LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUDITO ĮSTATYMO 47 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. spalio 16 d. Nr. IX-556

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 59-1916)

 

1 straipsnis.  47 straipsnio 3 dalies pakeitimas

47 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „per 1 metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Asmenys, neišlaikę egzaminų per nurodytą laikotarpį, galės juos laikyti tik įvykdę šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies 2 punkto reikalavimus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Asmenims, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Audito, apskaitos ir turto vertinimo institute išlaikiusiems bent vieną kvalifikacinį egzaminą, leidžiama laikyti likusius kvalifikacinius egzaminus Vyriausybės įgaliotoje institucijoje netaikant šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies 2 punkto reikalavimų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________