LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 13, 20, 39 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. liepos 12 d. Nr. IX-461

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 6 ir 7 dalių pakeitimas

1. 13 straipsnio 6 dalyje išbraukti skaičius ir žodžius „10 ir 11 straipsniuose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu atveju, Vyriausybės nariui išmokama dviejų Vyriausybės nario vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija, o pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose numatytais atvejais, – vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.“

2. 13 straipsnio 7 dalyje po žodžio „Vyriausybėje“ įrašyti žodžius „taip pat jei jie yra išrinkti Seimo nariais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatytos kompensacijos nemokamos Vyriausybės nariams, kai jie paskiriami Ministru Pirmininku ar ministrais naujai sudarytoje Vyriausybėje, taip pat jei jie yra išrinkti Seimo nariais.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies pakeitimas

20 straipsnio 2 dalį papildyti sakiniu „Svarstant šiuos projektus Seime, Vyriausybei atstovauja Ministras Pirmininkas arba jo įgaliotas ministras“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vyriausybė dėl Seimui teikiamų įstatymų ar Seimo nutarimų projektų priima nutarimą. Svarstant šiuos projektus Seime, Vyriausybei atstovauja Ministras Pirmininkas arba jo įgaliotas ministras.“

 

3 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

1. 39 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Ministro Pirmininko aparate“ įrašyti žodžius „Vyriausybės komitete“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Teisės aktų projektų, apimančių kelių ministrų valdymo sritis, derinimo metu iškilę nesutarimai paprastai svarstomi Vyriausybės komitete.“

2. 39 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

3. 39 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis laikyti atitinkamai 2, 3, ir 4 dalimis.

 

4 straipsnis. 40 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Ministras Pirmininkas turi teisę Vyriausybės posėdžio metu pasiūlyti į tvirtinamą darbotvarkę įtraukti ir naujų klausimų. Pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti klausimą į darbotvarkę turi teisę ir ministras Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Balsuojama, ar klausimą įtraukti į darbotvarkę, ir priimamas protokolinis sprendimas. Jei šiuo klausimu teigiamas sprendimas nepriimamas, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________