LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI SUTARTYS SUDAROMOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 258

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.366 straipsnio 2 dalį ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3631) 3.2.4 punktą,

tvirtinu Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles (pridedama).

 

 

 

Ūkio Ministras                                                                                                  Petras Čėsna


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2001 m. rugpjūčio 17 d.

įsakymu Nr. 258

 

DAIKTŲ Pardavimo IR PASLAUGŲ TEIKIMO, kai sutartys sudaromos

naudojant ryšio priemones, taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato daiktų (prekių) pardavimo ir paslaugų teikimo pirkėjams (vartotojams), kai sutartys sudaromos naudojant tik ryšio priemones (vieną ar kelias), reikalavimus.

Šios taisyklės taikomos ir toms sutartims, kurios sudaromos naudojant skirtingas ryšio priemones pateikti pasiūlymui (ofertai) ir priimti pasiūlymą (akceptą).

Prie ryšio priemonių priskiriama: konkrečiai adresuoti ir neadresuoti spaudiniai, leidiniai su užsakymo blanku, laiškai, prekių ar paslaugų katalogas, automatinės ir neautomatinės telefoninio ryšio priemonės, radijo įrenginiai, videofonas (telefonas su ekranu), videoteksas (mikrokompiuteris ir televizoriaus ekranas) su klaviatūra ir aktyviuoju ekranu, elektroninis paštas, telefaksas, televizija (teleparduotuvė, televitrina), telegrafas ir kitokie telekomunikacijų galiniai įrenginiai.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

elektroninė prekyba – tai prekybinės veiklos būdas, kai sutartys sudaromos, o esant reikalui – ir vykdomos, naudojant informacines technologijas bei priemones kompiuterių tinklais keičiantis elektroniniais duomenų pranešimais;

elektroninė sutarties forma – tai sutartis tarp pirkėjo (vartotojo) ir pardavėjo arba paslaugos teikėjo sudaryta keitimosi elektroniniais duomenų pranešimais būdu;

elektroninis duomenų pranešimas – sutvarkyta ženklų seka, skirta perduoti informacijai, naudojant informacines technologijas;

tiesioginės kreipties režimas – darbo kompiuteriniame tinkle būdas, kai pirkėjas (vartotojas) iš savo kompiuterio siunčia elektroninius duomenų pranešimus į tinkle esantį pardavėjo, paslaugos teikėjo ar elektroninės prekybos tarpininko kompiuterį, kuris iš karto apdoroja užklausą ir automatiškai atsiunčia pirkėjui (vartotojui) atsakomąjį elektroninį duomenų pranešimą.

3. Parduodant daiktus, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taikomi ir bendrieji daiktų pardavimo reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778) patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse.

Daiktai ženklinami bei jų kainos nurodomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daiktų trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 58-2105) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

4. Šios taisyklės netaikomos sutartims, kurios sudaromos:

4.1. dėl finansinių paslaugų teikimo;

4.2. aukciono būdu;

4.3. dėl maisto produktų ar kitų kasdieniam vartojimui skirtų daiktų pirkimo -pardavimo ir (arba) pristatymo;

4.4. dėl apgyvendinimo, transporto, maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, kai paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti šias paslaugas tam tikru laiku arba tam tikru laikotarpiu;

4.5. naudojant pardavimo automatus;

4.6. per ryšio priemonių operatorių, t. y. asmenį, kurio verslas yra teikti vieną ar kelias ryšių paslaugas, kuriomis gali naudotis pardavėjas ar paslaugų teikėjas daiktų pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčiai su pirkėju (vartotoju) sudaryti.

5. Draudžiama parduoti daiktus ir teikti paslaugas, kurių mažmeninė prekyba ar teikimas uždraustas įstatymais ar licencijuojamas, kai daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones.

6. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas turi pateikti daiktus arba suteikti paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

 

II. REIKALAVIMAI PATEIKIAMAI INFORMACIJAI, KAI SUTARTYS SUDAROMOS

NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES

 

7. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas iki sutarties sudarymo privalo naudojamomis ryšio priemonėmis pateikti pirkėjui (vartotojui) informaciją, kurioje turi būti nurodyta:

7.1. duomenys apie pardavėją ar paslaugų teikėją (pardavėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas, buveinė (adresas), duomenys, leidžiantys tiesiogiai susisiekti su pardavėju ar paslaugų teikėju, įmonės kodas arba patento numeris bei jo registracijos vieta, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas, kai pardavėjas ar paslaugos teikėjas yra PVM mokėtojas);

7.2. daikto ar paslaugos pagrindinės savybės;

7.3. pardavimo kaina, įskaitant mokesčius;

7.4. daikto pristatymo kaina;

7.5. mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarka;

7.6. pirkėjo (vartotojo) teisės atsisakyti sutarties pagal šių taisyklių 16 – 22 punktų nuostatas įgyvendinimo tvarka;

7.7. naudojimosi ryšio priemonėmis įkainiai, kai jie skaičiuojami kitaip negu įprasta;

7.8. laikotarpis, kurį pasiūlymas ir kaina galioja;

7.9. mažiausia sutarties trukmė, kai sudaroma sutartis dėl nuolatinio daiktų tiekimo ar paslaugų teikimo;

7.10. duomenys apie papildomai siūlomus pirkėjams (vartotojams) daiktus bei paslaugas, nuolaidas, jų skyrimo tvarka.

8. Šių taisyklių 7 punkte nurodytos informacijos komercinis pobūdis turi būti aiškiai ir suprantamai išreikštas bei atitikti naudojamas ryšio priemones, jeigu kalbama telefonu, pardavėjas ar paslaugos teikėjas privalo aiškiai išdėstyti komercinį pokalbio tikslą pokalbio su pirkėju (vartotoju) pradžioje.

9. Iki sutarties sudarymo, o kai daiktai tiekiami, – ne vėliau kaip pateikiant daiktus (jeigu jas pateikia ne pardavėjo įgaliotas trečiasis asmuo) pirkėjas (vartotojas) turi gauti informaciją raštu (nebent tokia informacija raštu jau buvo pateikta pirkėjui (vartotojui) prieš sutarties sudarymą) apie:

9.1. siūlomą daiktą ar paslaugą (pavadinimas, pagrindinės savybės);

9.2. pardavėją ar paslaugų teikėją (pardavėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas, buveinė (adresas), duomenys, leidžiantys tiesiogiai susisiekti su pardavėju ar paslaugų teikėju, įmonės kodas arba patento numeris bei jo registracijos vieta, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, PVM mokėtojo kodas, kai pardavėjas ar paslaugos teikėjas yra PVM mokėtojas); nurodoma, kur ir kam pirkėjas (vartotojas) gali adresuoti bet kokį skundą bei vieta, kurioje keičiami ar grąžinami netinkamos kokybės daiktai, arba daiktai, kurių pirkėjui (vartotojui) nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, išskyrus Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nurodytus daiktus;

9.3. pirkėjo (vartotojo) teisės atsisakyti sutarties pagal šių taisyklių 16 – 22 punktų nuostatas įgyvendinimo tvarką;

9.4. mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarką, pardavėjo teikiamas daikto priežiūros paslaugas ir garantijas, jeigu jos suteikiamos;

9.5. sutarties atsisakymo sąlygas, jeigu sutartis neterminuota arba sudaryta ilgesniam nei vienerių metų terminui.

10. Pareiga įrodyti, kad šių taisyklių 9 punkte nustatyta informacija raštu buvo įteikta pirkėjui (vartotojui), tenka pardavėjui ar paslaugų teikėjui.

 

III. DAIKTŲ Pardavimo IR PASLAUGŲ TEIKIMO, kai sutartys sudaromos

ELEKTRONINE FORMA, YPATUMAI

 

11. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas iki sutarties elektronine forma sudarymo privalo papildomai pateikti pirkėjui (vartotojui) informaciją apie klaidų taisymo būdus ir sąlygas bei seką veiksmų, kuriuos vykdant sudaroma sutartis.

Naudojamas sutarties sudarymo būdas turi leisti ištaisyti padarytas klaidas iki galutinio sutarties patvirtinimo.

12. Jei pardavėjas ar paslaugų teikėjas nesusitarė su pirkėju (vartotoju) dėl elektroninio duomenų pranešimo patvirtinimo formos ar metodo, toks patvirtinimas gali būti perduodamas per bet kokias ryšio priemones arba bet kokiu pirkėjo (vartotojo) veiksmu, kuris yra pakankamas parodyti pardavėjui ar paslaugų teikėjui, kad elektroninis duomenų pranešimas buvo gautas.

13. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo užtikrinti apsaugotą duomenų perdavimo kanalą sutarčiai tiesioginės kreipties režimu sudaryti, o esant reikalui – ir vykdyti.

14. Sudarius sutartį elektronine forma tiesioginės kreipties režime, pirkėjas (vartotojas) turi nedelsdamas elektronine forma gauti pardavėjo ar paslaugų teikėjo patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

15. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas, kiek to reikalauja sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygos, turi teisę gauti pirkėją (vartotoją) identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją. Šiuo atveju pirkėjo (vartotojo) asmens duomenys gali būti naudojami tik elektronine forma sudaromos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

 

IV. SUTARTIES, SUDARYTOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, ATSISAKYMAS

 

16. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui ar paslaugos teikėjui per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas) ar sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos). Jeigu šių taisyklių 9 punkte nurodyta informacija raštu pirkėjui (vartotojui) nebuvo pateikta, pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti sutarties per tris mėnesius nuo jos sudarymo dienos.

17. Draudžiama šių taisyklių 16 punkte nustatytą pirkėjo (vartotojo) teisę atsisakyti sutarties suvaržyti bet kokiais papildomais įpareigojimais ar įmokomis ar bet kokiu kitu būdu apriboti ar panaikinti, išskyrus šių taisyklių 18-19 punktuose numatytus atvejus.

18. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti šių taisyklių 16 punkte nustatyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl:

18.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas;

18.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

18.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

19. Daiktų pirkimo – pardavimo atveju pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti šių taisyklių 16 punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti esminiais daikto išvaizdos pakeitimais.

20. Jeigu pirkėjas (vartotojas) pasinaudojo teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą ar paslaugą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ar paslaugų teikėjo ir pirkėjo (vartotojo) arba pardavėjo ar paslaugų teikėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų pirkėjui (vartotojui).

21. Pardavėjas, gavęs šių taisyklių 16 punkte numatytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per penkiolika dienų atsiimti daiktą ir grąžinti pirkėjui (vartotojui) už jį sumokėtus pinigus, o paslaugų teikėjas – grąžinti už paslaugą sumokėtus pinigus.

22. Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

 

V. RYŠIO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO

APRIBOJIMAI

 

23. Be pirkėjo (vartotojo) išankstinio sutikimo pardavėjas ar paslaugų teikėjas negali naudoti šių taisyklių 7 punkte nurodytai informacijai pateikti bei daiktų pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčiai su pirkėju (vartotoju) sudaryti šių ryšio priemonių: automatinių telefoninio ryšio priemonių, nereikalaujančių žmogaus dalyvavimo, telefakso, elektroninio pašto.

 

VI. DAIKTŲ TIEKIMAS AR PASLAUGŲ TEIKIMAS BE PIRKĖJO (VARTOTOJO)

SUTIKIMO

 

24. Draudžiama tiekti daiktus ar teikti paslaugas pirkėjui (vartotojui) be jo sutikimo, jeigu už juos reikalaujama mokėti.

25. Jeigu pirkėjui (vartotojui) buvo pateikti daiktai ar suteiktos paslaugos be jo sutikimo, pirkėjas (vartotojas) gali naudotis jais savo nuožiūra neatlygintinai.

 

VII. PIRKĖJŲ (VARTOTOJŲ) TEISIŲ

GYNIMAS

 

26. Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdo pirkėjo(vartotojo) reikalavimų, pirkėjas (vartotojas) turi teisę kreiptis į:

26.1. Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos dėl pirkėjų (vartotojų) pažeistų teisių gynimo;

26.2. teismą dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo bei nuostolių atlyginimo.

27. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos, nustačiusi, kad pardavėjas ar paslaugos teikėjas nevykdo šių taisyklių 21 punkto reikalavimų, turi teisę kreiptis į teismą dėl daiktų pirkimo – pardavimo ar paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir pirkėjo (vartotojo) sumokėtų pinigų grąžinimo.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

2001-08-16 raštu Nr. 01-05-0104900/0103684

______________