LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

 

 

Seimo Posėdžių sekretoriatui                                                     2001-12-12 Nr. 111-

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2001-12-12 Nr. 30

Vilnius

 

 

SVARSTYTA:

1.   Teisės departamento pastabos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1080(2).

2.   Seimo nario Kęstučio Kuzmicko pasiūlymai Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1080(2).

 

NUSPRĘSTA:

1.   Pritarti Teisės departamento pastabai dėl 2 straipsnio 34 dalies ir šią dalį išdėstyti taip:

34. Tarptautinės teisės aktai - Pasaulio Sveikatos Organizacijos Asamblėjos patvirtintos taisyklės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės klausimais, kiti Pasaulio Sveikatos Organizacijos Asamblėjos priimti teisės aktai, prie kurių įstatymų nustatyta tvarka yra prisijungusi Lietuvos Respublika.

 

2.   Pritarti Teisės departamento pastabai dėl 9 straipsnio 3 dalies ir šią dalį išdėstyti taip:

„ 3. Kai pacientas dėl savo sveikatos būklės tebėra pavojingas kitiems asmenims, būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo terminą, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, gali pratęsti tik teismas savivaldybės gydytojo motyvuotu prašymu. Tokie prašymai išnagrinėjami Civilinio proceso kodekso 31230-31233 straipsniuose nustatyta tvarka per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos. Būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtino izoliavimo terminą pratęsti galima ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Teismo sprendimas dėl ligonio būtinojo hospitalizavimo vykdomas skubiai."

 

3.   Pritarti Teisės departamento pastabai ir Seimo nario Kęstučio Kuzmicko pasiūlymui dėl 34 straipsnio ir šį straipsnį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Asmenų, sergančių, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, ar sukėlėjų nešiotojų teisių garantijos

Duomenys apie asmenų, sergančių, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatą teikiami tik įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. "

4. Pritarti Teisės departamento pastabai dėl 38 straipsnio ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

38 straipsnis. Ginčų dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės sprendimo tvarka

1. Ginčai dėl pažeistų asmenų teisių, susijusių su užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrole, sprendžiami teismine tvarka.

2. Ginčai dėl šio įstatymo nustatytų juridinių ir fizinių asmenų pareigų, susijusių su užkrečiamųjų ligų kontrole ir profilaktika, nevykdymo sprendžiami teismine tvarka."

 

5. Pritarti Teisės departamento pastabai dėl 39 straipsnio ir šį straipsnį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Žmonių sveikatai padarytos žalos ir sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų dėl užkrečiamųjų ligų atlyginimas

Juridiniai ir fiziniai asmenys, neteisėta veika padarę žalos žmonių sveikatai ar išlaidų sveikatos priežiūros įstaigoms dėl užkrečiamųjų ligų, jas atlygina įstatymų nustatyta tvarka.

 

6. Pritarti Seimo nario Kęstučio Kuzmicko pasiūlymui papildyti projektą nauju VII skyriumi ir naujais 43 ir 44 straipsniais ir šį skyrių išdėstyti taip:

 

„VII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki 2002 m. liepos 1 d. patvirtina šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.

 

44 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas, išskyrus 43 straipsnį, įsigalioja 2002 metų liepos 1 d."

 

 

 

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu (posėdyje dalyvavo K.Kuzmickas, J.Olekas, D.Mikutienė, V.Nekrašas, A.Klišonis, J.Matulevičius).

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                Kęstutis Kuzmickas