LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2002 m. sausio 28 d. Nr. 124

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 35-1195):

1. Išdėstyti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 2.6 punktus taip:

2.2. kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimą per 7 darbo dienas 8 litai

2.3. kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimą per 2 darbo dienas 16 litų

2.4. leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje ir leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybių piliečiams išdavimą, keitimą 50 litų

2.5. pirmojo leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.5.1. šeimos susijungimo atveju 250 litų

2.5.2. kitais atvejais 450 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių mažinama 100 procentų.

2. Lietuvių kilmės asmenims, atvykstantiems laikinai gyventi Lietuvoje ir pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienio valstybėje išduotą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimą, valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų.

3. Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų studentams, atvykstantiems stažuoti ar dirbti į Lietuvos Respubliką pagal visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos vykdomą tarptautinę mainų stažuotėmis programą vieneriems metams, užsienio valstybių dėstytojams ir mokslo darbuotojams, atvykstantiems į mokslines stažuotes arba dirbti mokslinio ir (ar) pedagoginio darbo laikotarpiui iki dvejų mokslo metų pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, taip pat Europos Sąjungos programas, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų.

4. Iš kartu su užsieniečiu atvykstančių šeimos narių (išskyrus vaikus iki 18 metų) už pirmojo leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip ir iš užsieniečio.

2.6. naujo leidimo užsieniečiui laikinai apsigyventi

Lietuvos Respublikoje išdavimą 100 litų

Pastaba. Pateikusiam prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui 6 mėnesiams išduodamas leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, už kurio išdavimą valstybės rinkliava mažinama 100 procentų“.

2. Išdėstyti 2.8 punktą taip:

2.8. leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.8.1. išduodant pirmąjį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, turėjusiam leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje 250 litų

2.8.2. kitais atvejais (keičiant, gaunant pirmąjį leidimą nuolat gyventi užsieniečiui, išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, bei su juo atvykusiems šeimos nariams ir kt.) 50 litų „.

3. Išdėstyti 2.23 punktą taip:

„2.23. paprastosios vizos išdavimą:

2.23.1. vienkartinės 40 litų

2.23.2. daugkartinės 80 litų

2.23.3. vienkartinės grupinės (už vieną asmenį) 28 litai

2.23.4. daugkartinės grupinės (už vieną asmenį) 68 litai“. 4. Papildyti 2.24 punktą šiais 2.24.4, 2.24.5, 2.24.6 papunkčiais ir pastaba:

„2.24.4. vienkartinės grupinės (už vieną asmenį) 20 litų

2.24.5. dvikartinės grupinės (už vieną asmenį) 70 litų

2.24.6. daugkartinės grupinės (už vieną asmenį) 120 litų

Pastaba. Jeigu viza išduodama ypatingos skubos tvarka (per 24 valandas nuo prašymo priėmimo), valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka (per 72 valandas nuo prašymo priėmimo) – 75 litais, išskyrus vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose“.

5. Pripažinti netekusiu galios 2.25 punktą.

6. Papildyti nurodytąjį sąrašą šiuo 2.31 punktu:

2.31. prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo nagrinėjimą 70 litų „.

7. Pripažinti netekusiais galios 4 punkto pastraipą „Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos“ ir 4.21–4.30 punktus.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________