LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VYTURIO“ LEIDYKLOS LIKVIDAVIMO

 

2001 m. liepos 11 d. Nr. 870

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (Žin., 2000, Nr. 64-1914), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2000, Nr. 47-1340), taip pat įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 3-48) patvirtintą Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarką ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 801 „Dėl atstovavimo valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ (Žin., 1997, Nr. 71-1810), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Likviduoti įstatymų nustatyta tvarka uždarąją akcinę bendrovę „Vyturio“ leidyklą (įmonės kodas – 2010154), kurios visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei.

2. Skirti uždarosios akcinės bendrovės „Vyturio“ leidyklos likvidatoriumi Bronių Vankevičių, asmens kodas – 35702100540 (Ūkio ministerijos 1998 m. rugpjūčio 31 d. išduotas kvalifikacinis pažymėjimas Nr. 150).

3. Nustatyti, kad sumokėjus mokesčius į biudžetus ir fondus, atsiskaičius su bendrovės kreditoriais ir darbuotojais laikantis įstatymų nustatytos reikalavimų tenkinimo eilės, likęs likviduotos bendrovės turtas, išskyrus pastatą Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, parduodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.

4. Perduoti po to, kai bus likviduota uždaroji akcinė bendrovė „Vyturio“ leidykla, pastatą Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2 (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 7108 pažymėtas šifru 4P3p, bendras plotas – 1139,24 kv. metro, likutinė vertė – 802309,69 lito), Užsienio reikalų ministerijai valdyti ir naudoti patikėjimo teise.

 

 

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS,

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                       EUGENIJUS GENTVILAS

 

L. E. KULTŪROS MINISTRO PAREIGAS                                              GINTAUTAS KĖVIŠAS

______________