LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

 

2002 m. sausio 16 d. Nr. 1651

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai Valstybės ordinais ir medaliais apdovanoju šiuos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečius:

 

Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu

 

Sigitą TAMKEVIČIŲ – Kauno arkivyskupą metropolitą, buvusį neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvį, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėją.

 

Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu

 

Justą LAUCIŲ – Vilnius apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorą;

Algirdą MATONĮ – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus komisarą.

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu

 

Joną KAVALIŪNĄ – pedagogą, buvusį ilgametį JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pirmininką;

Jerzy KOZMINSKI – Lenkijos ir JAV Laisvės fondo prezidentą, Lietuvos siekio tapti NATO nare aktyvų rėmėją.

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu

 

Gediminą Konstantiną BALUKĄ – medicinos mokslų daktarą, JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėją, Lietuvių fondo JAV steigėją, ilgametį fondo tarybos ir valdybos pirmininką;

Viktoriją DAUJOTYTĘ-PAKERIENĘ – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorę habilituotą daktarę;

Nijolę DRAZDIENĘ – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Moterų klinikos docentę medicinos mokslų daktarę, Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Naujagimių skyriaus vedėją;

Juozapą GIRDZIJAUSKĄ – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorių habilituotą daktarą;

Klemensą GUMAUSKĄ – buvusį ilgametį Švedijos lietuvių bendruomenės pirmininką;

Joną Paulių LENKTAITĮ – teisės mokslų daktarą, ilgametį lietuvių kultūros puoselėtoją, knygų leidėją;

Mihkel LOODUS – lietuvių literatūros vertėją (Estija);

Julių NIEDVARĄ – akcinės bendrovės Vilniaus banko valdybos pirmininką-prezidentą, banko paramos ir labdaros šalies sveikatos apsaugos, viduriniojo ir aukštojo mokslo įstaigoms bei kultūros renginiams iniciatorių ir organizatorių;

Romą PAKALNĮ – Botanikos instituto direktorių, gamtos mokslų daktarą;

Vincą TRUMPĄ – istoriką, žurnalistą, ilgametį JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėją;

Juozą Vidmantį VAITKŲ – Vilniaus universiteto Puslaidininkių fizikos katedros vedėją, Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto direktorių, profesorių habilituotą daktarą;

Valentiną VILKĖNĄ – buvusį ilgametį Švedijos lietuvių bendruomenės pirmininką.

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu

 

Vladą BAGDONĄ – aktorių, režisierių, Lietuvos muzikos akademijos Vaidybos ir režisūros katedros vedėją, docentą;

Egidijų BALČIŪNĄ – 2001 m. pasaulio baidarių irklavimo čempioną;

Vytautą BLONSKĮ – olimpinės čempionės D. Gudzinevičiūtės trenerį;

Jens Anton Riis DALGAARD – Danijos Viborgo apskrities ligoninės direktorių, paramos Lietuvos sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigoms iniciatorių ir organizatorių;

Eduardą Antaną JONUŠĄ – dailininką, Kuršių nerijos kultūros paveldo puoselėtoją;

Povilą KAROBLĮ – Vilniaus pedagoginio universiteto profesorių habilituotą daktarą, Lietuvos olimpinės akademijos prezidentą;

Aušrą LĖKĄ – dienraščio „Kauno diena“ vyriausiąją redaktorę;

Vytautą Praną MIKŪNĄ – Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondo valdybos pirmininką (JAV);

Karolį MILKOVAITĮ – buvusį ilgametį (1976–1987 m.) Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje pirmininką, Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Čikagos skyriaus pirmininką, „Pensininko“ žurnalo redaktorių;

Peter OHM-HIERONYMUSSEN – Danijos ir Lietuvos draugijos valdybos narį, firmos „M. W. Morch and Son’s“ prezidentą;

Joną PAULAUSKĄ – kalbininką, Lietuvių kalbos instituto vyresnįjį mokslinį bendradarbį, daktarą;

Veroniką POVILIONIENĘ – lietuvių liaudies dainų atlikėją, ilgametę etnografinių ir folklorinių ansamblių vadovę;

