LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. lapkričio 20 d. Nr. IX-613

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2000, Nr. 45-1297, Nr. 64-1932, Nr. 75-2274)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 16 punkto ir 2 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktų papildymas

1. 5 straipsnio 1 dalies 16 punkte po žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ įrašyti žodžius „Lietuvos muitinės įstaiga, vykdanti operatyvinę veiklą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

16) ginklų registro duomenys, kai ginklo savininkas, valdytojas ar naudotojas yra krašto apsaugos sistemos institucija, vidaus reikalų sistemos institucija, Valstybės saugumo departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, prokuratūra, Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos muitinės įstaiga, vykdanti operatyvinę veiklą, taip pat detalizuoti duomenys apie operatyvinės veiklos subjektų turimus ginklus, šaudmenis, sprogmenis, kovinę techniką, specialiąsias priemones bei specialiąją techniką;“.

2. 5 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose po žodžių „Specialiųjų tyrimų tarnybos“ įrašyti žodžius „Lietuvos muitinės įstaigos, vykdančios operatyvinę veiklą“ ir šiuos punktus išdėstyti taip:

6) detalizuoti duomenys apie Lietuvos kariuomenės, taip pat krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos muitinės įstaigos, vykdančios operatyvinę veiklą, kiekybinę ir personalinę sudėtį, materialinį techninį aprūpinimą;

7) duomenys apie krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos muitinės įstaigos, vykdančios operatyvinę veiklą, pareigūnų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu, įskaitą, valstybinio socialinio draudimo įmokas;“.

3. 5 straipsnio 2 dalies 11 punkte po žodžių „Specialiųjų tyrimų tarnybos“ įrašyti žodžius „Lietuvos muitinės įstaigos, vykdančios operatyvinę veiklą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) duomenys apie krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos muitinės įstaigos, vykdančios operatyvinę veiklą, aprūpinimą ryšio technika ir įranga, naudojamus dažnius ir šaukinius;“.

4. 5 straipsnio 2 dalies 12 punkte po žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ įrašyti žodžius „Lietuvos muitinės įstaigos, vykdančios operatyvinę veiklą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

12) informacija apie krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, prokuratūros, Lietuvos banko, Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos muitinės įstaigos, vykdančios operatyvinę veiklą, saugomų ginklų, šaudmenų, asmens saugos ir aktyviosios ginties, radiacinės ir cheminės saugos, specialiųjų degazavimo priemonių ir inžinerinės technikos saugojimo bei apskaitos normas, paskirstymą ir apsaugos organizavimą;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________