LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS“ 2, 15 IR 17 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. rugsėjo 11 d. Nr. IX-501

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 1999, Nr. 48-1524, Nr. 60-1949)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies papildymas 6 punktu

Papildyti 2 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis, jeigu šių aktų ir Konstitucijos ar įstatymų atitikimo kontrolė neįeina į Konstitucinio Teismo kompetenciją.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio 6 punkto papildymas

15 straipsnio 6 punkte po žodžių „nutarimai ir išvados“ įrašyti žodžius „bei įsiteisėję teismų sprendimai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) „VI skyrius. Konstitucinio Teismo sprendimai, nutarimai ir išvados bei įsiteisėję teismų sprendimai;“.

 

3 straipsnis. 17 straipsnio 6 punkto papildymas

17 straipsnio 6 punkte po žodžių „prašymus ar teikimus“ įrašyti žodžius „taip pat įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„6) VI skyriuje – Konstitucinio Teismo nutarimai ir išvados, sprendimai priimti nagrinėti Konstitucijoje nurodytus prašymus ar teikimus, taip pat įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS