VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SU TARPTAUTINIŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ TAIKYMU SUSIJUSIŲ FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) IR FR0254 (DAS-4) FORMŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. birželio 27 d. Nr. 159

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis finansų ministro 2001 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 115a (Žin., 2001, Nr. 37-1261) 2 punktu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1521) 23 str. 3 dalimi, Lietuvos Respublikoje taikomų tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatomis bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212) 13 punktu ir siekdamas patobulinti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose naudojamas formas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą.

1.2. Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) formą.

1.3. Pažymos apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius FR0023 (DAS-3) formą.

1.4. Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos FR0254 (DAS-4) formą.

1.5. Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisykles (toliau – Taisykles).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – apskričių VMI) viršininkams užtikrinti, kad taikant tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis būtų naudojamos šiuo įsakymu patvirtintos formos ir jos būtų pildomos vadovaujantis Taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Registrų ir duomenų tvarkymo skyriui šiuo įsakymu patvirtintas dokumentų formas pagal VMI prie FM viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl dokumentų formų registro“ įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. VMI prie FM Reikalų skyriui šiuo įsakymu patvirtintomis formomis aprūpinti visas apskričių VMI.

2.4. Nuo 2001 m. liepos 1 d. apskričių VMI į ją besikreipiantiems asmenims išduoti tik šiuo įsakymu patvirtintas formas.

2.5. Apskričių VMI viršininkams ir VMI prie FM Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių kuruojančiam VMI prie FM viršininko pavaduotojui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                          M. Strumskis


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2001 m. birželio 27 d.

įsakymu Nr. 159

 

SU TARPTAUTINIŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ TAIKYMU SUSIJUSIŲ FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4)

 

FORMŲ PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikoje taikomų tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatomis.

2. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse (toliau – Sutartys) nustatytos mokesčių lengvatos taikomos tik tų valstybių, tarp kurių sudaryta Sutartis, rezidentams.

3. Taikant Sutartyse nustatytas mokesčių lengvatas, naudojamos: Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) forma (toliau – DAS-1 forma), Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) forma (toliau – DAS-2 forma) ir Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos FR0254 (DAS-4) forma (toliau – DAS-4 forma).

4. Pažymos apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius FR0023 (DAS-3) forma (toliau – DAS-3 forma) naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus prašo patvirtinti duomenis apie jo gautas pajamas ir nuo tokių pajamų Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotus ar sumokėtus mokesčius.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

„rezidentas“ – tai atitinkamos valstybės ūkio subjektas arba joje gyvenantis fizinis asmuo. Teisę nuspręsti ir patvirtinti, kad tam tikras subjektas yra atitinkamos valstybės rezidentas Sutarties tikslams turi tik tos valstybės mokesčių administratorius;

„nuolatinė bazė“ – tai fizinio asmens turima nuolatinė individualios savarankiškos veiklos vieta, naudojama profesinėms paslaugoms teikti. Jeigu fizinis asmuo neturi tokios nuolatinės veiklos vietos, bet, vykdydamas individualią savarankišką veiklą bet kuriuo dvylikos mėnesių laikotarpiu atitinkamoje valstybėje išbūna ilgiau kaip 183 dienas, laikoma, kad tas asmuo toje valstybėje turi nuolatinę bazę. Apibrėžiant šią sąvoką, kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama į konkrečios Sutarties nuostatas;

„Lietuvos ūkio subjektas“ – tai Lietuvos Respublikos juridinis asmuo (įskaitant personalinę įmonę ir ūkinę bendriją) ar kita organizacija arba Lietuvos Respublikoje registruotas užsienio valstybės įmonės filialas, atstovybė ar nuolatinė buveinė, kuri pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus privalo nuo užsienio valstybių rezidentams mokamų sumų išskaičiuoti mokestį prie pajamų šaltinio.

 

II. FR0021 (DAS-1) FORMOS PILDYMAS

 

6. DAS-1 formą privalo turėti Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas tos užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma Sutartis, rezidentui, ir taikantis tokioje Sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taikantis mažesnį negu Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuojantis mokesčio).

7. DAS-1 forma pildoma dviem egzemplioriais.

8. DAS-1 forma galioja tik tais kalendoriniais metais, kuriuos nurodo užsienio valstybės mokesčių administratorius, tvirtindamas šios formos V dalyje pateiktą informaciją, išskyrus atvejus, kai Sutartyje įvardyti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės kompetentingi asmenys, keisdamiesi informacija, nenustato, kad formos galiojimo laikas yra trumpesnis.

9. DAS-1 forma pildoma taip:

9.1. preambulę, I, II ir III dalį pildo Lietuvos ūkio subjektas arba užsienio valstybės rezidentas, gaunantis pajamas iš tokio Lietuvos ūkio subjekto:

9.1.1. preambulėje nurodoma, su kokia valstybe sudaryta Sutartimi remiantis prašoma sumažinti mokestį arba visai jo neišskaičiuoti;

9.1.2. I dalyje „Pajamų gavėjas“ pateikiama informacija apie užsienio valstybės rezidentą, gaunantį pajamas iš Lietuvos ūkio subjekto:

– jeigu pajamų gavėjas yra ūkio subjektas, nurodomas jo pavadinimas, identifikacinis numeris bei buveinės užsienio valstybėje adresas,

– jeigu pajamų gavėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba kito identifikacinio dokumento duomenys ir gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresas;

9.1.3. II dalyje „Mokėtojas“ pateikiami duomenys apie Lietuvos ūkio subjektą, išmokantį sumas užsienio valstybės rezidentui, t. y. jo pavadinimas, kodas ir buveinės Lietuvos Respublikoje adresas;

9.1.4. III dalyje „Pajamos“ pateikiami duomenys apie užsienio valstybės rezidento iš Lietuvos ūkio subjekto gaunamas pajamas, nurodoma pajamų rūšis, sutarties, pagal kurią išmokamos sumos, data ir numeris bei kita papildoma informacija;

9.2. IV dalį „Pajamų gavėjo patvirtinimas“ pildo iš Lietuvos ūkio subjekto pajamas gaunantis užsienio valstybės rezidentas, patvirtindamas, kad jis yra šios formos III dalyje nurodytų pajamų faktiškasis savininkas ir kad tos pajamos nėra gaunamos per Lietuvos Respublikoje esančią jo nuolatinę buveinę ar nuolatinę bazę:

– jeigu pajamų gavėjas yra ūkio subjektas, šią dalį pasirašo jo atsakingas asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas, datą, ir ji tvirtinama tokio ūkio subjekto antspaudu,

– jeigu pajamų gavėjas yra fizinis asmuo, jis šią dalį pasirašo pats, nurodydamas savo vardą, pavardę ir datą;

9.3. V dalį „Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimas“ pildo ir tvirtina užsienio valstybės, kurios rezidentas gauna pajamas iš Lietuvos ūkio subjekto, mokesčių administratorius:

9.3.1. V dalyje užsienio valstybės mokesčių administratorius tvirtina, kad pajamų iš Lietuvos ūkio subjekto gavėjas yra tos užsienio valstybės rezidentas ir remiantis kokia Sutartimi pajamas gaunantis asmuo yra tos užsienio valstybės rezidentas. Šią dalį pasirašo tokio mokesčių administratoriaus įgaliotas pareigūnas, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas, datą, ir ši dalis tvirtinama minėto mokesčių administratoriaus antspaudu;

9.3.2. jeigu užsienio valstybėje, kurios rezidentui Lietuvos ūkio subjektas išmoka sumas, pagal joje nustatytą tvarką mokesčių administratoriai negali pildyti DAS-1 formos, o išduoda atitinkamos formos rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą, tokiu atveju DAS-1 formos V dalis nepildoma ir netvirtinama, o tokia pažyma prisegama prie DAS-1 formos. Tada DAS-1 formos V dalies skiltyje „Pridedama“ nurodomas tokios pridedamos pažymos pavadinimas, išdavimo data, numeris ir lapų skaičius. Tokioje pridedamoje pažymoje turi būti nurodyta, kad joje įvardytas subjektas yra tos užsienio valstybės rezidentas Sutarties tikslams. Tokia pažyma turi būti patvirtinta tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus antspaudu ir už pateiktą informaciją atsakingo pareigūno parašu;

9.4. VI dalį „Duomenys apie išmokamas sumas“, turėdamas užpildytas šios formos I–V dalis, pildo Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas užsienio valstybės rezidentui:

9.4.1. Lietuvos ūkio subjektas, kiekvieną kartą išmokėdamas sumas užsienio valstybės rezidentui, šios dalies lentelėje nurodo sumų mokėjimo datą, pajamų rūšį (jeigu užsienio valstybės rezidentas gauna kelių rūšių pajamas), mokėjimo sumą ir prie pajamų šaltinio nuo tokių pajamų išskaičiuojamo mokesčio tarifą ir sumą. Mokėjimo suma nurodoma visa, įskaitant prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio sumą;

9.4.2. VI dalį pasirašo už joje pateiktą informaciją Lietuvos ūkio subjekto atsakingas asmuo, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, datą, ir ši dalis tvirtinama tokio ūkio subjekto antspaudu;

9.4.3. jeigu įrašų yra daugiau, negu telpa į VI dalyje pateiktą lentelę, braižoma ir pildoma analogiška lentelė atskirame lape, kuris pridedamas prie DAS-1 formos, pavadinime nurodant, kad tai yra lentelės tęsinys. Kiekviename pridėtame lape po užpildyta lentele pasirašo už pateiktą informaciją Lietuvos ūkio subjekto atsakingas asmuo, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, datą, ir tvirtina tokio ūkio subjekto antspaudu. DAS-1 formos VI dalies pabaigoje po žodžio „Pridedama“ nurodoma, kad pridedamas lentelės tęsinys ir nurodomas pridedamų lapų skaičius.

10. Tuo atveju, kai Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas užsienio valstybės rezidentui ir turintis užpildytas DAS-1 formos I, II, III, IV ir V dalis, nuo tų išmokamų sumų mokesčio prie pajamų šaltinio neišskaičiuoja, o šį mokestį sumoka iš savo pelno, tai minėta tvarka pildydamas DAS-1 formos VI dalyje esančią lentelę stulpelyje „Mokėjimo suma“ nurodo visą užsienio valstybės rezidentui išmokėtą sumą, o stulpelyje „Prie pajamų šaltinio išskaičiuotas mokestis“ nurodo iš savo pelno sumokėto mokesčio sumą. Tada po lentele nurodoma, kad mokestis nuo išmokėtų sumų mokamas iš mokėtojo pelno.

11. Vieną su užpildytomis I-VI dalimis DAS-1 formos egzempliorių kartu su metine finansine atskaitomybe ir pelno mokesčio apyskaita ar metine pajamų deklaracija Lietuvos ūkio subjektas pateikia apskrities VMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai jis priklauso, o kitas lieka Lietuvos ūkio subjektui, išmokėjusiam sumas užsienio valstybės rezidentui.

12. Kai užsienio valstybės rezidentui sumas išmokančio Lietuvos ūkio subjekto mokestiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, tai toks ūkio subjektas apskrities VMI teritoriniam skyriui teikdamas finansinę atskaitomybę ir pelno mokesčio apyskaitą ar metinę pajamų deklaraciją, pateikia praėjusių kalendorinių metų užpildytos DAS-1 formos originalą ir einamųjų kalendorinių metų užpildytos DAS-1 formos kopiją. Einamųjų kalendorinių metų DAS-1 formos originalas, kurį turi Lietuvos ūkio subjektas, pildomas toliau, kol pasibaigia joje nurodyti metai, ir apskrities VMI teritoriniam skyriui pateikiamas kartu su Lietuvos ūkio subjekto kitų mokestinių metų finansine atskaitomybe ir pelno mokesčio apyskaita ar metine pajamų deklaracija.

13. Tuo atveju, kai DAS-1 formos V dalis nepildoma, o pridedama užsienio valstybės mokesčių administratoriaus pagal toje valstybėje nustatytą tvarką išduota atitinkamos formos rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, tai kartu su DAS-1 forma Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritoriniam skyriui turi būti teikiamas tokios pažymos originalas su pridėtu vertimo biuro patvirtintu jos vertimu į lietuvių kalbą. Lietuvos ūkio subjektas pasilieka pažymos kopiją.

 

III. FR0022 (DAS-2) FORMOS PILDYMAS

 

14. DAS-2 forma naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori susigrąžinti Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas ir neturintis tokio užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį DAS-1 formos, išskaičiavo Lietuvos Respublikos vidaus mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka.

15. DAS-2 forma pildoma dviem egzemplioriais.

16. DAS-2 forma galioja tik joje nurodyto mokesčio grąžinimo atveju.

17. DAS-2 forma pildoma taip:

17.1. preambulę pildo Lietuvos ūkio subjektas arba užsienio valstybės rezidentas, gavęs pajamas iš tokio Lietuvos ūkio subjekto. Joje nurodoma, su kokia valstybe sudaryta Sutartimi remiantis prašoma grąžinti Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį;

17.2. I ir V dalį pildo iš Lietuvos ūkio subjekto pajamas gavęs užsienio valstybės rezidentas:

17.2.1. I dalyje „Pajamų gavėjas“ pateikiama informacija apie užsienio valstybės rezidentą, gavusį pajamas iš Lietuvos ūkio subjekto ir norintį susigrąžinti nuo tokių pajamų Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio sumą arba jos dalį:

– jeigu pajamų gavėjas yra ūkio subjektas, nurodomas jo pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės užsienio valstybėje adresas ir informacija apie banką, į kuriame esančią sąskaitą turi būti pervestas grąžinamas mokestis,

– jeigu pajamų gavėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba kito identifikacinio dokumento duomenys, gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresas ir informacija apie banką, į kuriame esančią sąskaitą turi būti pervestas grąžinamas mokestis;

– tuo atveju, kai mokestį prašoma grąžinti grynaisiais pinigais, duomenys apie banką ir jame esančią sąskaitą nenurodomi;

17.2.2. V dalyje „Pajamų gavėjo patvirtinimas“ pajamas iš Lietuvos ūkio subjekto gavęs užsienio valstybės rezidentas patvirtina, kad jis yra III dalyje įvardytų pajamų faktiškasis savininkas ir kad tokių pajamų negavo per Lietuvos Respublikoje esančią jo nuolatinę buveinę ar nuolatinę bazę bei nurodo prašomą grąžinti mokesčio sumą:

– jeigu pajamų gavėjas yra ūkio subjektas, šią dalį pasirašo jo atsakingas asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas, datą, ir ši dalis tvirtinama tokio ūkio subjekto antspaudu,

– jeigu pajamų gavėjas yra fizinis asmuo, jis šią dalį pasirašo pats, nurodydamas savo vardą, pavardę ir datą;

17.3. II, III ir IV dalis pildo užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas:

17.3.1. II dalyje „Mokėtojas“ pateikiami duomenys apie Lietuvos ūkio subjektą, išmokėjusį sumas užsienio valstybės rezidentui, t. y. jo pavadinimas, kodas ir buveinės Lietuvos Respublikoje adresas;

17.3.2. III dalyje „Pajamos“ pateikiami duomenys apie užsienio valstybės rezidento iš Lietuvos ūkio subjekto gautas pajamas, nurodoma pajamų rūšis, sutarties, pagal kurią buvo išmokėtos sumos, data, numeris ir kita papildoma informacija. Šios dalies lentelėje pateikiama informacija apie sumas, kurias II dalyje įvardytas Lietuvos ūkio subjektas išmokėjo I dalyje įvardytam užsienio valstybės rezidentui. Lentelėje nurodoma mokėjimo data arba laikotarpis, už kurį išmokėta suma, mokėjimo suma, nuo tokios sumos Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotas mokesčio tarifas, suma ir mokesčio, kuris būtų išskaičiuotas iš tokių sumų, jeigu būtų taikomos Sutarties nuostatos, tarifas bei suma. Mokėjimo suma nurodoma visa, įskaitant prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio sumą;

17.3.3. IV dalyje „Mokėtojo patvirtinimas“ Lietuvos ūkio subjektas, kuris išmokėjo sumas prašyme nurodytam užsienio valstybės rezidentui, patvirtina, kad II dalyje ir III dalyje (išskyrus lentelės 5-6 stulpeliuose) pateikta informacija yra teisinga. Šią dalį pasirašo už joje pateiktą informaciją Lietuvos ūkio subjekto atsakingas asmuo, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, datą, ir ši dalis tvirtinama tokio ūkio subjekto antspaudu;

