LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGSĖJO 20 D. NUTARIMO NR. 1019 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. lapkričio 27 d. Nr. 1429

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 80-2357):

1. Įrašyti 2 punkte vietoj žodžių „Valdymo reformų ir savivaldybių“ žodį „Vidaus“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Vietos gyventojų apklausos tvarkoje:

2.1. įrašyti 7, 8.2, 15.1, 19, 23 ir 26.1 punktuose vietoj žodžių „Valdymo reformų ir savivaldybių“ žodį „Vidaus“;

2.2. įrašyti 9 ir 10.1 punktuose vietoj žodžių „valdymo reformų ir savivaldybių“ žodį „vidaus“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS