LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, ĮSKAITYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. birželio 14 d. Nr. 722

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad mokslo ir studijų institucijų nuo 2001 m. sausio 1 d. iki birželio 1 d. neįmokėtos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, būtų įskaitomos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, remiantis mokslo ir studijų institucijų duomenimis, pagal Finansų ministerijos nustatytas formas.

2. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455), ir išdėstyti 28 punktą taip:

28. Viršplaninės arba nepanaudotos įmokos į biudžetą pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio nuostatas paliekamos biudžetinėms įstaigoms bei mokslo ir studijų institucijoms ir gali būti naudojamos einamaisiais ir kitais biudžetiniais metais virš Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų bendrųjų asignavimų pagal atskirą sąmatą, pervedant šias lėšas asignavimų valdytojams iš biudžeto lėšų likučio. Specialiųjų programų planuojamos išlaidos gali viršyti planuojamas pajamas, jeigu specialiosios programos sujungiamos su kitomis iš biudžeto finansuojamomis programomis. Visais atvejais specialiųjų programų finansavimas yra mažinamas faktiškai negautomis (palyginti su planu) lėšomis už teikiamas paslaugas arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų administruojamų pajamų negautomis sumomis, t.y. asignavimų valdytojai patys neturi teisės pateikti mokėjimo paraiškų dėl tos sumos arba naudoti specialiajai programai tos lėšų sumos, kuri nebuvo įmokėta į biudžetą“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   JONAS LIONGINAS