17.4. VI dalį „Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimas“ pildo ir tvirtina užsienio valstybės, kurios rezidentas gavo pajamas iš Lietuvos ūkio subjekto, mokesčių administratorius:

17.4.1. VI dalyje užsienio valstybės mokesčių administratorius tvirtina, kad nurodytais metais pajamų iš Lietuvos ūkio subjekto gavėjas buvo tos užsienio valstybės rezidentas ir remiantis kokia Sutartimi pajamas gavęs asmuo buvo tos užsienio valstybės rezidentas. Šią dalį pasirašo tokio mokesčių administratoriaus įgaliotas pareigūnas, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas, datą, ir ši dalis tvirtinama minėto mokesčių administratoriaus antspaudu;

17.4.2. jeigu užsienio valstybėje, kurios rezidentas teikia šį prašymą, pagal joje nustatytą tvarką mokesčių administratoriai negali pildyti DAS-2 formos, o išduoda atitinkamos formos rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą, tokiu atveju DAS-2 formos VI dalis nepildoma ir netvirtinama, o tokia pažyma prisegama prie DAS-2 formos. Tada DAS-2 formos VI dalies skiltyje „Pridedama“ nurodomas tokios pridedamos pažymos pavadinimas, išdavimo data, numeris ir lapų skaičius. Pridedamoje pažymoje būtinai turi būti nurodyti metai, kuriais užsienio valstybės ūkio subjektas arba fizinis asmuo buvo jos rezidentas, ir joje įvardytasis subjektas buvo tos užsienio valstybės rezidentas Sutarties tikslams. Pažyma turi būti patvirtinta užsienio valstybės mokesčių administratoriaus antspaudu ir už pateiktą informaciją atsakingo pareigūno parašu.

18. DAS-2 formą užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti ir sumas išmokėjęs bei mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, teikia tam Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai priklauso tokiam rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas.

19. Vienas DAS-2 formos egzempliorius pateikiamas Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai priklauso užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs ir mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, o kitas lieka prašymą pateikusiam užsienio valstybės rezidentui.

20. Tuo atveju, kai DAS-2 formos VI dalis nepildoma, o pridedama užsienio valstybės mokesčių administratoriaus išduota pagal toje valstybėje nustatytą tvarką atitinkamos formos rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, tai kartu su DAS-2 forma Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritoriniam skyriui turi būti teikiamas tokios pažymos originalas su pridėtu vertimo biuro patvirtintu jos vertimu į lietuvių kalbą.

21. Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, gavęs užpildytą DAS-2 formą ir patikrinęs joje pateiktus duomenis, priima sprendimą dėl mokesčio grąžinimo, kurį nurodo formos dalyje „Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus sprendimas“. Sprendimo teksto pabaigoje pasirašo apskrities VMI teritorinio skyriaus įgaliotas pareigūnas, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas, datą, ir ši dalis tvirtinama apskrities VMI teritorinio skyriaus antspaudu.

22. Tuo atveju, kai Lietuvos ūkio subjektas išmoka sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma Sutartis, rezidentui ir neturi tokio užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį – užpildytos DAS-1 formos, bet nuo šių sumų neišskaičiuoja mokesčio prie pajamų šaltinio, kurį turi išskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus, o šį mokestį sumoka iš savo pelno, tai toks Lietuvos ūkio subjektas, gavęs tokio užsienio valstybės rezidento prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį, t. y. užpildytą DAS-1 formą, gali kreiptis dėl visos permokėto mokesčio sumos arba jos dalies susigrąžinimo.

23. Lietuvos ūkio subjektas, kreipdamasis dėl permokėto mokesčio sumos arba jos dalies susigrąžinimo 22 punkte nurodytu atveju, apskrities VMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai jis priklauso, turi pateikti:

– užpildytą prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką FR0210 formą (FR0210 forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2000 m. spalio 31 d. įsakyme Nr. 201, Žin., 2000, Nr. 95-3010). FR0210 formos 12 stulpelyje „Grąžinimo (įskaitymo) pagrindas“ nurodoma Lietuvos Respublikos ir atitinkamos užsienio valstybės Sutartis ir DAS-1 forma, kuri pridedama prie FR0210 formos,

– DAS-1 formą, kurios I–VI dalys yra užpildytos, DAS-1 formos VI dalyje lentelės stulpelyje „Mokėjimo suma“ nurodoma visa užsienio valstybės rezidentui išmokėta suma, o stulpelyje „Prie pajamų šaltinio išskaičiuotas mokestis“ nurodoma iš mokėtojo pelno sumokėto mokesčio suma. Po lentele nurodoma, kad mokestis nuo išmokėtų sumų buvo sumokėtas iš mokėtojo pelno,

– patikslintą apyskaitą apie užsienio valstybių įmonėms išmokėtas sumas ir išskaičiuotą mokestį arba patikslintą pažymą apie užsienio valstybės gyventojams išmokėtas sumas.

24. Jeigu sprendimui dėl mokesčio grąžinimo priimti reikalinga papildoma informacija, apskrities VMI teritorinis skyrius gali jos paprašyti.

 

IV. FR0023 (DAS-3) FORMOS PILDYMAS

 

25. DAS-3 forma naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori gauti Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus patvirtinimą apie jo gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotus arba sumokėtus mokesčius.

26. Užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti patvirtintą DAS-3 formą, kreipiasi į tą Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinį skyrių, kurio veiklos teritorijai priklauso tokiam rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas arba, tuo atveju, kai pats Lietuvoje deklaruoja pajamas, į tą Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinį skyrių, kuriam toks užsienio valstybės rezidentas teikė pajamų mokesčio deklaraciją.

27. Pildomi du DAS-3 formos egzemplioriai, kurių vienas atiduodamas šios pažymos prašiusiam užsienio valstybės rezidentui, o kitas lieka apskrities VMI teritoriniame skyriuje.

28. DAS-3 forma pildoma taip:

28.1. preambulę ir I dalį pildo užsienio valstybės rezidentas, norintis gauti Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus patvirtintą DAS-3 formą:

28.1.1. preambulėje nurodoma data arba laikotarpis, per kurį užsienio valstybės rezidentas, būdamas Lietuvos Respublikoje, gavo pajamas, nuo kurių Lietuvos Respublikoje išskaičiuoti ar sumokėti mokesčiai;

28.1.2. I dalyje „Pajamų gavėjas“ pateikiama informacija apie užsienio valstybės rezidentą, prašantį patvirtinti šią pažymą:

– jeigu pajamų gavėjas yra ūkio subjektas, nurodomas jo pavadinimas, identifikacinis numeris ir buveinės užsienio valstybėje adresas,

– jeigu pajamų gavėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba kito identifikacinio dokumento duomenys ir gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresas;

28.2. II ir III dalis pildo užsienio valstybės rezidentas arba sumas jam išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas:

28.2.1. II dalyje „Mokėtojas“ pateikiami duomenys apie Lietuvos ūkio subjektą, išmokėjusį sumas užsienio valstybės rezidentui, t. y. jo pavadinimas, kodas ir buveinės Lietuvos Respublikoje adresas. Tuo atveju, kai toks užsienio valstybės rezidentas pajamas gavo iš atitinkamos užsienio valstybės, II dalyje „Mokėtojas“ pateikiami duomenys apie sumas išmokėjusį užsienio valstybės rezidentą;

28.2.2. III dalyje „Pajamos“ pateikiami duomenys apie užsienio valstybės rezidento iš Lietuvos ūkio subjekto ar iš atitinkamos užsienio valstybės rezidento gautas pajamas, nurodoma mokėjimo data arba laikotarpis, per kurį gauta suma, pajamų rūšis, gautų pajamų suma ir nuo jos prie pajamų šaltinio išskaičiuoto arba sumokėto mokesčio tarifas bei suma. Mokėjimo suma nurodoma visa, įskaitant prie pajamų šaltinio išskaičiuoto arba sumokėto mokesčio sumą. Jeigu turima papildomos informacijos, ji įrašoma į po lentele esančią skiltį;

28.3. IV dalį „Mokėtojo patvirtinimas“ pildo Lietuvos ūkio subjektas, išmokėjęs sumas I dalyje įvardytam užsienio valstybės rezidentui, patvirtindamas, kad II ir III dalyje pateikta informacija yra teisinga. Šią dalį pasirašo už joje pateiktą informaciją tokio ūkio subjekto atsakingas asmuo, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, datą, ir patvirtina šio ūkio subjekto antspaudu. Tuo atveju, kai mokėtojas yra atitinkamos užsienio valstybės rezidentas, IV dalis nepildoma;

28.4. DAS-3 formos V ir VI dalis, patikrinęs I, II, III ir IV dalyje pateiktą informaciją, pildo ir tvirtina Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijai priklauso Lietuvos ūkio subjektas, išmokėjęs sumas užsienio valstybės rezidentui, arba tas Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, kuriam toks užsienio valstybės rezidentas teikė pajamų mokesčio deklaraciją:

28.4.1. V dalis „Grąžinta sumokėto mokesčio suma“ pildoma taip:

– 1-oje eilutėje nurodoma visa užsienio valstybės rezidentui Lietuvos ūkio subjekto išmokėta suma, įtraukiant prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio sumą, arba iš atitinkamos užsienio valstybės rezidento gauta pajamų suma (III dalies duomenys),

– 2-oje eilutėje – visa Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuoto arba sumokėto mokesčio suma (III dalies duomenys),

– 3-oje eilutėje – Lietuvos Respublikos mokesčių administratorių užsienio valstybės rezidentui grąžinta mokesčio suma. Ji nurodoma tik tuo atveju, jeigu užsienio valstybės rezidentas Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui buvo pateikęs DAS-2 formą ir jam buvo grąžinta visa Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuoto ar sumokėto mokesčio suma arba jos dalis,

– 4-oje eilutėje – visa Lietuvos Respublikoje sumokėto mokesčio suma, kuri gaunama iš 2-oje eilutėje nurodytos sumos atėmus 3-oje eilutėje nurodytą sumą;

28.4.2. VI dalyje „Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus patvirtinimas“ Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijai priklauso užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas, arba Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, kuriam užsienio valstybės rezidentas teikė pajamų mokesčio deklaraciją, nurodo datą arba laikotarpį, per kurį užsienio valstybės rezidentas gavo pajamas, gautų pajamų sumą ir nuo šių pajamų Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuoto arba sumokėto mokesčio sumą. Šią dalį pasirašo Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinio skyriaus įgaliotas pareigūnas, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas, datą, ir ši dalis tvirtinama atitinkamo apskrities VMI teritorinio skyriaus antspaudu.

29. Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius užpildo DAS-3 formos V ir VI dalis bei patvirtina VI dalį ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti šią pažymą pateikimo dienos.

30. Tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas dirba Lietuvos Respublikoje, atlyginimą už šį Lietuvos Respublikoje atliekamą darbą gauna iš užsienio valstybės, tokias savo pajamas deklaruoja Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje jis gyvena arba dirba, sumoka mokesčius nuo tokių pajamų ir nori gauti Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus patvirtinimą apie Lietuvos Respublikoje nuo tokių pajamų sumokėtus mokesčius, DAS-3 formos IV dalis nepildoma.

31. Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius privalo pildyti ir tvirtinti DAS-3 formos V ir VI dalis ir tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas raštu, pridėdamas DAS-3 formos užpildytas I–IV dalis, atsiunčia prašymą patvirtinti DAS-3 formą. Užpildžiusi ir patvirtinusi DAS-3 formos V ir VI dalis, užsienio valstybės rezidentui pageidaujant, Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius DAS-3 formą turi išsiųsti tam rezidentui. Tuo atveju, kai dėl klaidingai pateiktos informacijos ar kitų priežasčių Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius negali pildyti ir tvirtinti DAS-3 formos V ir VI dalies, jis apie tai turi informuoti pažymos pageidavusį užsienio valstybės rezidentą.

 

V. FR0254 (DAS-4) FORMOS PILDYMAS

 

32. DAS-4 forma naudojama tuo atveju, kai Lietuvos subjektas, gaunantis ar gavęs pajamas iš tos užsienio valstybės ar toje valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma Sutartis, ir norėdamas, kad jam būtų taikomos Sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus prašo patvirtinti, kad jis yra Lietuvos rezidentas Sutarties tikslams.

33. Norėdamas gauti užpildytą ir patvirtintą DAS-4 formą:

– Lietuvos ūkio subjektas kreipiasi į tą apskrities VMI teritorinį skyrių, kurio veiklos teritorijai jis priklauso. Pažyma jam išduodama ir tvirtinama tik tuo atveju, jeigu jis yra įsteigtas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir jeigu kreipimosi dėl šios pažymos išdavimo dieną Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka iki tos datos jis yra pateikęs privalomą finansinę atskaitomybę ir pelno mokesčio apyskaitą arba metinę pajamų deklaraciją,

– nuolatinis Lietuvos gyventojas kreipiasi į tą apskrities VMI teritorinį skyrių, kurio veiklos teritorijoje jis gyvena arba yra registruotas.

34. Apskrities VMI teritorinis skyrius DAS-4 formą Lietuvos subjektams išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dėl tokios pažymos išdavimo dienos.

35. Apskrities VMI teritorinis skyrius kompiuteriu pildo, spausdina firminiame blanke ir tvirtina vieną DAS-4 formos egzempliorių, kuris pateikiamas šios pažymos prašiusiam Lietuvos rezidentui.

36. DAS-4 formą apskrities VMI teritorinis skyrius pildo taip:

36.1. I dalyje „Lietuvos rezidentas“ nurodomi duomenys apie Lietuvos rezidentą, gaunantį pajamas iš užsienio valstybės ar toje valstybėje:

– jeigu pajamų gavėjas yra ūkio subjektas, nurodomas jo pavadinimas, identifikacinis numeris bei buveinės Lietuvos Respublikoje adresas,

– jeigu pajamų gavėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba kito identifikacinio dokumento duomenys bei gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresas;

36.2. II dalyje „Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus patvirtinimas“ apskrities VMI teritorinis skyrius tvirtina, kad I dalyje įvardytas Lietuvos subjektas laikomas Lietuvos rezidentu Sutarties tikslams;

36.2.1. joje nurodoma, kokiais metais ar kokiu laikotarpiu I dalyje įvardytas Lietuvos subjektas yra arba buvo Lietuvos rezidentu ir remiantis kokia Sutartimi jis laikomas Lietuvos rezidentu;

36.2.2. šią dalį pasirašo apskrities VMI teritorinio skyriaus įgaliotas pareigūnas, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas ir datą, ši dalis tvirtinama atitinkamo apskrities VMI teritorinio skyriaus antspaudu;

36.2.3. II dalis pildoma lietuvių ir anglų kalbomis.

37. Apskrities VMI teritoriniai skyriai, Lietuvos rezidentams išduodami DAS-4 formas, pasilieka jų kopijas, kurios saugomos šiam tikslui skirtame segtuve.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. DAS-1 ir DAS-2 formų blankus išduoda Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijai priklauso užsienio valstybės rezidentui sumas išmokantis ar išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas.

39. DAS-3 formos blankus išduoda Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijai priklauso užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas arba tas Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, kuriam užsienio valstybės rezidentas teikė pajamų mokesčio deklaraciją.

40. DAS-4 formas Lietuvos rezidentams pildo, tvirtina ir išduoda Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijai priklauso toks Lietuvos rezidentas.

41. 2001 metais gali būti naudojama ir Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma – prašymas sumažinti išskaičiuotą mokestį, kurios forma buvo pateikta finansų ministro 1997 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 71 (Žin., 1997, Nr. 40-1070) priede „Dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymo“, nes tokia pažyma galioja vienerius mokestinius metus.

42. Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinis skyrius 2001 metais privalo priimti ir Prašymą grąžinti išskaičiuotą mokestį, kurio forma taip pat buvo pateikta finansų ministro 1997 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 71 (Žin., 1997, Nr. 40-1070) priede „Dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymo“, nes tokios formos blankas užsienio valstybės rezidentui galėjo būti pateiktas iki 2001 07 01.

______________


 

 

______________


 

______________


 

 

______________


 

______________