LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

 

N U T A R I M A S

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo nr. 1458 „dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

 

2002 m. sausio 3 d. Nr. 2

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463):

1. Įrašyti 3.110 ir 3.112 punktuose vietoj žodžių „dyzelinius degalus“ žodžius „dyzeliną (dyzelinius degalus)“.

2. Įrašyti 3.119 punkte vietoj žodžių „dyzeliniais degalais, suskystintosiomis dujomis, skirtomis autotransportui“ žodžius „dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui“.

3. Įrašyti 3.120 punkte vietoj žodžių „dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų, skirtų autotransportui“ žodžius „dyzelino (dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui“.

4. Papildyti nurodytąjį sąrašą šiais 4.339–4.350 punktais:

 

 

„Ūkio ministerijos

 

4.339.

 

licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

100 litų

 

4.340.

 

licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, mazutą (skystąjį kurą) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

20 litų

 

4.341.

 

licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, mazutą (skystąjį kurą) šilumos, elektros energijos, kitoms gamybos reikmėms papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

20 litų

 

4.342.

 

licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus, pagamintus akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ iš užsienio įmonių žaliavų, papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

20 litų

 

4.343.

 

licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą mazutą (skystąjį kurą), dyzeliną (dyzelinius degalus), kitus gazolius, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

20 litų

 

4.344.

 

licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą aviacinį benziną, reaktyvinius degalus, tiekiamus kaip kuro atsargos orlaiviams, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

20 litų

 

4.345.

 

licencijos importuoti nefasuotą dyzeliną (dyzelinius degalus), tiekiamą kaip kuro atsargos geležinkelio riedmenims, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

20 litų

 

4.346.

 

licencijos eksportuoti nefasuotus naftos produktus papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

100 litų

 

4.347.

 

licencijos eksportuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, mazutą (skystąjį kurą) papildymą ar  rekvizitų patikslinimą*

 

20 litų

 

4.348.

 

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

100 litų

 

4.349.

 

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių kuru, kitais gazoliais, mazutu (skystuoju kuru) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

20 litų

 

Savivaldybių

 

4.350.

 

licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

 

100 litų

 

*Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Algirdas Brazauskas

 

 

Finansų ministrė                                                                                Dalia Grybauskaitė