LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. rugpjūčio 3 d. Nr. IX-496

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735; 2000, Nr. 56-1649)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies papildymas

8 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje po žodžių „žemėtvarkos projektus“ įrašyti žodžius „kitus teritorijų planavimo dokumentus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Piliečiams žemės reformos metu žemė, miškas ir vandens telkiniai parduodami laikantis šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytos eilės ir pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus teritorijų planavimo dokumentus. Piliečiai, pirkdami iš valstybės žemę, gali įsigyti ją iš karto arba išsimokėtinai, bet ne per ilgesnį kaip 10 metų laikotarpį Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. 9 straipsnio 8 dalyje po žodžių „žemės sklypas“ įrašyti žodį „individualaus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Kovo 11-osios akto signatarams ne aukciono būdu parduodamas vienas žemės sklypas individualaus gyvenamojo namo statybai jų pageidaujamame mieste (išskyrus Neringos miestą) Vyriausybės patvirtinto dydžio, bet ne didesnis kaip 0,2 ha Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir ne didesnis kaip 0,3 ha kituose miestuose“

2. 9 straipsnio 9 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai tą patį žemės sklypą pageidauja gauti nuosavybėn neatlygintinai ar pirkti keli vienodą pirmumo teisę turintys piliečiai, žemės sklypas perduodamas ar suteikiamas nuosavybėn neatlygintinai arba parduodamas jį nuomojančiam piliečiui. Jeigu žemės sklypas, kurį pageidauja įsigyti keli vienodą pirmumo teisę turintys piliečiai, nebuvo išnuomotas, žemės sklypas perduodamas ar suteikiamas nuosavybėn neatlygintinai tam piliečiui, kuris anksčiau pateikė prašymą. Kai tą patį neišnuomotą žemės sklypą pageidauja pirkti keli vienodą pirmumo teisę turintys piliečiai, sklypas parduodamas aukciono būdu. Aukciono organizavimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 13 straipsnio 1 punkto pirmajame sakinyje po žodžio „kelių“ įrašyti žodžius „bendrojo naudojimo geležinkelių, jūrų uostų“, antrajame sakinyje po žodžio „natūra“ įrašyti žodžius „taip pat privatizuojamus namų valdų bei asmeniniam ūkiui suteiktus žemės sklypus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) užimta valstybės ir savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo geležinkelių, jūrų uostų, aerodromų; užimta karinių dalinių ir skirta valstybės sienos apsaugai; yra naudingųjų iškasenų naudojamų telkinių teritorijoje. Išžvalgytų naudingųjų iškasenų nenaudojamų telkinių teritorijoje (išskyrus žemės grąžinimą natūra, taip pat privatizuojamus namų valdų bei asmeniniam ūkiui suteiktus žemės sklypus) esanti žemė privatizuojama pagal atskirus Vyriausybės nutarimus;“.

2. 13 straipsnio 9 punktą pripažinti netekusiu galios.

3. Buvusius 13 straipsnio 10 ir 11 punktus laikyti atitinkamai 9 ir 10 punktais.

 

5 straipsnis. 15 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalių pakeitimas ir papildymas

1. 15 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „formuojamos naujai rengiamuose“ įrašyti žodį „nustatomos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Asmeninio ūkio žemės sklypų ribos nustatomos žemės reformos žemėtvarkos projektuose pagal žemėnaudų projektavimui nustatytus reikalavimus ir aptariamos asmeninio ūkio žemės naudotojų bei kitų suinteresuotų piliečių susirinkimuose.“

2. Pakeisti 15 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Į piliečiui grąžinamos natūra žemės, miško arba perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtam žemės, miško sklypui plotą įskaitomas tokio pat dydžio jo privatizuojamas namų valdos (išskyrus tas namų valdas, už kurias nustatyta tvarka buvo įmokėtos įmokos) žemės sklypas bei nustatyta tvarka skirtas ir naudojamas piliečio asmeniniam ūkiui žemės sklypas. Piliečių, kuriems sugrąžinta žemė arba kurie turi teisę susigrąžinti didesnį kaip 3 ha žemės ūkio naudmenų plotą toje kadastrinėje vietovėje, kurioje yra jų naudojama asmeninio ūkio žemė, naudojamas asmeninio ūkio žemės sklypas gali būti mažinamas iki apskrities viršininko sprendimu nustatyto dydžio ir įskaitomas į jiems sugrąžinamos žemės plotą.“

3. 15 straipsnio 5 dalies antrajame sakinyje vietoj žodžių „jeigu nesutariama kitaip“ įrašyti žodžius „Vyriausybės nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą, asmeninio ūkio žemės sklypų vietos ir ribos gali būti keičiamos pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą ir siekiant sukurti racionalias žemėnaudas teritorijoje, kurią apima vietinis (kadastrinės vietovės) žemės reformos žemėtvarkos projektas. Piliečių asmeninio ūkio žemės sklypų, kurie buvo nuolat naudojami iki 1993 m. gruodžio 31 d., ribos ir vieta rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą gali būti keičiamos toje šių nuolat naudojamų žemės sklypų užimtoje teritorijoje Vyriausybės nustatyta tvarka. Kai naudojama asmeninio ūkio žemė yra bendruose plotuose, šie žemės sklypai projektuojami iš toje kadastrinėje vietovėje esančios laisvos žemės fondo, o jeigu laisvos žemės fondo toje kadastrinėje vietovėje nepakanka, šie sklypai projektuojami asmeniniam ūkiui naudojamoje teritorijoje.“

4. 15 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „šeimos nariai“ įrašyti žodžius „įpėdiniai Civilinio kodekso nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Jeigu pilietis mirė, teisę gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti iš valstybės ar nuomoti jo naudotą asmeninio ūkio žemę įgyja jo įpėdiniai Civilinio kodekso nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 16 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1.Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Žemės reformą įgyvendina ir sprendimus grąžinti, perduoti, suteikti nuosavybėn neatlygintinai ir parduoti valstybinę žemę priima apskričių viršininkai arba kita įstatymų nustatyta institucija. Valstybinė žemė išnuomojama ar perduodama naudotis Civilinio kodekso ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

2. 16 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Vyriausybės įgaliota institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimui ir žemės privatizavimo darbams kaimo vietovėse ir miestuose metodiškai vadovauja ir juos kontroliuoja Vyriausybės įgaliota institucija. Žemės reformos žemėtvarkos projektų sudarymo techninių instrukcijų, normatyvų ir standartų parengimą, projektų autorių aprūpinimą žemėtvarkos, dirvožemių bei kitų tyrinėjimų kartografine ir geodezine medžiaga, taip pat žemės reformos informacijos kaupimą organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

7 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Prašymų įsigyti valstybinės žemės ar ja naudotis nagrinėjimas

Fizinių asmenų prašymus susigrąžinti nuosavybėn, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti valstybinę žemę, mišką bei vandens telkinius nagrinėja ir sprendimus priima apskričių viršininkai arba kita įstatymų nustatyta institucija. Prašymus išsinuomoti valstybinę žemę bei gauti naudotis valstybine žeme nagrinėja ir sprendimus priima apskričių viršininkai, savivaldybių institucijos ar kita įstatymų nustatyta institucija Civilinio kodekso ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. 18 straipsnio 2 dalies pakeitimas

18 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Vyriausybės įgaliota institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų piliečių prašymų ir skundų.“

 

9 straipsnis. 19 straipsnio 2, 3 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami valstybės lėšomis, o įgyvendinami valstybės lėšomis arba fizinių ir juridinių asmenų lėšomis, jeigu jie sutinka. Fizinių ir juridinių asmenų lėšomis atliekamus žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbus, jų apmokėjimo tvarką ir atvejus nustato Vyriausybė.“

2. 19 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Vyriausybės įgaliotos institucijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Žemės sklypų, įsigytų bendrosios nuosavybės teise, padalijimo projektai rengiami šios žemės savininkų lėšomis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

3. 19 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „Žemės įstatymas“ įrašyti žodžius „Civilinis kodeksas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Žemės servitutų nustatymą reglamentuoja Civilinis kodeksas.“

 

10 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 21 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Vyriausybės įgaliotos institucijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Žemės reformos žemėtvarkos projektuose ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuoti žemės sklypai, numatomi įsigyti nuosavybėn ar naudojimuisi, vietovėje ženklinami, matuojami ir jų plotai apskaičiuojami pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką.“

2. Papildyti 21 straipsnį 3 dalimi:

3. Vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklypų ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus nekeičiamos, o už nustatytą žemės, miško sklypo ploto skirtumą, neviršijantį leistino matavimo tikslumo, nustatyto Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintoje metodikoje, valstybei arba privačios žemės savininkui nekompensuojama.“

 

11 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas ir papildymas

22 straipsnyje vietoj žodžio „Savivaldos“ įrašyti žodį „Savivaldybių“, vietoj datos „2001 m. sausio 1 d.“ įrašyti datą „2002 m. liepos 1 d.“, po žodžio „parengia“ įrašyti žodžius „ir patvirtina“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Specialiosios nuostatos

Savivaldybių institucijos iki 2002 m. liepos 1 d. savo biudžeto lėšomis parengia ir patvirtina miestų vietovių, kuriose numatoma už nuosavybės teise turėtą žemę suteikti žemės sklypus individualaus gyvenamojo namo statybai ar kitai paskirčiai, teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius planus).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________