LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 56 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. rugpjūčio 3 d. Nr. IX-495

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 33-807)

 

1 straipsnis. 56 straipsnio papildymas

Papildyti 56 straipsnį 3 dalimi:

3. Kai tėvai (tėvas, motina) arba kitas teisėtas vaiko atstovas smurtaudamas arba kitaip sukeldamas pavojų vaikui piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija kartu su policija nedelsdama paima vaiką iš tėvų arba kitų teisėtų vaiko atstovų ir perduoda jį globoti (rūpintis) Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Šiuo atveju policijos pareigūnas turi teises, numatytas Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Paėmusi vaiką, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija apie tai nedelsdama praneša vaiko tėvams ar kitiems teisėtiems jo atstovams.“

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2001 m. rugpjūčio 20 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

3 straipsnis. Įstatymo 1 straipsnio įsigaliojimas

Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja nuo 2001 m. rugpjūčio 20 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 VALDAS ADAMKUS