiai, į valstybę, kurios piliečiai jie yra, likusiai bausmės daliai atlikti.

2. Ši Sutartis taip pat taikoma asmenims, nesvarbu, kokia jų pilietybė, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Valstybės, vykdančios nuosprendį, teritorijoje.

 

3 straipsnis

Prašymas dėl perdavimo

 

1. Nuteistasis gali būti perduodamas atlikti bausmę pagal Valstybės, priėmusios nuosprendį, arba Valstybės, vykdančios nuosprendį, prašymą.

2. Nuteistasis, artimieji jo giminaičiai ar jo atstovas pagal įstatymą turi teisę su prašymu dėl perdavimo kreiptis į bet kurią Susitariančiąją Šalį.

Apie Susitariančiųjų Šalių kompetentingų institucijų priimtą sprendimą dėl prašymo perduoti nuteistąjį pranešama raštu asmeniui, pateikusiam tokį prašymą.

3. Valstybė, priėmusi nuosprendį, supažindina kiekvieną nuteistąjį, kuriam gali būti taikoma ši Sutartis, su šios Sutarties nuostatomis.

4. Perdavimas galimas, jeigu yra gautas rašytinis nuteistojo arba tam tikrais atvejais jo atstovo pagal įstatymą, taip pat Valstybės, priėmusios nuosprendį, ir Valstybės, vykdančios nuosprendį, sutikimas.

 

4 straipsnis

Atsisakymo perduoti nuteistąjį pagrindai

 

1. Nuteistojo perdavimas šioje Sutartyje numatyta tvarka nevykdomas, jeigu:

1) pagal Valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymus veika, už kurią asmuo nuteistas, nepripažįstama nusikaltimu arba už ją netaikoma laisvės atėmimo bausmė;

2) negautas nuteistojo sutikimas, o tuo atveju, kai jis nesugeba laisvai pareikšti savo valios dėl amžiaus, fizinės ar psichinės būklės, negautas jo atstovo pagal įstatymą sutikimas;

3) prašymo dėl perdavimo gavimo metu nuteistajam liko mažiau kaip 6 mėnesiai atlikti laisvės atėmimo bausmę. Išimtiniais atvejais Susitariančiosios Šalys gali susitarti dėl nuteistojo perdavimo, net jeigu bausmės atlikimo terminas yra trumpesnis negu 6 mėnesiai.

2. Perduoti nuteistąjį gali būti atsisakyta, jei neatlyginta dėl jo padaryto nusikaltimo atsiradusi žala ar neįvykdytas kitoks finansinis įsipareigojimas.

 

5 straipsnis

Kompetentingos institucijos

 

1. Kompetentinga institucija, atsakinga už šios Sutarties vykdymą, Lietuvos Respublikoje yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Rusijos Federacijoje – Rusijos Federacijos generalinė prokuratūra. Kompetentingos institucijos tarpusavyje susisiekia tiesiogiai.

2. Susitariančiosios Šalys nedelsdamos diplomatiniais kanalais praneša viena kitai apie savo kompetentingų institucijų pakeitimą.

 

6 straipsnis

Prašymai dėl perdavimo

 

1. Viena Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija, norėdama perduoti nuteistąjį bausmei atlikti, kreipiasi į kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingą instituciją.

Prašymas pateikiamas raštu ir jame nurodomi nuteistojo asmens duomenys (pavardė, vardas, tėvavardis, asmens kodas, jei žinoma, gimimo data ir vieta), taip pat informacija apie nuteistojo pilietybę arba jo nuolatinę gyvenamąją vietą, pridedant tai patvirtinančius dokumentus.

2. Be to, Valstybės, priėmusios nuosprendį, kompetentinga institucija prie prašymo prideda:

1) patvirtintas nuosprendžio kopijas ir visus su byla susijusius teismo sprendimus bei dokumentą apie nuosprendžio įsiteisėjimą;

2) dokumentą apie nuteistojo atliktą bausmės dalį ir apie tą bausmės dalį, kuri turi būti toliau atliekama, taip pat dokumentą, charakterizuojantį nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu;

3) dokumentą apie papildomos bausmės įvykdymą, jeigu ji buvo paskirta;

4) baudžiamojo įstatymo straipsnių tekstą, kurio pagrindu asmuo nuteistas;

5) rašytinį nuteistojo sutikimą dėl jo perdavimo bausmei atlikti į Valstybės, vykdančios nuosprendį, teritoriją, o kai nuteistasis nesugeba laisvai pareikšti savo valios dėl amžiaus, fizinės ar psichinės būklės – jo atstovo pagal įstatymą rašytinį sutikimą. Valstybė, priėmusi nuosprendį, užtikrina galimybę konsuliniam pareigūnui ar kitam Valstybės, vykdančios nuosprendį, oficialiam asmeniui įsitikinti tuo, kad nuteistasis savanoriškai davė sutikimą dėl perdavimo.

3. Prireikus Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali paprašyti papildomų dokumentų ir duomenų.

 

7 straipsnis

Perdavimo tvarka

 

1. Prašymą gavusi Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija per kiek įmanoma trumpesnį laiką, bet ne ilgiau kaip per 30 dienų nuo visų būtinų dokumentų gavimo dienos, informuoja prašymą pateikusią Susitariančiosios Šalies kompetentingą instituciją apie savo sutikimą arba atsisakymą perduoti nuteistąjį pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas.

2. Abiejų Susitariančiųjų Šalių atitinkamos žinybos, vykdančios nuosprendį, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo perduoti nuteistąjį priėmimo dienos tarpusavyje susitaria dėl nuteistojo perdavimo vietos, laiko ir tvarkos.

 

8 straipsnis

Bausmės vykdymas

 

1. Valstybė, vykdanti nuosprendį, užtikrina tolesnį bausmės vykdymą. Nuosprendžio vykdymą reglamentuoja Valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymai.

2. Nuteistajam paskirta bausmė vykdoma remiantis Valstybės, priėmusios nuosprendį, teismo nuosprendžiu. Valstybės, vykdančios nuosprendį, kompetentingas teismas, atsižvelgdamas į priimtą nuosprendį, vadovaudamasis savo valstybės įstatymais, nustato tokį patį laisvės atėmimo terminą, koks buvo paskirtas pagal nuosprendį.

3. Jeigu pagal Valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymus už šią veiką didžiausias laisvės atėmimo terminas mažesnis negu paskirtas pagal nuosprendį, tai Valstybės, vykdančios nuosprendį, teismas nustato maksimalų laisvės atėmimo terminą, numatytą Valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymų už tokią pačią veiką.

Bausmės dalis, kurią nuteistasis atliko Valstybės, priėmusios nuosprendį, teritorijoje, įskaitoma į bausmės atlikimo terminą.

4. Sprendimą dėl nuosprendžiu paskirtos papildomos bausmės vykdymo priima Valstybės, vykdančios nuosprendį, teismas, jeigu tokią bausmę už padarytą veiką numato šios valstybės įstatymai. Papildoma bausmė vykdoma šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis

Perdavimo pasekmės

 

1. Asmeniui, kuris perduotas atlikti bausmę Valstybei, vykdančiai nuosprendį, atsiranda tokios pat nuteisimo teisinės pasekmės, kaip ir asmenims, nuteistiems už tokias pat veikas šios valstybės teritorijoje.

2. Asmuo, perduotas nuosprendžio vykdymui, negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn Valstybės, vykdančios nuosprendį, teritorijoje už tą pačią veiką, dėl kurios buvo priimtas nuosprendis.

 

10 straipsnis

Nuosprendžio peržiūrėjimas ir bausmės vykdymo nutraukimas

 

1. Kai yra priimtas sprendimas dėl nuosprendžio vykdymo, kol nuteistasis bus perduotas, neatliktos bausmės vykdymas ir visiškas arba iš dalies jo atleidimas nuo bausmės yra vykdomi pagal Valstybės, priėmusios nuosprendį, įstatymus.

2. Po perdavimo malonę ir amnestiją nuteistajam gali suteikti tiek Valstybė, priėmusi nuosprendį, tiek ir Valstybė, vykdanti nuosprendį.

3. Peržiūrėti nuosprendį nuteistajam, perduotam Valstybei, vykdančiai nuosprendį, gali tik Valstybės, priėmusios nuosprendį, teismas.

