LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMO ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESUOSE TVARKOS APRAŠO, BANKRUTUOJANČIOS IR BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2001 m. liepos 3 d. Nr. 831

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu (Žin., 2001, Nr. 31-1010) ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 31-1012), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarką;

1.2. Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarką.

2. Nustatyti, kad:

2.1. duomenys apie įmones, kurių bankroto bylos iškeltos arba bankroto procedūros pradėtos ne teismo tvarka, iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, teikiami ir skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1076 „Dėl dokumentų ir duomenų apie įmonės nemokumą ir bankroto procedūras pateikimo bei skelbimo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 91-2283);

2.2. valstybės institucijų įgalioti asmenys atstovauja joms įmonėse, kurių bankroto bylos iškeltos arba bankroto procedūros pradėtos ne teismo tvarka, iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto procedūrose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 91-2280);

2.3. įmonių, kurių bankroto bylos iškeltos arba bankroto procedūros pradėtos ne teismo tvarka, iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, turtas viešose varžytynėse parduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1074 „Dėl Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 91-2281).

3. Įgalioti Ūkio ministeriją patvirtinti:

3.1. Duomenų apie įmonės bankroto procedūras pateikimo ir skelbimo tvarką;

3.2. Duomenų apie restruktūrizuojamą įmonę bei restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo tvarką;

3.3. Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką;

3.4. Įmonių bankroto administratorių veiklos kontrolės tvarką;

3.5. Atlyginimo bankroto administratoriui tvarką, suderinus ją su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

4. Pavesti Ūkio ministerijai:

4.1. patvirtinti duomenų apie bankrutuojančią ir bankrutavusią įmonę ir bankroto procesą pateikimo, bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės pusmečio ir metų ataskaitų formas, suderinus jas su Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (duomenų apie bankrutuojantį ir bankrutavusį banką ir bankroto procesą pateikimo, bankrutuojančio ir bankrutavusio banko pusmečio ir metų ataskaitų formos turi būti suderintos ir su Lietuvos banku);

4.2. patvirtinti duomenų apie restruktūrizuojamą įmonę ir restruktūrizavimo procesą pateikimo, restruktūrizuojamos įmonės pusmečio ir metų ataskaitų formas, suderinus jas su Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (duomenų apie restruktūrizuojamą banką ir restruktūrizavimo procesą pateikimo, restruktūrizuojamo banko pusmečio ir metų ataskaitų formos turi būti suderintos ir su Lietuvos banku);

4.3. tvarkyti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo proceso analitinę informacinę duomenų bazę, analizuoti bankroto ir restruktūrizavimo proceso eigą, skelbti bankrutuojančių, bankrutavusių ir restruktūrizuojamų įmonių sąrašą internete ir du kartus per metus teikti pusmečio ir metų ataskaitas, kurių formas nustato Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, apie įmonių bankroto ir restruktūrizavimo proceso eigą Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

5. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos turi vykdyti įmonių bankroto administratorių veiklos kontrolę.

6. Pavesti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbti oficialius apibendrintus statistikos duomenis apie įmonių bankroto ir restruktūrizavimo proceso eigą ir du kartus per metus leisti statistikos informacinį biuletenį.

7. Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 53-1877), 4 punktą pastraipa „Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos“ ir šiais 4.332 ir 4.333 punktais:

4.332. teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikimą:

4.332.1. fiziniam asmeniui                200 litų

4.332.2. juridiniam asmeniui            300 litų;

4.333. dingusio ar sugadinto bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo, leidimo teikti įmonių bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas ar leidimo dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus padėjėju dublikato išdavimą             50 litų“.

8. Pripažinti netekusiais galios:

8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl įmonių pripažinimo nemokiomis ir pagrindinių procedūrų, susijusių su Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo įgyvendinimu, vykdymo tvarkos“ (Žin., 1993, Nr. 14-365) 1.4 punktą;

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1072 „Dėl teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas“ (Žin., 1997, Nr. 91-2279);

8.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 153 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1072 „Dėl teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 18-473);

8.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 13 d. nutarimą Nr. 408 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1072 „Dėl teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 35-1034);

8.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 821 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1072 „Dėl teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 62-2046);

8.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 121 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1072 „Dėl teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 12-305).

 

 

L. e. Ministro Pirmininko pareigas,

l. e. ūkio ministro pareigas                                                     Eugenijus Gentvilas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831

 

Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto Ir restruktūrizavimo procesuose tvarka

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja:

1.1. įgaliotų asmenų atstovavimą valstybės institucijoms bankrutuojančiose, bankrutavusiose ar restruktūrizuojamose įmonėse, viešosiose įstaigose, bankuose ir kredito unijose (toliau vadinama – įmonės) pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo suteiktas kreditoriams teises;

1.2. įgaliotų asmenų atstovavimą valstybės institucijoms bankrutuojančiose ir bankrutavusiose akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir restruktūrizuojamose akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo suteiktas akcininkams, steigėjams teises.

 

II. ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMAS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS BANKRUTUOJANČIOSE, BANKRUTAVUSIOSE AR RESTRUKTŪRIZUOJAMOSE ĮMONĖSE PAGAL Lietuvos Respublikos ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO AR Lietuvos Respublikos ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO ĮSTATYMO SUTEIKTAS KREDITORIAMS TEISES

 

2. Bankrutuojančių, bankrutavusių ar restruktūrizuojamų įmonių kreditoriais gali būti šios valstybės institucijos:

2.1. pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą administruojamų mokesčių, įmokų, rinkliavų, delspinigių ir baudų išieškojimo atveju (išskyrus muitinės įstaigų administruojamų importo pridėtinės vertės mokesčio ir importo akcizo, delspinigių ir baudų išieškojimo atvejus) - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama - centrinis mokesčio administratorius) ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau vadinama - vietos mokesčio administratoriai);

2.2. importo pridėtinės vertės mokesčio ir importo akcizo, delspinigių ir baudų išieškojimo atveju - Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos;

2.3. valstybinio socialinio draudimo įmokų, su jomis susijusių delspinigių ir baudų, administruojamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, išieškojimo atveju – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai;

2.4. valstybės vardu ar su valstybės garantija gautų paskolų ir kitų paskolų, kurias tvarko Finansų ministerija, išieškojimo atveju – Finansų ministerija;

2.5. kitų skolų valstybės institucijoms išieškojimo atveju – atitinkama valstybės institucija.

3. Valstybės institucijai bankrutuojančioje, bankrutavusioje ar restruktūrizuojamoje įmonėje atstovauja fizinis asmuo (toliau vadinama – įgaliotinis) pagal jam suteiktą įgaliojimą naudotis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ar Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo teikiamomis kreditoriams teisėmis (toliau vadinama - įgaliojimas). Įgaliotiniais gali būti valstybės institucijos darbuotojai.

4. Valstybės institucija, paskyrusi įgaliotinį atstovauti šiai institucijai kiekvienoje bankrutuojančioje ir bankrutavusioje arba restruktūrizuojamoje įmonėje, per 5 dienas nuo paskyrimo praneša Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama – Įmonių bankroto valdymo departamentas) jo vardą, pavardę ir pareigas.

5. Įgaliotinis privalo:

5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių bankroto ar restruktūrizavimo procesus ir įmonių ūkinę veiklą, ir mokėti juos taikyti praktiniame darbe;

5.3. būti susipažinęs su išduotame įgaliojime, šioje tvarkoje ir kituose teisės aktuose nustatytomis įgaliotinio teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, institucijos, kuriai atstovauti įgaliotas, teisėmis, pareigomis ir atsakomybe įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procese.

6. Įgaliotiniu negali būti paskirtas asmuo, kuris nuosavybės teise turi bankrutuojančios ir bankrutavusios arba restruktūrizuojamos įmonės akcijų arba yra susijęs pirmos eilės giminystės ar svainystės ryšiais su kitais asmenimis, nuosavybės teise turinčiais šios įmonės akcijų ar dalyvaujančiais jos valdymo organuose.

7. Valstybės institucija negali suteikti įgaliojimo asmeniui, kurio įgaliojimas per pastaruosius 5 metus panaikintas dėl netinkamos asmens veikos.

8. Kiekviena valstybės institucija gali nustatyti įgaliotiniui papildomus reikalavimus.

9. Valstybės institucija privalo įgaliotiniams sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją įmonių bankroto ir restruktūrizavimo klausimais.

10. Įgaliojimas įforminamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

III. ĮGALIOTINIŲ PAREIGOS

 

11. Įgaliotinis privalo:

11.1. vykdyti veiksmus ir priimti sprendimus, kuriems išduotas įgaliojimas;

11.2. informuoti įgaliojimą suteikusios valstybės institucijos vadovus šios institucijos nustatyta tvarka apie įmonės bankroto arba restruktūrizavimo procesų eigą ir kreditorių susirinkimuose priimamus nutarimus;

11.3. rengti valstybės institucijų, kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto sprendimų, susijusių su įmonės bankroto arba restruktūrizavimo procesų vykdymu, projektus, kai šių sprendimų priėmimą inicijuoja įgaliojimą išdavusi valstybės institucija arba aukštesnio lygmens subjektas;

11.4. dalyvauti kreditorių susirinkimuose, kreditorių komiteto veikloje, taip pat įmonės bankroto ar restruktūrizavimo bylas nagrinėjančio teismo posėdžiuose, kai valstybės institucija kviečiama dalyvauti posėdyje kaip kreditorius.

 

IV. SPRENDIMUS PRIIMANTYS SUBJEKTAI

 

12. Susijusius su įmonės bankroto procesu ar restruktūrizavimo procesais sprendimus, kuriuos vykdo įgaliotinis, priima šie subjektai (išdėstyti pagal lygmenį eilės tvarka kiekvienai kreditorių reikalavimų grupei atskirai):

12.1. reikalavimų mokesčių, įmokų, rinkliavų ir su jais susijusių delspinigių ir baudų išieškojimo klausimais:

12.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

12.1.2. centrinis mokesčio administratorius ir Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos;

12.1.3. vietos mokesčio administratoriai;

12.2. reikalavimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamų įmokų ir su jomis susijusių delspinigių ir baudų išieškojimo klausimais:

12.2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

12.2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai;

12.3. reikalavimų valstybės vardu ar su valstybės garantija gautų paskolų ir kitų paskolų, kurias tvarko Finansų ministerija, išieškojimo klausimais – Finansų ministerija;

12.4. kitų valstybės institucijų reikalavimų išieškojimo atveju – atitinkama valstybės institucija.

13. Aukštesnio lygmens subjektas (pagal šios tvarkos 12 punkte nurodytą eiliškumą) turi teisę priimti sprendimus, priskirtus žemesnio lygmens subjektui. Žemesnio lygmens subjektas turi teisę teikti aukštesnio lygmens subjektams pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo.

 

V. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR VYKDYMAS

 

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įmonės bankroto procese priima sprendimą dėl balsavimo už taikos sutarties sudarymą.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įmonės restruktūrizavimo procese priima sprendimus dėl:

15.1. balsavimo už įmonės restruktūrizavimo plano rengimą valstybės institucijos iniciatyva;

15.2. balsavimo dėl įmonės restruktūrizavimo plano (nepriklausomai nuo to, kas jį rengė).

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šios tvarkos 14 ir 15 punktuose nurodytais atvejais priima sprendimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

16.1. valstybei priklauso ne mažiau kaip 2/3 įmonės akcijų;

16.2. valstybės institucijų reikalavimai įmonei ne mažesni kaip 5 mln. litų;

16.3. valstybės institucijų reikalavimai įmonei sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų reikalavimų sumos.

17. Finansų ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, centrinis mokesčio administratorius, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos įmonės bankroto procese priima sprendimus (išskyrus šios tvarkos 14 ir 16 punktuose nurodytus atvejus) ir siekdamos juos įvykdyti suteikia šios tvarkos 2 punkte nurodytų kitų valstybės institucijų darbuotojams įgaliojimus:

17.1. kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu;

17.2. kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei arba balsuoti už bankroto proceso ne teismo tvarka taikymą įmonei, jeigu valstybės institucijos reikalavimai šiai įmonei ne mažesni kaip 3 mln. litų ir tai sudaro ne mažiau kaip 1/5 visų reikalavimų sumos;

17.3. balsuoti, kai kreditoriai priima sprendimą likviduoti bankrutuojančią įmonę, jeigu:

17.3.1. valstybės institucijos reikalavimai šiai įmonei didesni kaip 3 mln. litų ir tai sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų reikalavimų sumos;

17.3.2. valstybės institucijos reikalavimai šiai įmonei didesni kaip 3 mln. litų ir valstybei priklauso ne mažiau kaip 1/2 šios įmonės akcijų;

17.4. balsuoti dėl taikos sutarties sudarymo;

17.5. balsuoti dėl kreditorinių reikalavimų, atsiradusių dėl piniginės prievolės neįvykdymo, vykdymo terminų atidėjimo, jų atsisakymo arba piniginės prievolės pakeitimo kita prievole (atsiskaitymu turtu, akcijomis arba vertybiniais popieriais) numatymo taikos sutartyje.

18. Finansų ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, centrinis mokesčio administratorius, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos įmonės restruktūrizavimo procese priima sprendimus (išskyrus šios tvarkos 15 ir 16 punktuose nurodytus atvejus) ir siekdamos juos įvykdyti suteikia šios tvarkos 2 punkte nurodytų kitų valstybės institucijų darbuotojams įgaliojimus:

18.1. balsuoti, kai kreditoriai priima nutarimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo;

18.2. pritarti sprendimui rengti įmonės restruktūrizavimo planą kreditorių iniciatyva, samdyti nepriklausomus ekspertus šio plano ekspertizei atlikti, taip pat pritarti kitų subjektų pateiktam įmonės restruktūrizavimo planui, jeigu:

18.2.1. valstybės institucijos reikalavimai šiai įmonei didesni kaip 3 mln. litų ir tai sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų reikalavimų sumos;

18.2.2. valstybės institucijos reikalavimai šiai įmonei didesni kaip 3 mln. litų ir valstybei priklauso ne mažiau kaip 1/2 šios įmonės akcijų;

18.3. balsuoti dėl kreditorinių reikalavimų, atsiradusių dėl piniginės prievolės neįvykdymo, vykdymo terminų atidėjimo, jų atsisakymo arba piniginės prievolės pakeitimo kita prievole (atsiskaitymu turtu, akcijomis arba vertybiniais popieriais) numatymo restruktūrizavimo plane, jeigu:

18.3.1. valstybės institucijos reikalavimai šiai įmonei didesni kaip 3 mln. litų ir tai sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų reikalavimų sumos;

18.3.2. valstybės institucijos reikalavimai šiai įmonei didesni kaip 3 mln. litų ir valstybei priklauso ne mažiau kaip 1/2 šios įmonės akcijų.

19. Nurodytu 13.4 punkte atveju visus su įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procesu susijusius sprendimus priima tame pačiame punkte nurodyta valstybės institucija.

20. Kai akcinė bendrovė Turto bankas įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procese administruoja kitų valstybės institucijų perduotus reikalavimus įmonei, administravimui reikalingos šioje tvarkoje numatytos šių valstybės institucijų teisės ir pareigos pagal pavedimo sutartis perduodamos akcinei bendrovei Turto bankui.

21. Vietos mokesčio administratoriai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ar kitos valstybės institucijos įformina įgaliojimus pagal šios tvarkos 14, 16, 17 ir 20 punktuose nurodytų valstybės institucijų įmonės bankroto procese priimtus sprendimus, taip pat savarankiškai priima šiuos sprendimus ir siekdami juos įvykdyti suteikia įgaliojimus (išskyrus šios tvarkos 14, 16 ir 17 punktuose nurodytus atvejus):

21.1. atstovauti teisme nagrinėjant įmonės bankroto bylą ir kreditorių susirinkime;

21.2. siūlyti kreditorių susirinkimo pirmininko kandidatūrą;

21.3. siūlyti skirti ar keisti įmonės administratorių;

21.4. inicijuoti kreditorių susirinkimą;

21.5. nustatyti įmonės administratoriaus atlyginimo dydį;

21.6. siūlyti sudaryti taikos sutartį;

21.7. siūlyti taikos sutartyje numatyti kreditorinių reikalavimų, atsiradusių dėl piniginės prievolės neįvykdymo, vykdymo terminų atidėjimą, jų atsisakymą arba piniginės prievolės pakeitimą kita prievole (atsiskaitymu turtu, akcijomis arba vertybiniais popieriais).

22. Vietos mokesčio administratoriai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ar kitos valstybės institucijos įformina įgaliojimus pagal šios tvarkos 15, 16, 18 ir 19 punktuose nurodytų valstybės institucijų įmonės restruktūrizavimo procese priimtus sprendimus, taip pat savarankiškai priima šiuos sprendimus ir siekdami juos įvykdyti suteikia įgaliojimus (išskyrus šios tvarkos 15, 16 ir 18 punktuose nurodytus atvejus):

22.1. atstovauti teisme nagrinėjant įmonės restruktūrizavimo bylą ir kreditorių susirinkime;

22.2. pritarti sprendimui rengti įmonės restruktūrizavimo planą kreditorių iniciatyva;

22.3. samdyti nepriklausomus ekspertus įmonės restruktūrizavimo plano ekspertizei atlikti;

22.4. pritarti kitų subjektų pateiktam įmonės restruktūrizavimo planui;

22.5. siūlyti kreditorių susirinkimo pirmininko kandidatūrą;

22.6. siūlyti skirti ar keisti įmonės administratorių;

22.7. inicijuoti kreditorių susirinkimą;

22.8. siūlyti įmonės administratoriaus atlyginimo dydį;

22.9. siūlyti restruktūrizavimo plane numatyti kreditorinių reikalavimų, atsiradusių dėl piniginės prievolės neįvykdymo, vykdymo terminų atidėjimą, jų atsisakymą arba piniginės prievolės pakeitimą kita prievole (atsiskaitymu turtu, akcijomis arba vertybiniais popieriais).

23. Visais atvejais, kuriais sprendimų priėmimas šioje tvarkoje nepriskirtas kitų subjektų kompetencijai, sprendimus, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ar Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo kreditoriams suteiktų teisių, priima įgaliotinis.

24. Įgaliotinis imasi visų veiksmų, susijusių su priimtų sprendimų vykdymu.

25. Įgaliotinis kartu su įgaliojimą suteikusia valstybės institucija rengia:

25.1. sprendimų dėl įgaliojimų, kuriuos suteikia aukštesnio lygmens subjektai, projektus;

25.2. kreditorių susirinkimų nutarimų (tais klausimais, kurių sprendimų priėmimą inicijuoja įgaliojimą suteikusi valstybės institucija) projektus.

26. Įgaliotinis turi susilaikyti, kai kreditorių susirinkime kitų kreditorių iniciatyva balsuojama tais klausimais, kurių spręsti jis iš anksto neįgaliotas (jeigu tokio įgaliojimo reikia).

27. Įgaliotinis, priėmęs sprendimą, viršijantį jo įgaliojimus, arba pateikęs institucijos, suteikusios jam įgaliojimus, vadovui klaidingą informaciją, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

28. Paaiškėjus, kad įgaliotinis veikia netinkamai, valstybės institucija privalo per 10 dienų panaikinti jam duotą įgaliojimą.

29. Institucijos vadovas, priėmęs sprendimus, priklausančius aukštesnio lygmens subjekto kompetencijai, arba ne laiku priėmęs sprendimus dėl netinkamos įgaliotinio veiklos, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. ĮGALIOTINIŲ ATSTOVAVIMAS VALSTYBEI BANKRUTUOJANČIOSE, BANKRUTAVUSIOSE AR RESTRUKTŪRIZUOJAMOSE ĮMONĖSE PAGAL Lietuvos Respublikos ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO AR Lietuvos Respublikos ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO ĮSTATYMO SUTEIKTAS TEISES ĮMONIŲ VALDYMO ORGANAMS IR AKCINIŲ BENDROVIŲ BEI UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCININKAMS, STEIGĖJAMS

 

30. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme arba Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytais atvejais sušauktame bankrutuojančios ar bankrutavusios arba restruktūrizuojamos akcinės bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime valstybei atstovaujama vadovaujantis šia tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta atstovavimo valstybei įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises tvarka.

31. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima sprendimą dėl teikiamo pasiūlymo:

31.1. sudaryti su bankrutuojančios ar bankrutavusios bendrovės kreditoriais taikos sutartį, kai bankrutuojančioje ar bankrutavusioje bendrovėje valstybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 balsų;

31.2. rengti įmonės restruktūrizavimo planą ir siūlyti jį įmonės kreditoriams valstybės institucijos – akcijų turėtojos iniciatyva, kai restruktūrizuojamoje akcinėje bendrovėje valstybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 balsų;

31.3. taikos sutartyje ar restruktūrizavimo plane numatyti mokesčių administratorių kreditorinių reikalavimų, atsiradusių dėl piniginės prievolės neįvykdymo, vykdymo terminų atidėjimą, jų atsisakymą arba piniginės prievolės pakeitimą kita prievole (atsiskaitymu turtu, akcijomis arba vertybiniais popieriais), kai bankrutuojančioje ar restruktūrizuojamoje akcinėje bendrovėje valstybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 balsų.

32. Valstybės institucija priima sprendimą dėl teikiamo pasiūlymo:

32.1. sudaryti su bankrutuojančios ar bankrutavusios bendrovės kreditoriais taikos sutartį, kai bankrutuojančioje ar bankrutavusioje bendrovėje valstybei priklausančios akcijos suteikia nuo 1/5 iki 2/3 balsų;

32.2. rengti įmonės restruktūrizavimo planą valstybės institucijos – akcijų turėtojos iniciatyva, kai restruktūrizuojamoje akcinėje bendrovėje valstybei priklausančios akcijos suteikia nuo 1/5 iki 2/3 balsų;

32.3. taikos sutartyje ar restruktūrizavimo plane numatyti mokesčių administratorių kreditorinių reikalavimų, atsiradusių dėl piniginės prievolės neįvykdymo, vykdymo terminų atidėjimą, jų atsisakymą arba piniginės prievolės pakeitimą kita prievole (atsiskaitymu turtu, akcijomis arba vertybiniais popieriais), kai bankrutuojančioje ar restruktūrizuojamoje akcinėje bendrovėje valstybei priklausančios akcijos suteikia nuo 1/5 iki 2/3 balsų.

33. Valstybės institucijos vadovas priima sprendimą dėl valstybės atstovo dalyvavimo bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos akcinės arba uždarosios akcinės bendrovės kreditorių susirinkimuose, kai valstybei priklauso ne mažiau kaip 1/10 šios bendrovės akcijų.

34. Visais atvejais, kuriais sprendimų priėmimas šioje tvarkoje nepriskirtas kitų subjektų kompetencijai, sprendimus priima įgaliotinis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ar Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo suteiktas akcininkams teises.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Valstybės institucija - bankrutuojančios ar bankrutavusios arba restruktūrizuojamos įmonės kreditorius privalo kartą per metus apsvarstyti bankroto arba restruktūrizavimo proceso ir atstovavimo konkrečiose įmonėse eigą bei rezultatus ir savo išvadas ir pasiūlymus per mėnesį pateikti Įmonių bankroto valdymo departamentui.

36. Įmonių bankroto valdymo departamentas privalo:

36.1. apibendrinti pateiktas išvadas ir pasiūlymus ir ne rečiau kaip kartą per metus apsvarstyti juos išplėstiniame Ūkio ministerijos kolegijos posėdyje, dalyvaujant Finansų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams;

36.2. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ūkio ministerijai ir kitoms institucijoms, kurių reguliavimo sričiai priskirtas bankroto ir restruktūrizavimo problemų sprendimas, pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių įmonių bankroto arba restruktūrizavimo procesus, tobulinimo, atsižvelgdamas į kitų valstybės institucijų, teismų ir įmonių administratorių, Nacionalinės verslo administratorių asociacijos pasiūlymus.

______________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831

 

Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo IŠ varžytynIų TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių, viešųjų įstaigų, bankų ir kredito unijų (toliau vadinama – įmonės), įregistruotų Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka, įkeisto ir nekilnojamojo turto, iš jo ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles (toliau vadinama – turtas) pardavimo iš varžytynių organizavimą ir vykdymą.

2. Bankrutuojančio ar bankrutavusio banko turtas parduodamas vadovaujantis šia tvarka, išskyrus išimtis, nurodytas Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 2-33; 1996, Nr. 41-989; 1997, Nr. 66-1595; 1999, Nr. 66-2119; 2001, Nr. 21-695, Nr. 23-761) 10 skyriuje.

3. Varžytynes organizuoja ir vykdo bankrutuojančios įmonės administratorius (toliau vadinama – varžytynių vykdytojas).

4. Iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis įmonės turtas ir įkeistas turtas, pranešus apie tai įkaito turėtojui ar hipotekos kreditoriui. Kito turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

5. Iš varžytynių negali būti parduodamas turtas, išimtas iš civilinės apyvartos.

6. Įkeistos kitų bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, kuriuos turi įmonė, parduodami vadovaujantis šia tvarka arba vertybinių popierių biržoje viešo aukciono būdu, vadovaujantis vertybinių popierių apyvartą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcijos parduodamos, akcininkai turi teisę visas parduodamas akcijas įsigyti pirmumo tvarka. Akcijos parduodamos didžiausią kainą pasiūliusiam akcininkui.

7. Iš varžytynių parduodamas įmonės turtas kreditorių susirinkimo sprendimu gali būti įvertintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1672). Pradinę įmonės turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Pradinę banko turto pardavimo kainą tvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas.

 

II. SKELBIMAS APIE BŪSIMAS VARŽYTYNES

 

8. Varžytynių vykdytojas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki varžytynių perduoda Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos duomenis, kuriuos šis departamentas paskelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Informacija apie varžytynes „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ turi būti paskelbta ne vėliau kaip likus 20 dienų iki varžytynių. Kreditorių susirinkimas gali pavesti varžytynių vykdytojui papildomai paskelbti ir kituose leidiniuose 9 punkte nurodytus duomenis ne vėliau kaip likus 20 dienų iki varžytynių.

9. Skelbime nurodoma:

9.1. varžytynių vieta, data ir laikas;

9.2. įmonės pavadinimas, buveinė;

9.3. varžytynių vykdytojo vardas, pavardė, telefono ir fakso numeriai;

9.4. banko, kuriame atidaryta sąskaita atsiskaityti už nupirktą iš varžytynių turtą, pavadinimas, kodas, buveinė, šios sąskaitos numeris;

9.5. parduodamo turto pavadinimas, trumpas apibūdinimas, pradinė pardavimo kaina, jeigu parduodamas įkeistas turtas – koks turtas įkeistas, turto įkeitimo sutarties data, įkaito turėtojas;

9.6. parduodamo turto apžiūros vieta ir laikas.

10. Skelbime apie varžytynes gali būti nurodyta ir antrųjų ar pakartotinių varžytynių data (įrašoma pastaba: „Vykdoma neįvykus pirmosioms (antrosioms) varžytynėms“).

11. Apie įkeisto turto pardavimo iš varžytynių laiką ir vietą varžytynių vykdytojas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki varžytynių raštu praneša įkaito turėtojui ar hipotekos kreditoriui.

12. Išsamesnis parduodamo turto apibūdinimas ir kita informacija skelbiami varžytynių vietoje.

 

III. VARŽYTYNĖS

 

13. Varžytynėse neturi teisės dalyvauti biudžetinės organizacijos, taip pat valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, teismo, prokuratūros, policijos, vidaus reikalų, muitinės, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojai, teismo antstoliai, notarai, teismo antstolių kontorų darbuotojai, advokatai ir šiame punkte išvardytų asmenų šeimos nariai. Asmenys, kurie nori dalyvauti varžytynėse, privalo pasirašyti, kad nėra šiame punkte numatytų kliūčių jiems dalyvauti varžytynėse.

14. Varžytynių dalyviai įmoka pradinį įnašą, kuris įskaitomas į nupirkto turto kainą, grąžinamas varžytynėms neįvykus arba nieko nepirkusiam dalyviui (išskyrus 24 punkte nurodytą atvejį). Pradinio įnašo dydis – 10 procentų norimo įsigyti įmonės turto pradinės pardavimo kainos. Šią sumą varžytynių dalyvis perveda į skelbime nurodytą sąskaitą ar įmoka į įmonės kasą prieš varžytynes.

15. Varžytynių vykdytojas varžytynių dalyviui, pateikusiam banko patvirtintą mokėjimo pavedimą arba kasos pajamų orderio kvitą, išduoda kortelę su stambiu šriftu įrašytu varžytynių dalyvio numeriu.

16. Asmuo, pageidaujantis būti varžytynių žiūrovu, į patalpą, kurioje turi vykti varžytynės, įleidžiamas su žiūrovo bilietu, kurio kainą nustato ir varžytynių vietoje paskelbia varžytynių vykdytojas. Lėšas už žiūrovų bilietus varžytynių vykdytojas perveda į įmonės sąskaitą.

17. Pradėjęs varžytynes, varžytynių vykdytojas privalo paskelbti kiekvieno parduodamo turto pavadinimą, jį apibūdinti ir paskelbti pradinę kainą. Kainos didinimo intervalą nustato kreditorių susirinkimas. Varžytynių dalyvis, siūlydamas kainą, turi pakelti kortelę su varžytynių dalyvio numeriu, nukreiptu į varžytynių vykdytoją, ir garsiai paskelbti savo siūlomą kainą. Varžytynių vykdytojas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją fiksuoja plaktuko dūžiu. Kai nė vienas varžytynių dalyvis nesiūlo didesnės kainos, varžytynių vykdytojas paskelbia didžiausią pasiūlytą kainą, ją pasiūliusio varžytynių dalyvio numerį ir šią kainą pakartoja tris kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiais. Po trečiojo dūžio turtas laikomas parduotu, o didžiausią kainą pasiūlęs varžytynių dalyvis – varžytynių laimėtoju.

18. Per varžytynes pildomi 2 egzemplioriai kiekvieno parduodamo objekto varžytynių protokolo (pagal 1 priedą), kurį pasirašo varžytynių vykdytojas ir varžytynių laimėtojas.

19. Vienas protokolo egzempliorius lieka įmonėje, kitas įteikiamas varžytynių laimėtojui.

20. Prie įmonėje liekančio protokolo egzemplioriaus pridedama:

20.1. varžytynėse dalyvavusių asmenų sąrašas (pagal numerius, nurodytus varžytynių dalyvių kortelėse), kuriame nurodoma:

20.1.1. fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, sąskaitos, į kurią gali būti grąžinamas pradinis įnašas, numeris;

20.1.2. juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, sąskaitos, į kurią gali būti grąžinamas pradinis įnašas, numeris;

20.2. skelbimas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

21. Varžytynių vykdytojas ir varžytynių laimėtojas pasirašo abu varžytynių protokolo egzempliorius.

 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ ĮSIGYTĄ IŠ VARŽYTYNIŲ TURTĄ IR VARŽYTYNIŲ AKTO SURAŠYMAS

 

22. Varžytynių laimėtojas per 15 dienų po varžytynių turi pateikti varžytynių vykdytojui banko patvirtintą mokėjimo pavedimą ar įmonės kasos pajamų orderio kvitą, patvirtinantį, kad į įmonės sąskaitą įmokėta visa suma, už kurią jis nusipirko turtą, įskaitant sumą, jo įmokėtą prieš varžytynes.

23. Varžytynių vykdytojas, gavęs iš varžytynių laimėtojo banko patvirtintą mokėjimo pavedimą ar kasos pajamų orderio kvitą, patvirtinantį, kad įmokėta visa suma už įsigytą turtą, surašo dviem egzemplioriais varžytynių aktą (pagal 2 priedą). Abu akto egzempliorius pasirašo varžytynių laimėtojas ir varžytynių vykdytojas, kurio parašas patvirtinamas įmonės antspaudu, jeigu ji privalo turėti antspaudą. Jeigu varžytynių laimėtojas – juridinis asmuo, jo vadovo ar įgalioto asmens parašas turi būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jeigu jis privalo turėti antspaudą. Aktą tvirtina kreditorių susirinkimo pirmininkas, o pardavus banko turtą – teisėjas, nagrinėjantis bankroto bylą.

24. Jeigu varžytynių laimėtojas per 15 dienų po varžytynių neįmoka visos sumos, už kurią iš varžytynių nusipirko turtą, varžytynės laikomos neįvykusiomis. Varžytynių vykdytojas tai įrašo varžytynių protokole. Varžytynių laimėtojui negrąžinamas jo įmokėtas pradinis įnašas.

25. Varžytynių aktas prilyginamas notaro patvirtintai pirkimo-pardavimo sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, nustatytąja tvarka registruojant pirkimo-pardavimo sutartį. Hipotekos teisėjas, gavęs varžytynių aktą, per 3 darbo dienas nuo šio akto gavimo priima nutartį baigti hipoteką. Hipoteka išregistruojama per 3 darbo dienas nuo šio akto gavimo.

 

V. NEĮVYKUSIOS VARŽYTYNĖS

 

26. Varžytynės laikomos neįvykusiomis ir apie tai įrašoma varžytynių protokole, jeigu:

26.1. į jas neatvyksta nė vienas pirkėjas;

26.2. nė vienas iš varžytynių dalyvių nepasiūlo lygios ar didesnės už pradinį įkainojimą sumos;

26.3. varžytynių dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, nesilaiko 22 punkte nurodytų reikalavimų.

27. Jeigu varžytynės neįvyksta, varžytynių vykdytojas ne anksčiau kaip po 10 dienų ir ne vėliau kaip po 30 dienų vykdo antrąsias varžytynes, jeigu apie jas paskelbta 10 punkte nurodyta tvarka. Antrosios varžytynės vykdomos laikantis šios tvarkos reikalavimų. Šiuo atveju gali būti mažinama turto pardavimo kaina. Kiek ir kokia tvarka mažinama turto kaina, nustato kreditorių susirinkimas (kiek ir kokia tvarka mažinama banko turto kaina, administratoriaus teikimu patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas). Turto kainos mažinti neleidžiama, jeigu varžytynės neįvyksta dėl 26.3 punkte nurodytos priežasties. Jeigu antrosios varžytynės neįvyksta dėl 26.3 punkte nurodytos priežasties, varžytynių vykdytojas organizuoja pakartotines varžytynes, kurios skelbiamos ir vykdomos laikantis šios tvarkos reikalavimų. Šiuo atveju turtas negali būti perkainojamas.

28. Varžytynėms neįvykus, varžytynių vykdytojas per 7 dienas turi pervesti į šių varžytynių dalyvių nurodytas sąskaitas jų pradinius įnašus. Varžytynių laimėtojui, 24 punkte nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjusiam visos sumos, už kurią jis pirko turtą, pradinis įnašas negrąžinamas. Į įmonės kasą įmokėta suma gali būti išmokama grynais pinigais, išduodamas kasos dokumentas. Tokia pat tvarka grąžinami pradiniai įnašai po įvykusių varžytynių nieko nepirkusiems varžytynių dalyviams.

29. Antrosiose (pakartotinėse) varžytynėse neparduotą įkeistą turtą varžytynių vykdytojas per 5 dienas po varžytynių pasiūlo perimti įkaito turėtojui už paskutinėms varžytynėms nustatytą pradinę pardavimo kainą. Įkaito turėtojui per 20 dienų nuo pasiūlymo gavimo atsisakius perimti turtą arba nepateikus sutikimo perimti turtą, šio turto pardavimo klausimas sprendžiamas 30 punkte nustatyta tvarka.

30. Kaip panaudoti antrosiose (pakartotinėse) varžytynėse neparduotą turtą, sprendžia kreditorių, kurių reikalavimai nepatenkinti, susirinkimas.

31. Kreditorių, kurių reikalavimai nepatenkinti, susirinkimas gali nutarti:

31.1. įpareigoti varžytynių vykdytoją tęsti turto pardavimą iš varžytynių kreditorių susirinkime patvirtintomis parduodamo turto kainomis;

31.2. įpareigoti varžytynių vykdytoją parduoti turtą be varžytynių kreditorių susirinkime nustatyta tvarka ir patvirtintomis parduodamo turto kainomis;

31.3. kitaip disponuoti turtu;

31.4. perleisti turtą kreditorių susirinkime nustatyta tvarka.

32. Be varžytynių parduoto turto pirkimo–pardavimo sutartis arba perdavimo aktas prilyginami notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, nustatytąja tvarka registruojant pirkimo–pardavimo sutartį. Perdavimo aktą tvirtina kreditorių susirinkimo pirmininkas, o pardavus banko turtą – teisėjas, nagrinėjantis bankroto bylą. Hipotekos teisėjas, gavęs be varžytynių parduoto turto pirkimo–pardavimo sutartį arba perdavimo aktą, per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo priima nutartį baigti hipoteką. Hipoteka išregistruojama per 3 darbo dienas nuo šių aktų gavimo.

______________

 

 

Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės

turto pardavimo iš varžytynių tvarkos

1 priedas

 

(Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės pavadinimas)

 

VARŽYTYNIŲ PROTOKOLAS

______________ Nr. ______

(data)

 

1. Varžytynių vieta ir laikas                                                                                                        

2. Parduodamo varžytynėse turto pavadinimas ____________________________________

3. Parduodamo turto pradinė kaina                                                                                            

                                                                                                                                           (suma žodžiais)

4. Didžiausia varžytynėse pasiūlyta kaina                                                                                  

                                                                                                                                                (suma žodžiais)

5. Varžytynėse dalyvavo:

5.1. fiziniai asmenys: _________________________________________________________

                                                                       (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

5.2. juridiniai asmenys:                                                                                                               

                                                               (juridinio asmens kodas, buveinė, banko pavadinimas, banko kodas,

                                                                                                                                                    

atsiskaitomosios sąskaitos numeris; juridinio asmens įgalioto atstovo vardas, pavardė, asmens kodas)

 

                                                                                                                                                                                                      

6. Varžytynių laimėtojas:

6.1. fizinis asmuo: ___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

6.2. juridinis asmuo: ______________                                                                                       

(juridinio asmens pavadinimas)

7. Varžytynių laimėtojas įmokėjo pradinį įnašą                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                                           (suma skaičiais ir žodžiais)

8. Varžytynių laimėtojas privalo įmokėti                                                                                    

                                                                                              (suma, neįskaitant pradinio įnašo, skaičiais ir žodžiais)

__________________________________________________________________________

9. Galutinis mokėjimo terminas                                                                                                  

10. Sąskaitos, į kurią turi būti pervesta 8 punkte nurodyta suma, numeris, banko pavadinimas, kodas  

                                                                                                                                                    

 

 

Varžytynes vykdė

                                                                 (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

 

Varžytynes laimėjo

                                                                 (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

Varžytynės neįvyko                                                                                                                    

                                                                                   (nurodyti varžytynių neįvykimo priežastis)

______________

 

 

Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės

turto pardavimo iš varžytynių tvarkos

2 priedas

 

(Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės pavadinimas)

 

TVIRTINU

Kreditorių susirinkimo

pirmininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

VARŽYTYNIŲ AKTAS

______________ Nr. ______

(data)

 

1. Varžytynių vieta ir laikas ____________________________________________________

2. Parduoto varžytynėse turto pavadinimas _______________________________________

3. Vadovaudamasis 200_____________ įvykusių varžytynių rezultatais, ________________

                                                                                                                                                 perduoda,

(varžytynių vykdytojo vardas ir pavardė)

o ______________________________________________________________________________

(varžytynes laimėjusio fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

_______________________________________________________________________________ ,

(varžytynes laimėjusio juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas ____________________________________________________________________ ,

                                             (nurodyti juridinio asmens atstovo pareigas, vardą, pavardę, atstovavimo pagrindą)

priima nuosavybėn ________________________________________________________________

(turto pavadinimas ir duomenys, kurių reikia šiam turtui registruoti Lietuvos Respublikos

_______________________________________________________________________________ ,

įstatymų nustatyta tvarka)

kurio (kurios) kaina ____________________________________________________________  litų.

                                                                                                     (suma skaičiais ir žodžiais)

4. Šis aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

5. Aktas surašytas 2 egzemplioriais, iš kurių vienas lieka varžytynių vykdytojui, o kitas perduotas turto savininkui.

 

 

Perdavė

                                                            (Parašas)                   (Varžytynių vykdytojo vardas ir pavardė)

 

                                                 (A. V.)

 

Priėmė

                                                            (Parašas)                     (Fizinio asmens ar juridinio asmens

atstovo vardas ir pavardė)

                       (Juridinio asmens A. V.)

______________