LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 8, 17, 18, 20, 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. birželio 7 d. Nr. IX-364

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826, Nr. 90-2778)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimas

8 straipsnio 1 dalyje po žodžių „šis įstatymas“ įrašyti žodžius „Seimo statutas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis įstatymas, Seimo statutas, Vyriausybės patvirtinta biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarka, atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir išlaidų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asignavimų valdytojai programas ir išlaidų sąmatų projektus rengia vadovaudamiesi nustatytais valstybės prioritetais.“

 

3 straipsnis. 18 straipsnio papildymas nauja 2 dalimi

1. Papildyti 18 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Vyriausybė, rengdama ir teikdama Seimui atitinkamų biudžetinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, Seimo kanceliarijai numatomų asignavimų dydžius, kurie yra nustatyti Seimo valdybos patvirtintoms Seimo kanceliarijos programoms pagal išlaidų sąmatas, įtraukia į šį projektą Seimo valdybos teikimu.“

2. Buvusiais 18 straipsnio 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis.

 

4 straipsnis. 20 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme gali būti nustatyti valstybės biudžeto mėnesinių asignavimų dydžių apribojimai. Seimo kanceliarijai nustatyti asignavimų dydžiai gali būti koreguojami tokia pat tvarka, kokia yra rengiamas atitinkamų biudžetinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas.“

 

5 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu nevykdomas valstybės biudžetas, t. y. gaunama mažiau pajamų, negu buvo numatyta, ir nepakanka valstybės biudžeto apyvartos lėšų laikinam pajamų trūkumui padengti, kol bus nustatyta tvarka priimtas atitinkamas biudžeto įstatymo patikslinimas, programos finansuojamos Finansų ministerijos siūlymu Valstybės iždo įstatymo nustatyta tvarka. Seimo kanceliarijos programų finansavimas koreguojamas tokia pat tvarka, kokia yra rengiamas atitinkamų biudžetinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Ši nuostata netaikoma specialiųjų programų lėšoms, jeigu asignavimų valdytojai jas yra įmokėję.“

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio antrąja dalimi, skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas                       Artūras Paulauskas

______________