 

11 straipsnis

Bausmės pakeitimas

 

1. Jeigu po nuteistojo perdavimo bausmei atlikti Valstybės, priėmusios nuosprendį, teismas pakeičia nuosprendį, šio sprendimo kopija bei kiti reikalingi dokumentai išsiunčiami kompetentingai Valstybės, vykdančios nuosprendį, institucijai. Valstybė, vykdanti nuosprendį, šios Sutarties 8 straipsnyje numatyta tvarka sprendžia klausimą dėl tokio sprendimo vykdymo.

2. Jeigu Valstybėje, priėmusioje nuosprendį, po nuteistojo perdavimo bausmei atlikti nuosprendis panaikinamas nutraukiant baudžiamąją bylą, šio sprendimo kopija nedelsiant perduodama vykdymui Valstybės, vykdančios nuosprendį, kompetentingai institucijai.

3. Jeigu Valstybėje, priėmusioje nuosprendį, po nuteistojo perdavimo bausmei atlikti nuosprendis panaikinamas ir numatomas naujas tyrimas arba teismo nagrinėjimas, tokio sprendimo kopija, baudžiamosios bylos medžiaga ir kita reikalinga medžiaga perduodama Valstybei, vykdančiai nuosprendį, kuri sprendžia klausimą dėl šio asmens patraukimo atsakomybėn pagal Valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymus.

 

12 straipsnis

Tranzitinis pervežimas

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis kitos Susitariančiosios Šalies prašymu leidžia tranzitu pervežti nuteistuosius asmenis, kuriuos tai Susitariančiajai Šaliai perduoda trečioji valstybė.

2. Prašyme dėl tranzito nurodomi duomenys ir prie prašymo pridedami dokumentai, nurodyti šios Sutarties 6 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1 ir 4 punktuose.

3. Susitariančioji Šalis, kuriai pateiktas prašymas dėl tranzito, negali vykdyti vežamo asmens baudžiamojo persekiojimo, jį sulaikyti ir areštuoti, išskyrus atvejus, kai to prašo jį lydintys asmenys, taip pat šio asmens pabėgimo atveju.

4. Susitariančiosios Šalies sutikimo dėl tranzito nereikia, jeigu nuteistasis vežamas oro transportu be nusileidimo šios Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

5. Susitariančioji Šalis gali atsisakyti leisti tranzitą, jeigu nuteistasis yra jos pilietis arba jeigu nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas, pagal jos įstatymus nėra laikoma nusikalstama.

 

13 straipsnis

Išlaidos

 

1. Su nuteistojo perdavimu susijusias išlaidas, atsiradusias iki jo perdavimo, padengia išlaidas turėjusi Susitariančioji Šalis.

2. Valstybė, vykdanti nuosprendį, padengia kitas išlaidas, susijusias su nuteistojo perdavimu, įskaitant išlaidas, susijusias su tranzitiniu pervežimu.

 

14 straipsnis

Santykis su kitomis tarptautinėmis sutartimis

 

Šios Sutarties nuostatos nepažeidžia Susitariančiųjų Šalių teisių ir įsipareigojimų, prisiimtų pagal kitas tarptautines sutartis, kurių dalyvės jos yra, nebent ši Sutartis nustato palankesnes bendradarbiavimo sąlygas.

 

15 straipsnis

Nesutarimų sprendimas

 

Nesutarimus dėl šios Sutarties taikymo sprendžia Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos derybomis.

 

16 straipsnis

Kalbos

 

Vienos Susitariančiosios Šalies visi dokumentai, kurie siunčiami pagal šią Sutartį kitai Susitariančiajai Šaliai, pateikiami kartu su vertimu į tos Susitariančiosios Šalies kalbą arba į anglų kalbą.

 

17 straipsnis

Sutarties galiojimo laikas

 

Šios Sutarties nuostatos taikomos taip pat ir asmenims, nuteistiems iki šios Sutarties įsigaliojimo.

 

18 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

 

1. Ši Sutartis turi būti ratifikuota ir įsigalioja apsikeitimo ratifikavimo raštais dieną.

2. Ši Sutartis sudaroma neapibrėžtam terminui ir galioja šešis mėnesius nuo tos dienos, kai viena Susitariančioji Šalis diplomatiniais kanalais gauna kitos Susitariančiosios Šalies rašytinį pranešimą apie jos ketinimą nutraukti šios Sutarties galiojimą.

Sudaryta Vilniuje, 2001 m. birželio 25 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

RUSIJOS FEDERACIJOS VARDU

______________