LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. lapkričio 13 d. Nr. IX-597

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431)

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.“

2. Papildyti 20 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.“

3. Buvusią 20 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________