LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. VASARIO 2 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. spalio 19 d. Nr. 1252

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Pasienio kontrolės punktų veiklos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-346), ir išdėstyti 37.7 punktą taip:

37.7. vykstantys į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtantys iš jų asmenys, kurių sąrašą sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta Lietuvos Respublikos įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS