LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 8, 17, 19, 21 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-633

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323, Nr. 85-2969)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti 8 straipsnį naujais 22, 23, 24, 25, 26, 27 ir 28 punktais, buvusį 22 punktą laikyti 29 punktu ir šį straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos yra:

1) civilinės būklės aktų registravimas;

2) įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;

3) civilinės saugos organizavimas;

4) savivaldybės priešgaisrinių tarnybų organizavimas;

5) dalyvavimas valdant valstybinius parkus;

6) kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui, lengvatinio keleivių vežimo ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas;

7) mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo organizavimas visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose;

8) socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas;

9) savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

10) piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas;

11) valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas;

12) dokumentų pilietybei suteikti rengimas;

13) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;

14) savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas;

15) dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą;

16) statistikos duomenų teikimas;

17) dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas;

18) dalyvavimas organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus;

19) dalyvavimas rengiant gyventojų apklausas ir referendumus;

20) dalyvavimas atliekant gyventojų ir būstų bei kitus visuotinius surašymus;

21) duomenų apie piliečio nuolatinę gyvenamąją vietą įrašymas į Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentus;

22) žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų skirstymas;

23) ūkininkų ūkių registravimas;

24) pasėlių deklaravimas;

25) kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos nustatymas;

26) melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas;

27) traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimas ir techninė priežiūra;

28) kaimo plėtros organizavimas ir įgyvendinimas;

29) kitos įstatymų perduotos funkcijos.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio papildymas 41 punktu

Papildyti 17 straipsnį 41 punktu:

41) tvirtina kaimo plėtros programas.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies papildymas 18, 19 ir 20 punktais

1. Papildyti 19 straipsnio 1 dalį 18 punktu:

18) priima sprendimus dėl žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų paskirstymo;“.

2. Papildyti 19 straipsnio 1 dalį 19 punktu:

19) priima sprendimus dėl kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos;“.

3. Papildyti 19 straipsnio 1 dalį 20 punktu:

20) priima sprendimus dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo ir dirvų kalkinimo.“

 

4 straipsnis. 21 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 21 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Meras atsakingas už valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimą.“

2. 21 straipsnio buvusias 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. balandžio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________