LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ ĮSTATYMO 2, 6, 26, 31, 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 271 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. spalio 30 d. Nr. IX-568

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 8-120; 2000, Nr. 54-1560)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Patentabilūs išradimai

Bet kokios technikos srities išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą.

Išradimais nelaikomi:

1) atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;

2) gaminių išoriniai vaizdai;

3) žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos;

4) informacijos teikimo būdai.

Patentai neišduodami už:

1) žmonių arba gyvūnų gydymo terapinius arba chirurginius būdus, ligų diagnozavimo ir profilaktikos būdus, kurie taikomi žmogaus arba gyvūno kūnui. Ši nuostata netaikoma, jeigu išradimo objektas yra įrenginys arba medžiaga, naudojami tiems būdams;

2) augalų arba gyvūnų veisles ar iš esmės biologinius jų išvedimo būdus. Ši nuostata netaikoma mikrobiologiniams augalų arba gyvūnų produkavimo būdams bei tokiais būdais gautiems produktams;

3) išradimus, kurių komercinis panaudojimas prieštarautų visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams. Sprendimai neišduoti patentų negali būti priimami vien dėl to, kad naudoti tokius išradimus draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.

Jeigu išradimo objektas yra būdas, tai patentinė apsauga suteikiama ir tuo būdu pagamintam gaminiui.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

6 straipsnio 1 dalies 1 punktą pripažinti netekusiu galios, buvusius 2 ir 3 punktus laikyti atitinkamai 1 ir 2 punktais, 1 punkte išbraukti žodį „kitas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Išradimo patentabilumui pripažinti netrukdo informacijos apie jį paskleidimas, jeigu ši informacija buvo paskleista per 6 mėnesius iki patentinės paraiškos padavimo datos ir jeigu ją paskleidė:

1) asmuo, norėdamas pakenkti išradėjui arba jo teisių perėmėjui;

2) išradėjas arba jo teisių perėmėjas, eksponuodamas išradimą oficialioje ar oficialiai pagal Tarptautinių parodų konvenciją, pasirašytą 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje, pripažintoje parodoje.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio 3 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) atliekami eksperimentiniams arba mokslinių tyrimų tikslams ir tai netrukdo normaliai naudoti patentą ir nepagrįstai nepažeidžia teisėtų patento savininko interesų;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 271 straipsniu

Papildyti Įstatymą 271 straipsniu:

271 straipsnis Papildomos apsaugos liudijimas

Patento savininkui ar jo teisių perėmėjui ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui gali būti išduotas papildomos apsaugos liudijimas (toliau – liudijimas), jei teisinė apsauga suteikta:

1) vaisto veikliosioms medžiagoms;

2) augalų apsaugos priemonės veikliosioms medžiagoms.

Liudijimas išduodamas, jeigu patento savininkas ar jo teisių perėmėjas Valstybiniam patentų biurui pateikia paraišką liudijimui gauti. Paraišką sudaro šie dokumentai:

1) prašymas išduoti liudijimą;

2) vaisto ar augalų apsaugos priemonės registravimo liudijimo, pirmą kartą suteikiančio teisę prekiauti vaistu ar augalų apsaugos priemone, kopija;

3) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis.

Paraiška liudijimui gauti turi būti paduota Valstybiniam patentų biurui iki patento galiojimo pabaigos dienos, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaisto ar augalų apsaugos priemonės registravimo liudijimo išdavimo arba per 6 mėnesius nuo patento išdavimo, jei patentas buvo išduotas vėliau. Paraiškos dokumentams taikomus reikalavimus, paraiškos nagrinėjimo, liudijimo išdavimo ir galiojimo tvarką nustato Valstybinis patentų biuras. Apie paraiškos liudijimui gauti padavimą, liudijimo išdavimą bei galiojimo pabaigą Valstybinis patentų biuras skelbia savo oficialiame biuletenyje. Į Lietuvos Respublikos patentų registrą įrašomi duomenys apie liudijimo išdavimą ir galiojimą.

Išduotas liudijimas įsigalioja pasibaigus patento galiojimo terminui ir galioja tiek laiko, kiek susidaro iš laiko nuo patentinės paraiškos padavimo dienos iki vaisto ar augalų apsaugos priemonės registravimo liudijimo išdavimo dienos atėmus penkerius metus, bet ne ilgiau kaip penkerius metus nuo liudijimo įsigaliojimo dienos. Liudijimo galiojimas priklauso nuo nustatyto metų mokesčio mokėjimo.

Liudijimas savininkui ar jo teisių perėmėjui suteikia visas šio įstatymo nustatytas teises, pareigas bei apribojimus.

Teisinė apsauga, kurią suteikia liudijimas, gali būti taikoma tik tam vaistui ar augalų apsaugos priemonei, dėl kurių išduotas registravimo liudijimas, suteikiantis teisę jais prekiauti, ir neturi viršyti patento suteikiamos teisinės apsaugos.“

 

5 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies pakeitimas

31 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „ir notaro patvirtinta“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Sutartis dėl patentinės paraiškos ar patento perleidimo turi būti sudaryta raštu.“

 

6 straipsnis. 41 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 6 dalimi

1. Pakeisti 41 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu patento objektas yra gaminio gamybos būdas ir atsakovo gaminamas gaminys yra tapatus patentuotu gamybos būdu pagamintam gaminiui arba yra pagrindas spėti, jog jis gaminamas pažeidžiant patentą, o ieškovas negali nustatyti, kokiu būdu pagamintas gaminys, tai atsakovas privalo įrodyti, kad tapataus gaminio gamybos būdas yra kitoks negu patentuotasis būdas.“

2. Papildyti 41 straipsnį 6 dalimi:

„Kai pateikiami įrodymai, kad tapataus gaminio gamybos būdas yra kitoks negu patentuotasis būdas, turi būti užtikrinta atsakovo gamybos bei komercinių paslapčių apsauga.“

 

7 straipsnis. Patentų įstatymo 271 straipsnio įsigaliojimas

1. Patentų įstatymo 271 straipsnis įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

2. Patentų įstatymo 271 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl paraiškos liudijimui gauti padavimo laikotarpio netaikomos Lietuvos Respublikoje galiojančio patento, kuriam gauti paraiška buvo paduota po 1994 m. vasario 1 d., savininkui arba jo teisių perėmėjui, jeigu paraiška liudijimui gauti pateikiama per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS