LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. gegužės 25 d. Nr. 260

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883) nuostatas ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-11 nutarimą Nr. 416 „Dėl transporto priemonės registracijos liudijimo, transporto priemonės naudotojo pažymėjimo ir vairuotojo pažymėjimo blankų aprašymų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 88-2723):

1. Tvirtinu Kelių transporto priemonių registravimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1996-05-31 įsakymo Nr. 511 „Dėl Transporto priemonių valstybinio registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 54-1283) 2 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000-04-07 įsakymo Nr. 170 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos 1996-05-31 įsakymo Nr. 511 „Dėl Transporto priemonių valstybinio registravimo taisyklių patvirtinimo“ ir 1994-03-03 įsakymo Nr. 184 „Dėl respublikos egzaminų ir transporto apskaitos padalinių reorganizavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 30-849) 1 ir 3 punktus;

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000-06-05 įsakymo Nr. 257 „Dėl Seno pavyzdžio transporto priemonės registracijos liudijimų ir vairuotojo pažymėjimų pakeitimo naujais bei transporto priemonės naudotojo pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 48-1405) 1.1, 1.2 ir 2 punktus.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                      VYTAUTAS MARKEVIČIUS


 

PATVIRTINTA

vidaus reikalų ministro

2001 05 25 įsakymu Nr. 260

 

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių transporto priemonių registravimo taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato motorinių transporto priemonių (išskyrus troleibusus) ir jų priekabų (šių transporto priemonių grupių sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883) ir toliau vadinama – transporto priemonės) registravimo, jų registravimo dokumentų ir valstybinio numerio ženklų (toliau vadinama – numerio ženklai) išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Transporto priemones, jas nuosavybės, patikėjimo teise valdančių asmenų (toliau vadinama – transporto priemonės valdytojai), nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais jomis besinaudojančių asmenų (toliau vadinama – transporto priemonių naudotojai) duomenis ir šių duomenų pasikeitimus Lietuvos Respublikoje registruoja, registravimo dokumentus išduoda bei registravimo duomenis tvarko valstybės įmonė „Regitra“ (toliau vadinama – VĮ „Regitra“). Transporto priemonių ir transporto priemonių valdytojų duomenys registruojami pagal transporto priemonių valdytojų nuolatinę, laikiną gyvenamąją ar buvimo vietą, o transporto priemonių naudotojų duomenys – pagal transporto priemonių valdytojų arba transporto priemonių naudotojų nuolatinę, laikiną gyvenamąją ar buvimo vietą. Transporto priemonių, kurių valdytojai yra užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, naudotojų duomenys registruojami VĮ „Regitra“ pagal transporto priemonių naudotojų nuolatinę, laikiną gyvenamąją ar buvimo vietą Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomų transporto priemonių naudotojų, kurių gyvenamoji arba buvimo vieta yra užsienyje, duomenys – neregistruojami.

3. Registruojami šie duomenys:

3.1. transporto priemonės leistinas maksimalus ir paruoštos eksploatuoti transporto priemonės svoriai, kategorija, sėdimų ir stovimų vietų skaičius, variklio numeris, galia ir darbinis tūris, degalų rūšis, transporto priemonės markė, modelis, identifikavimo numeris ir spalva (toliau vadinama – transporto priemonės duomenys);

3.2. transporto priemonės valdytojo (naudotojo) – asmens (įmonės) kodas, vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinės adresas) (toliau vadinama – transporto priemonės valdytojo (naudotojo) duomenys).

4. Įregistravus transporto priemonę ir transporto priemonės valdytojo duomenis, išduodamas vienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto pavyzdžio transporto priemonės registracijos liudijimas (toliau vadinama – registracijos liudijimas). Jame įrašomi visi transporto priemonės valdytojo ir transporto priemonės duomenys, išskyrus transporto priemonės variklio numerį.

5. Įregistravus transporto priemonės naudotojo duomenis, jam išduodamas vienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto pavyzdžio transporto priemonės naudotojo pažymėjimas (toliau vadinama – naudotojo pažymėjimas). Jame įrašomi visi transporto priemonės valdytojo, naudotojo ir transporto priemonės duomenys, išskyrus transporto priemonės variklio numerį. Naudotojo pažymėjimas išduodamas dokumento, kurio pagrindu naudojamasi transporto priemone, galiojimo terminui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams.

Transporto priemonės, kurios valdytojas yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, naudotojo duomenys registruojami tik po to, kai įregistruojami visi transporto priemonės ir jos valdytojo duomenys.

Transporto priemonės, kurios valdytojas yra užsienio fizinis ar juridinis asmuo, naudotojo duomenys registruojami, laikinai įregistruojant transporto priemonę ir jos valdytojo duomenis.

6. Vienai transporto priemonei išduodamas vienas Lietuvos Respublikos standarte LST 1447 nustatytus techninius reikalavimus atitinkančių numerio ženklų komplektas.

Lietuvos Respublikoje ir užsienyje išduoti numerio ženklai, vietoj kurių VĮ „Regitra“ išduoda naujus, paimami ir sunaikinami vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai užsienyje įsigytų transporto priemonių numerio ženklus būtina grąžinti užsienio valstybių fiziniams ar juridiniams asmenims. Tokiais atvejais, transporto priemonės valdytojui (jo įgaliotam asmeniui) raštu paprašius, numerio ženklai grąžinami.

7. Dokumentai, kurių pagrindu įregistruojamos (išregistruojamos) transporto priemonės, pateikiami valstybine kalba. Užsienio šalių kalbomis pateikti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu.

Dokumentai, kurių pagrindu transporto priemonės įregistruojamos (išregistruojamos), saugomi VĮ „Regitra“ archyvuose teisės aktų nustatytą laiką. Transporto priemonių valdytojų, naudotojų (jų įgaliotų asmenų) asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai grąžinami jų pateikėjams, atlikus transporto priemonių įregistravimo (išregistravimo) veiksmus.

Šių taisyklių 22.5.2, 22.6, 22.7, 23.5.2, 23.6, 23.8, 23.10, 30.2, 33.2, 33.3, 36.5, 38.4, 38.6, 38.7 ir 44.5 punktuose nurodytų dokumentų nuorašus VĮ „Regitra“ įgalioti darbuotojai patvirtina savo parašu, o dokumentų originalus grąžina juos pateikusiems asmenims.

8. Pirmą kartą Lietuvos Respublikoje transporto priemonės įregistruojamos tik teisės aktų nustatyta tvarka atlikus jų valstybinę techninę apžiūrą.

9. Įvežtos iš užsienio transporto priemonės įregistruojamos to transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės naudotojo) vardu, kuriam išduota Finansų ministerijos reikalavimus atitinkanti muitinės deklaracija (bendrasis dokumentas) (toliau vadinama – muitinės dokumentas). Ši nuostata netaikoma, kai prekybos įmonė (organizacija) transporto priemonę įveža iš užsienio kaip prekę. Tokia transporto priemonė registruojama pirmojo ją įsigijusio asmens vardu.

Jei transporto priemonę įsigyja keli asmenys, ji registruojama visų bendrasavininkių vardu.

10. Registruojant transporto priemonę, transporto priemonės valdytojo ar naudotojo vardu gali veikti jo įgaliotinis. Tokiu atveju įgaliotinis VĮ „Regitra“ privalo pateikti įgaliojimą, kuriame nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti. Fizinio asmens duotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Įgaliojimai, Lietuvos Respublikos piliečiams išduoti kitose valstybėse, turi būti legalizuoti, jeigu kitaip nenustato įstatymai.

11. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, tarptautinių organizacijų atstovybių, konsulinių įstaigų bei jų darbuotojų transporto priemonės registruojamos užsienio reikalų ministro ir vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

12. Nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės valdomos transporto priemonės registruojamos bendra tvarka.

13. Transporto priemonės įregistruojamos (išregistruojamos) jas apžiūrėjus ir patikrinus, ar transporto priemonės duomenys sutampa su įrašais pateiktuose transporto priemonės dokumentuose. Šis reikalavimas netaikomas išregistruojant baigtas eksploatuoti transporto priemones, kurių registracijos liudijimai paimami saugoti VĮ „Regitra“ archyvuose. Registracijos duomenų tapatumą tikrina VĮ „Regitra“ arba viešojo administravimo subjektai, sudarę sutartis su VĮ „Regitra“ dėl tokių paslaugų atlikimo. Transporto priemonės patikrinimo žyma galioja 12 dienų nuo žymos įrašymo transporto priemonės registravimui teikiamuose dokumentuose.

14. Transporto priemonės neįregistruojamos (neišregistruojamos), jei jų tikrinimo metu nustatoma, kad transporto priemonės identifikavimo numeris neatitinka nurodyto transporto priemonės dokumentuose, yra pažeistas ar turi klastojimo požymių, taip pat transporto priemonės registracijos ar įsigijimo dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių. Sprendimą neįregistruoti (neišregistruoti) transporto priemonės priima VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas. Apie tai VĮ „Regitra“ informuoja policiją nustatyta tvarka.

Tokia transporto priemonė gali būti įregistruota (išregistruota) tik tuo atveju, kai ji po teisėsaugos institucijų patikrinimo (tyrimo) identifikuota, grąžinta savininkui (sąžiningam įgijėjui) ir VĮ „Regitra“ pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

15. Transporto priemonės neįregistruojamos ir neišregistruojamos, jei jos yra ieškomos policijos. Apie atvejus, kai asmenys kreipiasi su prašymu įregistruoti (išregistruoti) tokias transporto priemones, VĮ „Regitra“ informuoja policiją nustatyta tvarka.

VĮ „Regitra“ informuoja policiją nustatyta tvarka, jei transporto priemonę įregistruoja savo vardu ar ją išregistruoja policijos ieškomas asmuo.

16. Įmonių, kurioms taikomi ūkinės-komercinės veiklos apribojimai, įsigytos transporto priemonės neįregistruojamos.

17. VĮ „Regitra“ neregistruoja troleibusų, sporto organizacijų lenktyninių automobilių ir motociklų, technologinių transporto priemonių, eksploatuojamų uždarose teritorijose, iš transporto priemonių atsarginių dalių ir agregatų surinktų transporto priemonių, taip pat transporto priemonių su dešinėje pusėje esančiu vairo mechanizmu.

18. Informacija apie įregistruotas (išregistruotas) transporto priemones fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. VĮ „Regitra“ atliekamų paslaugų kainos nustatomos Vyriausybės nustatyta tvarka.

20. Nenumatytais šiose taisyklėse transporto priemonių įregistravimo, išregistravimo atvejais sprendimą priima VĮ „Regitra“ padalinio vadovas.

21. VĮ „Regitra“ darbuotojų sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

II. TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮREGISTRAVIMAS

 

22. Įregistruojant juridinių asmenų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomas transporto priemones, pateikiama:

22.1. transporto priemonės valdytojo įgalioto asmens parašu patvirtintas prašymas įregistruoti transporto priemonę, kuriame nurodomi transporto priemonės ir transporto priemonės valdytojo duomenys;

22.2. dokumentus įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

22.3. įgaliojimas konkrečiam asmeniui atlikti konkretų transporto priemonės valdytojo pavedimą;

22.4. transporto priemonės gamintojo ar jo oficialaus prekybos atstovo išduotas dokumentas, nurodantis transporto priemonės gamybos vietą ir pagrindinius duomenis (kai transporto priemonė nauja) arba ankstesnę transporto priemonės registraciją patvirtinantis dokumentas su žyma apie transporto priemonės išregistravimą (kai transporto priemonė naudota). Taip pat pateikiamas transporto priemonės tarptautinis registracijos dokumentas, jei apie jo išdavimą liudija žyma ankstesnę transporto priemonės registraciją patvirtinančiame dokumente (kai transporto priemonė įvežta iš užsienio);

22.5. dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės įsigijimą arba naujus jos registravimo duomenis:

22.5.1. kai pasikeičia transporto priemonės valdytojas – transporto priemonės valdymo pagrindą patvirtinantis dokumentas (-ai);

22.5.2. kai pasikeičia transporto priemonės valdytojo pavadinimas – įmonės registravimo pažymėjimo originalas ir jo nuorašas;

22.5.3. kai pasikeičia transporto priemonės duomenys dėl jos perdirbimo – susisiekimo ministro patvirtinta Kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarka įformintas dokumentas (-ai);

22.6. kai transporto priemonė įvežta iš užsienio – muitinės dokumentas ir jo nuorašas;

22.7. kai juridinis asmuo pirmą kartą registruoja transporto priemonę – įmonės registravimo pažymėjimo originalas ir jo nuorašas.

23. Įregistruojant fizinių asmenų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomas transporto priemones, pateikiama:

23.1. asmens, kurio vardu įregistruojama transporto priemonė, arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintas prašymas įregistruoti transporto priemonę, kuriame nurodomi transporto priemonės ir transporto priemonės valdytojo duomenys;

23.2. dokumentus įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

23.3. kai dokumentus VĮ „Regitra“ teikia transporto priemonės valdytojo įgaliotas asmuo – įgaliojimas konkrečiam asmeniui atlikti konkretų transporto priemonės valdytojo pavedimą bei transporto priemonės valdytojo asmens dokumento lapo, kuriame nurodyti asmens kodas, vardas ir pavardė, kopija, patvirtinta notaro;

23.4. transporto priemonės gamintojo ar jo oficialaus prekybos atstovo išduotas dokumentas, nurodantis transporto priemonės gamybos vietą ir pagrindinius duomenis (kai transporto priemonė nauja) arba ankstesnę transporto priemonės registraciją patvirtinantis dokumentas su žyma apie transporto priemonės išregistravimą (kai transporto priemonė naudota). Taip pat pateikiamas tarptautinis transporto priemonės registracijos dokumentas, jei apie jo išdavimą liudija žyma ankstesnę transporto priemonės registraciją patvirtinančiame dokumente (kai transporto priemonė įvežta iš užsienio);

23.5. dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės įsigijimą arba naujus jos registravimo duomenis:

23.5.1. kai pasikeičia transporto priemonės valdytojas – jos valdymo pagrindą patvirtinantis dokumentas (-ai);

23.5.2. kai pasikeičia transporto priemonės valdytojo pavardė – civilinės metrikacijos įstaigos išduotas pavardės pakeitimo arba santuokos, ištuokos liudijimas ir jo nuorašas. Kai transporto priemonės valdytojas yra įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, ir jos pavadinimas pasikeičia – pateikiamas įmonės registravimo pažymėjimo originalas ir jo nuorašas;

23.5.3. kai pasikeičia transporto priemonės duomenys dėl jos perdirbimo – šių taisyklių 22.5.3 punkte nurodytas dokumentas (-ai);

23.6. kai transporto priemonė įvežta iš užsienio – šių taisyklių 22.6 punkte nurodytas dokumentas;

23.7. kai teisės aktų nustatyta tvarka privalu deklaruoti pajamas, už kurias įsigytas brangus turtas, – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pažyma;

23.8. kai transporto priemonės valdytojas sutrikusią judėjimo funkciją ir teisę į specialių transporto priemonių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją turintis asmuo – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas pažymėjimas ir jo nuorašas. Šio dokumento pagrindu transporto priemonės registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ nurodoma „Rankinis valdymas“;

23.9. kai Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau vadinama – gyventojų registras) nėra duomenų apie transporto priemonės valdytojo gyvenamąją vietą:

23.9.1. asmens tapatybę liudijantis dokumentas su žyma apie gyvenamąją vietą;

23.9.2. namų knyga su migracijos tarnybos ar seniūno žyma apie asmens įregistravimą;

23.9.3. inventorizacijos biuro arba privatizavimo tarnybos išduota pažyma apie asmens gyvenamąją vietą;

23.9.4. seniūnijos arba gyvenamojo namo bendrijos išduota pažyma apie asmens gyvenamąją vietą;

23.9.5. teismo sprendimas dėl gyvenamojo ploto suteikimo;

23.9.6. transporto priemonės valdytojo vaikų (įvaikių), sutuoktinio (partnerio) ar tėvų (įtėvių) raštiškas sutikimas valdytojo transporto priemonės registracijos įskaitoje nurodyti jų adresą;

23.10. kai transporto priemonę valdanti juridinio asmens teisių neturinti įmonė pirmą kartą registruoja transporto priemonę – įmonės registravimo pažymėjimas ir jo nuorašas.

24. Konfiskuotos teismo nuosprendžiu arba muitinės sprendimu transporto priemonės, nesant jų registracijos liudijimų, įregistruojamos naujų transporto priemonių valdytojų vardu, pateikus teismo nuosprendžio (nutarties) nuorašą, patvirtintą turtą realizuojančios įmonės (įstaigos) antspaudu, ir transporto priemonės valdymo pagrindą patvirtinantį dokumentą.

25. Praradus vieną arba abu numerio ženklus, transporto priemonė įregistruojama (išregistruojama), pateikus kartu su transporto priemonės registravimo dokumentais ir atitinkamo turinio pažymą iš teritorinės policijos įstaigos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje tai atsitiko. Jei numerio ženklas (-ai) prarastas (-ti) užsienyje, vietoj teritorinės policijos įstaigos pažymos gali būti pateiktas užsienio teisėsaugos institucijų išduotas atitinkamo turinio dokumentas. Tokiu atveju VĮ „Regitra“ apie tai informuoja teritorinės policijos įstaigą pagal transporto priemonės valdytojo gyvenamąją ar buvimo vietą.

26. Prarastų registracijos liudijimų dublikatai išduodami patikrinus, ar registracijos liudijimai nepaimti teisės aktų nustatyta tvarka kelių policijos pareigūnų. Prarastų M1 ir M1G klasių transporto priemonių registracijos liudijimų dublikatai išduodami tik kartu pakeičiant numerio ženklus.

27. Jeigu įsigytos transporto priemonės registracijos liudijimas yra prarastas naujam transporto priemonės valdytojui nespėjus jos įregistruoti, transporto priemonė įregistruojama tik po to, kai duomenis apie šią transporto priemonę ir jos išregistravimą patvirtina anksčiau ją registravęs VĮ „Regitra“ padalinys (kai transporto priemonė įvežta iš užsienio – ją įsigijęs asmuo pateikia užsienio registracijos tarnybos patvirtintus duomenis apie transporto priemonę ir jos išregistravimą).

28. Transporto priemonės, įsigytos nesilaikant įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, neregistruojamos.

 

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ LAIKINAS ĮREGISTRAVIMAS

 

29. Užsienio transporto priemonių valdytojų transporto priemonės, esančios Lietuvoje ilgiau kaip tris mėnesius (skaičiuojant nuo Lietuvos Respublikos vizos išdavimo dienos, tuo atveju, kai užsienio piliečiui taikomas bevizis režimas, nuo pasienio kontrolės punkte pažymėtos datos apie Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimą), privalo būti laikinai įregistruotos VĮ „Regitra“ pagal asmens laikiną gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

30. Įregistruojant užsienio valdytojų transporto priemones, pateikiama:

30.1. asmens, kurio vardu įregistruojama transporto priemonė, arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintas prašymas įregistruoti transporto priemonę, kuriame nurodomi transporto priemonės duomenys bei transporto priemonės valdytojo vardas, pavardė, laikina gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje;

30.2. transporto priemonės registravimo užsienyje dokumentas ir jo nuorašas.

31. Laikinai registruojant transporto priemonę, transporto priemonės registravimo užsienyje dokumente įrašoma laikiną registravimą patvirtinanti žyma, o numerio ženklai paliekami tie patys. Jei transporto priemonės registravimo užsienyje dokumentas padengtas apsaugine medžiaga, kuri neleidžia įrašyti minėtos žymos, išduodama laikiną registravimą patvirtinanti VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatytos formos pažyma.

32. Užsienio transporto priemonių valdytojų įvežtos į Lietuvą neregistruotos (išregistruotos) užsienyje transporto priemonės laikinai registruojamos jų vardu VĮ „Regitra“ pagal dokumentais patvirtintą jų laikiną gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

33. Įregistruojant transporto priemones, neregistruotas (išregistruotas) užsienyje, pateikiama:

33.1. asmens, kurio vardu įregistruojama transporto priemonė, arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintas prašymas įregistruoti transporto priemonę, kuriame nurodomi transporto priemonės duomenys bei transporto priemonės valdytojo vardas, pavardė, laikina gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje;

33.2. transporto priemonės registravimo dokumentas (naujai transporto priemonei gamyklos ar jai oficialiai atstovaujančio asmens išduotas dokumentas, nurodantis transporto priemonės pagaminimo vietą ir pagrindinius duomenis) ir jo nuorašas;

33.3. transporto priemonės valdymo pagrindą patvirtinantis dokumentas ir jo nuorašas;

33.4. asmens tapatybę, jo buvimą Lietuvos Respublikoje ir laikiną gyvenamąją vietą patvirtinantys dokumentai.

34. Laikinai įregistravus šių taisyklių 32 punkte nurodytas transporto priemones išduodami registracijos liudijimas, žymų skiltyje nurodant jo galiojimo terminą, ir numerio ženklai.

35. Lietuvos Respublikoje laikinai gyvenančių ar dirbančių užsienio fizinių asmenų įsigytos transporto priemonės registruojamos bendra tvarka pateikus šių taisyklių 2-ame skyriuje nurodytus dokumentus.

Laikinai įregistravus šių asmenų transporto priemones išduodami registracijos liudijimas, žymų skiltyje nurodant jo galiojimo terminą, ir numerio ženklai.

 

IV. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOTOJŲ DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

36. Įregistruojant transporto priemonių, kurių valdytojai yra Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, naudotojų duomenis, pateikiama:

36.1. transporto priemonės naudotojo (transporto priemonės valdytojo) arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintas prašymas įregistruoti transporto priemonės naudotojo duomenis, kuriame nurodomi transporto priemonės, transporto priemonės naudotojo ir transporto priemonės valdytojo duomenys;

36.2. dokumentus įregistruoti transporto priemonės naudotojo duomenis VĮ „Regitra“ teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

36.3. kai dokumentus VĮ „Regitra“ teikia transporto priemonės naudotojo (transporto priemonės valdytojo) įgaliotas asmuo – įgaliojimas konkrečiam asmeniui atlikti konkretų transporto priemonės naudotojo (transporto priemonės valdytojo) pavedimą. Jei transporto priemonės naudotojas fizinis asmuo, papildomai pateikiama ir transporto priemonės naudotojo asmens dokumento lapo, kuriame nurodyti asmens kodas, vardas ir pavardė, kopija, patvirtinta notaro (kai registruojami duomenys apie transporto priemonės valdytojo – juridinio asmens (neturinčios juridinio asmens teisių įmonės) savo darbuotojui perduotą naudotis transporto priemonę – transporto priemonės naudotojo asmens dokumento lapo, kuriame nurodyti asmens kodas, vardas ir pavardė, kopija, patvirtinta transporto priemonės valdytojo antspaudu);

36.4. kai dokumentus VĮ „Regitra“ teikia ne transporto priemonės valdytojas – dokumentas, kurio pagrindu transporto priemonės naudotojas naudojasi transporto priemone;

36.5. kai transporto priemonės naudotojas juridinis asmuo – įmonės registravimo pažymėjimo originalas ir jo nuorašas.

37. VĮ „Regitra“, įregistravusi transporto priemonės naudotojo duomenis transporto priemonės valdytojui – Lietuvos Respublikos fiziniam asmeniui nedalyvaujant, išsiunčia pranešimą paštu transporto priemonės valdytojui apie tokių duomenų įregistravimo faktą.

38. Įregistruojant transporto priemonių, kurių valdytojai yra užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, naudotojų duomenis, pateikiama:

38.1. transporto priemonės naudotojo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintas prašymas įregistruoti transporto priemonės naudotojo duomenis, kuriame nurodomi transporto priemonės, transporto priemonės naudotojo duomenys bei transporto priemonės valdytojo vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinės adresas);

38.2. dokumentus įregistruoti transporto priemonės naudotojo duomenis VĮ „Regitra“ teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

38.3. kai dokumentus VĮ „Regitra“ teikia transporto priemonės naudotojo įgaliotas asmuo – įgaliojimas konkrečiam asmeniui atlikti konkretų transporto priemonės naudotojo pavedimą. Jei transporto priemonės naudotojas fizinis asmuo, papildomai pateikiama transporto priemonės naudotojo asmens dokumento lapo, kuriame nurodyti asmens kodas, vardas ir pavardė, kopija, patvirtinta notaro;

38.4. transporto priemonės registravimo dokumentas (naujai transporto priemonei gamyklos ar jai oficialiai atstovaujančio asmens išduotas dokumentas, nurodantis transporto priemonės pagaminimo vietą ir pagrindinius duomenis) ir jo nuorašas;

38.5. dokumentas, kurio pagrindu transporto priemonės naudotojas naudojasi transporto priemone;

38.6. muitinės dokumentas ir jo nuorašas;

38.7. kai transporto priemonės naudotojas juridinis asmuo – įmonės registravimo pažymėjimo originalas ir jo nuorašas.

39. Įregistruojant transporto priemonių naudotojų duomenis, numerio ženklai nekeičiami. Tais atvejais, kai transporto priemonės valdytojas yra užsienio fizinis ar juridinis asmuo ir transporto priemonė užsienyje neregistruota, išduodami numerio ženklai.

40. Duomenys apie transporto priemonių naudotojų – juridinių asmenų savo darbuotojams perduotas naudotis transporto priemones neregistruojami.

41. Prarasto naudotojo pažymėjimo dublikatas išduodamas prarastąjį naudotojo pažymėjimą išdavusiame VĮ „Regitra“ padalinyje patikrinus, ar naudotojo pažymėjimas nepaimtas teisės aktų nustatyta tvarka kelių policijos pareigūnų.

42. Pasibaigus naudotojo pažymėjimo galiojimo terminui ar anksčiau laiko nutraukus naudojimąsi transporto priemone, naudotojo pažymėjimas grąžinamas VĮ „Regitra“ pagal transporto priemonės naudotojo (transporto priemonės valdytojo) nuolatinę, laikiną gyvenamąją arba buvimo vietą.

 

V. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

43. Transporto priemonės turi būti išregistruojamos, jeigu:

43.1. transporto priemonė parduodama;

43.2. transporto priemonė dovanojama;

43.3. pagal paveldėjimo teisės liudijimą pasikeičia transporto priemonės valdytojas;

43.4. asmens, kurio vardu įregistruota transporto priemonė, gyvenamoji vieta ar buveinės adresas pasikeičia į naują, esančią (-tį) kito VĮ „Regitra“ padalinio aptarnaujamoje teritorijoje;

43.5. asmeniui, kurio vardu įregistruota transporto priemonė, pritaikytas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1500);

43.6. transporto priemonė baigiama eksploatuoti;

43.7. pasibaigia transporto priemonės laikinos įskaitos terminas.

44. Išregistruojant transporto priemonę, pateikiama:

44.1. asmens, kurio vardu įregistruota transporto priemonė, arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintas prašymas išregistruoti transporto priemonę, kuriame nurodomi transporto priemonės ir transporto priemonės valdytojo duomenys;

44.2. dokumentus išregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

44.3. kai dokumentus išregistruoti transporto priemonę teikia transporto priemonės valdytojo įgaliotas asmuo – įgaliojimas konkrečiam asmeniui atlikti konkretų transporto priemonės valdytojo pavedimą;

44.4. transporto priemonės registravimo dokumentas;

44.5. šių taisyklių 43.3 punkte nurodytu atveju notaro išduotas paveldėjimo teisės liudijimas ir jo nuorašas.

45. Nepilnamečių vardu įregistruotos paveldėtos transporto priemonės išregistruojamos tik pateikus Vaikų teisių apsaugos tarnybos leidimą.

46. Transporto priemonės neišregistruojamos, jei jos yra areštuotos.

47. Išregistruojant transporto priemonę, registracijos liudijime įrašomi duomenys apie išregistravimo vietą, datą, numerio ženklų paėmimą (išdavimą). Įrašai tvirtinami VĮ „Regitra“ antspaudu ir jos įgalioto darbuotojo parašu.

48. Išregistruojamų baigtų eksploatuoti transporto priemonių numerio ženklai, registracijos liudijimai turi būti grąžinti VĮ „Regitra“.

Dokumentus VĮ „Regitra“ teikiančiam asmeniui pageidaujant, išduodama buvusios registracijos faktą patvirtinanti VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatytos formos pažyma.

Registracijos liudijimai segami į archyvines bylas ir saugomi teisės aktų nustatytą laiką. Numerio ženklai sunaikinami vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

______________