Angelę RAGAIŠIENĘ – buvusią neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvę, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintoją;

Zigmantą RAUDONIŲ – Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos generalinį sekretorių;

Mykolą RUDZINSKĄ – 2001 m. pasaulio baidarių irklavimo čempionų A. Duonėlos ir E. Balčiūno trenerį;

Gerd RUGE – žurnalistą, rašytoją (Vokietijos Federacinė Respublika);

Valentiną RUTKAUSKĄ – Lietuvos dviračių sporto federacijos generalinį sekretorių-direktorių;

Tomą SAKALAUSKĄ – rašytoją, žurnalistą;

Juliją ŠLIAŽIENĘ – Lietuvos televizijos Naujienų direkcijos reporterę;

Juozą Gediminą ŠMITĄ – buvusį ilgametį Kauno valstybinio muzikinio teatro solistą, Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto Dainavimo katedros docentą;

Joną ŠVOBĄ – laikraščio „Valstiečių laikraštis“ vyriausiąjį redaktorių;

Aleksandrą TARGAMADZĘ – Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto dekaną, profesorių habilituotą daktarą;

Mečislovą TREINĮ – Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros profesorių socialinių mokslų daktarą;

Petrą VAILIONĮ – Lietuvos muzikos akademijos profesorių, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ direktorių ir meno vadovą;

Aldoną ŽEMAITYTĘ-PETRAUSKIENĘ – mėnraščio „Dienovidis“ redaktorę;

Stanislovą ŽVIRGŽDĄ – fotomenininką.

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu

 

Antaną ALBREKTĄ – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Slavikų užkardos vadą;

Mykolą ARMANAVIČIŲ – Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūros viršininką;

Raimondą BUDNIKIENĘ – Panevėžio miesto „Vyturio“ vidurinės mokyklos bibliotekos vedėją;

Albiną BUDRIENĘ – Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Zapyškio filialo vyresniąją bibliotekininkę;

Eleonorą DIENINIENĘ – Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Antazavės filialo vyresniąją bibliotekininkę;

Vidą GARUNKŠTYTĘ – Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorę;

Ričardą Antaną JANKAUSKĄ – Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Patrulių tarnybos rinktinės mobiliosios kuopos vyresnįjį inspektorių;

Alfonsą JARĄ – akcinės bendrovės „Montuotojas“ generalinį direktorių;

Aldoną KERPYTĘ – Kretingos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę;

Juozą LAŠĄ – ilgametį liaudies muzikos puoselėtoją, kanklių meistrą (Anykščių rajonas);

Dominique LEJOYEUX – humanitarinės organizacijos TULIPE direktorę, tarptautinės organizacijos „Farmacininkai be sienų“ pagalbos Lietuvos sveikatos apsaugai organizatorę (Prancūzijos Respublika);

Viktorą LIAUDANSKĄ – Klaipėdos aukštesniosios policijos mokyklos viršininką, jaunesnįjį komisarą;

Aušrą MAŽONIENĘ – Vilniaus rajono Pagirių vidurinės mokyklos direktorę;

Aušrą NARBUTAITĘ – Molėtų gimnazijos direktorę;

Violetą SKIERIENĘ – Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę;

Ireną Viktoriją STANČIAUSKIENĘ – Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę;

Liudgardą TRAKELĮ – buvusį Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką;

Rimą TRUČINSKAITĘ – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoją;

Arvydą VERSECKĄ – Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoją;

Gintarą VITKŲ SJ – Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorių;

Ramutį Valentiną ZDANAVIČIŲ – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos daugkartinių ekspedicijų į lietuvių tremties vietas organizatorių ir koordinatorių;

Eleną ZORUBIENĘ – Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lakštučių filialo bibliotekininkę.

 

Dariaus ir Girėno medaliu

 

Vytautą ČEPONĮ – Lietuvos sklandymo sporto veteraną;

Kazimierą Vytautą MACEIKĄ – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto dekaną, docentą;

Algimantą ŽENTELĮ – Lietuvos akrobatinio skraidymo rinktinės trenerį, Kauno aeroklubo direktorių.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________