LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL J. ANDREJEVO ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGŲ

 

2001 m. spalio 18 d. Nr. 1244

Vilnius

 

Vadovaudamasi Kultūros įstaigų ir organizacijų, išlaikomų iš Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 227 „Dėl Kultūros įstaigų ir organizacijų, išlaikomų iš Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 14-375; 1998, Nr. 67-1955), 25 punktu, kultūros ministro teikimu ir atsižvelgdama į Juliaus Andrejevo prašymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Atleisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1154 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių teatrų ir nacionalinių koncertinių įstaigų generalinių direktorių skyrimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2377; 1999, Nr. 9-190) paskirtą Julių Andrejevą iš Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo 28 straipsnį, darbuotojo pareiškimu.

2. Pavesti kultūros ministrui paskirti laikinai, iki konkurso, einantįjį Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

KULTŪROS MINISTRĖ                                                                            ROMA DOVYDĖNIENĖ