LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. gruodžio 22 d. Nr. 1624

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-794):

1. Išdėstyti 5.6 punktą taip:

5.6. informatikos srityje – dalyvauti formuojant valstybės informacinės politikos strategiją, įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strategiją informacijos technologijų kūrimo ir diegimo srityje“.

2. Papildyti nurodytuosius nuostatus šiuo 6.4.4 punktu:

6.4.4. tvarko paramą regioninėms ir vietos iniciatyvoms“.

3. Išdėstyti 6.5.3 punktą taip:

6.5.3. nagrinėja pasiūlymus steigti ar panaikinti savivaldybes, kitus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus ir gyvenamąsias vietoves bei nustatyti ar keisti jų ribas, suteikti ar panaikinti gyvenamosioms vietovėms kurorto statusą ir teikia išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei“.

4. Papildyti nurodytuosius nuostatus šiuo 6.5.6 punktu:

6.5.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kurortų plėtros politiką“.

5. Išdėstyti 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 ir 6.6.4 punktus taip:

6.6.1. dalyvauja užtikrinant Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginio plano priemonių įgyvendinimą, informacijos technologijų taikymą valstybės valdymui;

6.6.2. užtikrina informacijos technologijų saugą valstybės institucijose ir įstaigose;

6.6.3. organizuoja asmens elektroninio identifikavimo sistemos diegimą;

6.6.4. užtikrina vidaus reikalų sistemoje tvarkomiems viešiesiems registrams ir duomenų bazėms keliamų reikalavimų įgyvendinimą“.

5. Pripažinti netekusiu galios 6.6.5 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS