LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. gegužės 9 d. Nr. 531

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2000, Nr. 47-1340) 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtinta Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka:

2.1.1. parduodamas valstybės ir savivaldybių turtas, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti;

2.1.2. negali būti parduodamas valstybės ir savivaldybių turtas, išimtas iš civilinės apyvartos, užsienio valstybėse esantis turtas, kilnojamosios kultūros vertybės, antikvariniai daiktai, šiuolaikinio meno kūriniai, finansinis ir nekilnojamasis turtas bei turtas, kurio negalima naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos, jeigu yra įsiteisėjęs kvotos organo, tardytojo, prokuroro nutarimas, teismo ar teisėjo nutartis nutraukti baudžiamąją bylą arba teismo ar teisėjo nutarimai nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą;

2.1.3. neparduodamas valstybės ir savivaldybių turtas, jeigu tikimasi jo pardavimo kaina nepadengtų viešo prekių aukciono organizavimo išlaidų;

2.2. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienio valstybėse esantį Lietuvos valstybės turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti, išskyrus turtą, išimtą iš civilinės apyvartos, kilnojamąsias kultūros vertybes, antikvarinius daiktus, šiuolaikinio meno kūrinius, nekilnojamąjį turtą, parduoda viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į vietos įstatymus;

2.3. viešus valstybės ir savivaldybių turto, nurodyto 2.1.1 punkte, aukcionus gali rengti:

2.3.1. Lietuvos bankas, valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės institucijos, valstybinės mokslo ir studijų institucijos, valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos – parduodami valstybės ir savivaldybių turtą, kurį patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, nepriklausomai nuo jo likutinės vertės;

2.3.2. Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, jeigu aukcionų rengėjų veikla numatyta jų steigimo dokumentuose, – pagal sudarytas pavedimo sutartis. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės institucijos, valstybinės mokslo ir studijų institucijos, valstybės ir savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos pavedimo sutartis su tokiomis įmonėmis dėl valstybės ir savivaldybių turto, kurį patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, pardavimo gali sudaryti, kai turto vieneto likutinė vertė – daugiau kaip 1000 litų;

2.4. neparduoto viešame valstybės ir savivaldybių turto aukcione valstybės ir savivaldybės turto pradinė pardavimo kaina naujame aukcione gali būti mažinama ne daugiau kaip 30 procentų;

2.5. neparduotą naujame aukcione valstybės ir savivaldybės turtą jį patikėjimo teise valdantis, naudojantis ir juo disponuojantis Lietuvos bankas, valstybės valdžios ir valdymo institucija, savivaldybės institucija, valstybinė mokslo ir studijų institucija, valstybės ir savivaldybės įmonė, įstaiga ir organizacija gali panaudoti kitais Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais būdais;

2.6. tais atvejais, kai valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą parduoda jį patikėjimo teise valdanti savivaldybės institucija, įstaiga ar organizacija, atskaičius turto saugojimo ir pardavimo išlaidas, 50 procentų gautų lėšų pervedama į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, o likusi gautų lėšų dalis skiriama savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, valdžiusiai šį turtą.

3. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 393 „Dėl Prekių aukcionų rengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo ir valstybės valdymo institucijų, valstybės įstaigų ir organizacijų, valstybės įmonių nurašyto ilgalaikio materialiojo turto bei biudžetinių įstaigų nurašytų kitų materialinių vertybių pardavimo“ (Žin., 1996, Nr. 30-752; 1998, Nr. 43-1174):

3.1. išdėstyti antraštę taip:

„Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų ir šiuolaikinio meno kūrinių aukcionų rengimo nuostatų patvirtinimo“;

3.2. išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Patvirtinti Kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų ir šiuolaikinio meno kūrinių aukcionų rengimo nuostatus (pridedama)“;

3.3. pripažinti netekusiu galios 2 punktą;

3.4. nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Prekių aukcionų rengimo bendruosiuose nuostatuose:

3.4.1. išdėstyti antraštę taip:

„Kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų ir šiuolaikinio meno kūrinių aukcionų rengimo nuostatai“;

3.4.2. išdėstyti 1 punktą taip:

1. Šie nuostatai reglamentuoja kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų ir šiuolaikinio meno kūrinių (toliau vadinama – kultūros ir meno vertybės) aukcionų organizavimą“;

3.4.3. pripažinti netekusiais galios 2.1, 2.2 ir 2.3 punktus;

3.4.4. išdėstyti 2.4 punktą taip:

2.4. kultūros ir meno vertybių aukcionas – tai viešas kultūros ir meno vertybių pirkimas-pardavimas, kai šios vertybės siūlomos pirkti keliems asmenims per tarpininką – aukciono vedėją, o pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su tuo pirkėju, kuris pasiūlo didžiausią kainą“;

3.4.5. išdėstyti 5 punktą taip:

5. Aukcionus gali rengti Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, jeigu tokia veikla numatyta jų įstatuose“;

3.4.6. išdėstyti 7 punkto pirmąjį sakinį taip:

7. Rengiant kultūros ir meno vertybių aukcioną, turi būti sudaromas ir išplatinamas kultūros ir meno vertybių katalogas (sąrašas), o privalomieji jo egzemplioriai su šių vertybių fotografijomis pateikiami Kultūros vertybių apsaugos departamentui prie Kultūros ministerijos, kurio atstovas dalyvauja vertinimo komisijos darbe“;

3.4.7. pripažinti netekusia galios 8 punkto trečiąją pastraipą;

3.4.8. pripažinti netekusia galios 9 punkto šeštąją pastraipą;

3.4.9. išdėstyti 12 punktą taip:

12. Kultūros ir meno vertybių aukcioną rengianti įmonė išspausdina kultūros ir meno vertybių katalogus bei žiūrovų bilietus ir nustato jų kainas. Aukciono katalogas su numeriu kitoje jo pusėje kartu yra ir aukciono dalyvio numeris“;

3.4.10. išdėstyti 15 punktą taip:

15. Dalyvauti kultūros ir meno vertybių aukcione turi teisę 3 punkte nurodyti asmenys, nusipirkę katalogą su numeriu kitoje jo pusėje. Aukcionas gali įvykti, jeigu jame dalyvauja bent 2 pirkėjai“;

3.4.11. išdėstyti 18 punktą taip:

18. Pirkėjai, siūlydami kainą, turi pakelti katalogą (dalyvio numerį), nukreiptą į aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą“;

3.4.12. išdėstyti 20 punkto pirmąjį sakinį taip:

20. Didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis privalo nedelsdamas pateikti darbo grupei savo katalogą su numeriu kitoje jo pusėje“;

3.4.13. pripažinti netekusia galios 22 punkto antrąją pastraipą;

3.4.14. išdėstyti 24 punkto pirmąjį sakinį taip:

24. Darbo grupė kiekvienai parduotai kultūros ir meno vertybei išrašo čekius (po du egzempliorius), kuriuose nurodo katalogų numerius ir privalomą sumokėti kainą“;

3.4.15. pripažinti netekusiu galios 27 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 EUGENIJUS GENTVILAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531

 

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose (toliau vadinama – aukcionai). Aukcionuose parduodamas valstybės ir savivaldybių turtas, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, išskyrus turtą, išimtą iš civilinės apyvartos, užsienio valstybėse esantį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, antikvarinius daiktus, šiuolaikinius meno kūrinius, finansinį ir nekilnojamąjį turtą bei turtą, kurio negalima naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos, jeigu yra įsiteisėjęs kvotos organo, tardytojo, prokuroro nutarimas, teismo ar teisėjo nutartis nutraukti baudžiamąją bylą arba teismo ar teisėjo nutarimai nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą.

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

valstybės (savivaldybės) turtas – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, išskyrus turtą, išimtą iš civilinės apyvartos, užsienio valstybėse esantį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, antikvarinius daiktus, šiuolaikinio meno kūrinius, finansinį ir nekilnojamąjį turtą bei turtą, kurio negalima naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos, jeigu yra įsiteisėjęs kvotos organo, tardytojo, prokuroro nutarimas, teismo ar teisėjo nutartis nutraukti baudžiamąją bylą arba teismo ar teisėjo nutarimai nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą;

aukcionas – viešas valstybės ar savivaldybės turto pirkimas-pardavimas, kai šis turtas siūlomas pirkti keliems asmenims per tarpininką – aukciono vedėją, o pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su tuo pirkėju, kuris pasiūlo didžiausią kainą (toliau vadinama – aukciono laimėtojas);

pardavėjas – Lietuvos bankas, valstybės valdžios ir valdymo institucija, savivaldybės institucija, valstybinė mokslo ir studijų institucija bei valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga ir organizacija, paskyrusi aukciono vedėją valstybės ar savivaldybės turtui, kurį patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, parduoti arba sudariusi pavedimo sutartį su aukciono rengėju.

3. Aukciono dalyviai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. Jie aukcione gali veikti savarankiškai arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitų asmenų.

 

II. AUKCIONO RENGĖJAS

 

4. Aukcioną rengia pats pardavėjas arba Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, jeigu aukcionų rengėjų veikla numatyta jos steigimo dokumentuose, pagal sudarytas pavedimo sutartis.

5. Valstybės ar savivaldybių turtas aukcione parduodamas pagal aukciono rengėjo parengtas taisykles, kurios turi atitikti šios tvarkos reikalavimus.

6. Jeigu aukcionus rengia ne valstybės ar savivaldybės turto pardavėjas, pardavėjas su aukciono rengėju sudaro pavedimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta:

6.1. sutarties šalys, juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinių adresai, sąskaitų numeriai, bankų kodai;

6.2. sutarties galiojimo terminas;

6.3. pavedimas aukciono rengėjui surengti aukcioną ir naują aukcioną, kai turtas neparduodamas pirmajame aukcione. Pavedimas surengti naują aukcioną įrašomas pardavėjo pageidavimu;

6.4. parduodamo aukcione valstybės ar savivaldybių turto vieneto pavadinimas, kiekis ir pradinė pardavimo kaina;

6.5. pardavėjo informacija apie trečiųjų asmenų teises į turtą, atitinkamų valstybės institucijų nustatytas naudojimo taisykles (reglamentą), reikalavimus šį turtą registruoti valstybės registruose ir registravimą;

6.6. valstybės ar savivaldybės turto pateikimo aukciono rengėjui tvarka ir terminai;

6.7. pavedimas aukciono rengėjui priimti iš aukciono laimėtojo pardavėjo vardu grynuosius pinigus, šių pinigų perdavimo pardavėjui terminai ir tvarka;

6.8. pavedimas aukciono rengėjui perduoti aukciono laimėtojų nuosavybėn jų įsigytą turtą ir pasirašyti viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktą;

6.9. atsiskaitymo tarp sutarties šalių terminai ir tvarka;

6.10. aukcione neparduoto turto grąžinimo pardavėjui tvarka ir terminai;

6.11. sutarties šalių atsakomybė;

6.12. ginčų tarp sutarties šalių sprendimo tvarka.

7. Pavedimo sutartyje gali būti numatomos ir kitos įstatymams neprieštaraujančios sąlygos.

 

III. AUKCIONO SKELBIMAS

 

8. Apie rengiamą aukcioną pardavėjas turi ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų paskelbti leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir bent viename vietinės spaudos leidinyje.

9. Skelbime apie aukcioną turi būti nurodyta:

9.1. informacija apie parduodamą valstybės ar savivaldybių turtą ir pardavėją. Informacijoje apie parduodamą valstybės ar savivaldybių turtą gali būti nurodoma, kad keli turto vienetai komplektuojami į vieną pardavimo objektą. Tokiu atveju skelbime turi būti papildomai pranešta, kad neįvykus sukomplektuoto pardavimo objekto aukcionui kiekvienas turto objektas parduodamas atskirai tame pačiame aukcione;

9.2. aukciono vykdymo vieta ir laikas. Skelbime gali būti nurodyta ir naujo aukciono vykdymo vieta ir laikas (po 5 kalendorinių dienų), įrašoma, kad jis bus vykdomas neįvykus pirmajam aukcionui;

9.3. aukciono rengėjo paskirto atsakingo asmens vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai;

9.4. parduodamo valstybės ar savivaldybių turto apžiūros vieta ir laikas – ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos;

9.5. atsiskaitymo už aukcione parduotą valstybės ar savivaldybių turtą tvarka ir terminai;

9.6. aukciono dalyvių ir žiūrovų bilietų kainos.

 

IV. PARENGIAMIEJI DARBAI

 

10. Aukcionui organizuoti ir vykdyti aukciono rengėjas sudaro ne mažiau kaip trijų asmenų komisiją. Komisijai vadovauja aukciono vedėjas. Be jo, komisijoje turi būti aukciono sekretorius ir kasininkas.

11. Aukciono rengėjas turi užtikrinti parduodamo valstybės ar savivaldybių turto ir pinigų, gautų už parduotą turtą, apsaugą.

12. Parduodamo turto pradinę pardavimo kainą nustato pardavėjo sudaryta komisija. Turto pradinė pardavimo vertė nustatoma atsižvelgiant į buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytą jo įsigijimo vertę. Pradinė pardavimo kaina negali būti mažesnė už turto likutinę vertę. Turtas, kurio įsigijimo vertė, nurodyta buhalterinės apskaitos dokumentuose, yra didesnė negu 50000 litų ir dėl kurio pradinės pardavimo kainos nesutaria pardavėjo sudarytos komisijos nariai arba siūlo jo pradinę pardavimo kainą, mažesnę už šio turto likutinę vertę, vertinamas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1672) nustatyta tvarka.

13. Aukciono rengėjas turi teisę sudaryti parduodamo turto vertinimo komisiją, kuri pardavėjui sutinkant gali patikslinti pradinę pardavimo kainą. Jeigu pardavėjui ir aukciono rengėjui nepavyksta susitarti dėl pradinės pardavimo kainos patikslinimo, šis turtas į pavedimo sutartį neįtraukiamas.

14. Aukciono rengėjai 9.4 punkte nurodyto turto apžiūrai turi parengti parduodamo turto informacines korteles. Jose nurodomi parduodamo turto:

14.1. techniniai duomenys;

14.2. atitiktis standartams ar techninėms sąlygoms;

14.3. sertifikatas, jeigu jis privalomas;

14.4. registravimas valstybės registruose, jeigu toks registravimas privalomas;

14.5. pradinė pardavimo kaina;

14.6. trečiųjų asmenų teisės į turtą.

15. Kai aukcione parduodami keli tokie patys turto vienetai, jiems gali būti naudojama ta pati informacinė kortelė. Informacinės kortelės įteikiamos pageidaujantiems to turto apžiūros dalyviams.

 

V. AUKCIONO VYKDYMAS

 

16. Dalyvauti aukcione turi teisę aukciono dalyviai, įsigiję dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu. Žiūrovai, įsigiję žiūrovo bilietą, turi teisę stebėti aukcioną, bet neturi teisės įsigyti aukcione parduodamo turto.

17. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.

18. Aukcioną vykdo ir jo operacijas įformina 10 punkte nurodyta komisija.

19. Aukciono metu aukciono sekretorius rašo aukciono vedėjo registrą (pavyzdinė jo forma pateikiama 1 priede).

20. Prasidėjus aukcionui, aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina jį, skelbia pradinę kainą ir minimalų jos didinimo intervalą. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

21. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti šį turtą, turi pakelti aukciono dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, nukreiptu į vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą, atitinkančią 20 punkto reikalavimus.

22. Vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį.

23. Jeigu nė vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, vedėjas kas 5 sekundes dar tris kartus pakartoja paskutiniąją paskelbtą kainą, aukciono dalyvio numerį, tardamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam skaičiui, aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis turto vienetas parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą.

24. Turto vieneto pardavimo kainą ir ją pasiūliusio dalyvio bilieto numerį aukciono sekretorius įrašo aukciono vedėjo registre.

25. Aukciono laimėtojas privalo parodyti komisijai savo bilietą, įgaliojimą, jeigu jis veikia įgaliotas kito asmens, ir aukciono sąlygose nurodytu laiku ir sutartu būdu sumokėti jo pasiūlytą turto kainą.

26. Aukciono laimėtojas, atsisakęs užsiregistruoti aukciono vedėjo registre, netenka teisės toliau dalyvauti aukcione, nors turi įsigijęs aukciono dalyvio bilietą. Tokiu atveju valstybės ar savivaldybių turto vienetas parduodamas tame pačiame aukcione iš naujo.

27. Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas.

28. Aukciono vedėjui suteikiama teisė parduodant komplektuoti kelis turto vienetus į vieną pardavimo objektą, jeigu tai iš anksto paskelbta. Neįvykus sukomplektuoto pardavimo objekto aukcionui, kiekvienas turto vienetas parduodamas atskirai tame pačiame aukcione. Sukomplektuoto objekto pradinė pardavimo kaina prilyginama jį sudarančių turto vienetų pradinių pardavimo kainų sumai.

29. Neparduotas turtas parduodamas naujame aukcione, jeigu tai nurodyta pavedimo sutartyje arba taip nusprendžia pardavėjas, kai pardavėjas ir aukciono rengėjas yra tas pats asmuo. Priešingu atveju aukcione neparduotas turtas grąžinamas pardavėjui pavedimo sutartyje nurodyta tvarka ir laiku.

 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE PARDUOTĄ TURTĄ IR AUKCIONO RENGIMĄ

 

30. Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą valstybės ar savivaldybių turtą atsiskaito skelbime apie aukcioną nurodyta tvarka ir laiku.

31. Jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione parduotą valstybės ar savivaldybės turtą nedelsdamas, kasininkas išrašo jam laisvos formos pažymą, kurioje nurodomas pardavėjas, jo buveinės adresas, aukciono rengėjas, jo buveinės adresas, aukciono laikas ir vieta, parduoto turto pavadinimas, kiekis, aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui suformuluoti, taip pat iki kurios dienos (per 3 darbo dienas), kokiu adresu ir kam jis turi pateikti banko ar kitos kredito įstaigos (toliau vadinama – bankas) dokumentą, įrodantį, kad jis atliko mokėjimą.

32. Jeigu praėjus nustatytajam laikui aukciono laimėtojas nepateikia aukciono rengėjui 31 punkte nurodyto banko dokumento, valstybės ar savivaldybių turtas laikomas neparduotu aukcione, o aukciono vedėjas turi teisę įgyvendinti visas pardavėjo teises. Tokiu atveju aukciono vedėjas turi teisę šį turtą parduoti naujame aukcione, per dvi darbo dienas pranešęs apie tai aukciono laimėtojui. Nesąžiningas aukciono laimėtojas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione, be to, jis privalo atlyginti aukciono rengėjui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas.

33. Jeigu aukciono laimėtojas atsiskaito už aukcione pirktą turtą iš karto ar per nurodytąjį laiką pateikia aukciono rengėjui 31 punkte nurodytą banko dokumentą, jam per 3 darbo dienas perduodamas jo nupirktas turtas, kita su turto naudojimu susijusi turima dokumentacija ir pateikiamas viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas (jo forma pateikiama 2 priede).

34. Viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas.

35. Aukciono rengėjas ir pardavėjas už parduotą valstybės ar savivaldybių turtą bei aukciono rengimą atsiskaito pavedimo sutartyje nurodytu laiku ir tvarka.

______________

 

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti valstybės ir savivaldybių turto

pardavimo viešuose prekių aukcionuose

tvarkos

1 priedas

 

AUKCIONO VEDĖJO REGISTRAS NR.

 

(miestas, rajonas)                                                                             200 __ m. _______________ d.

Turto pavadinimas

Pradinė pardavimo kaina, Lt

Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, Lt

Sutartas atsiskaitymo būdas

Aukciono laimėtojo duomenys

Aukciono laimėtojo ar jo įgaliotinio parašas

vardo raidė, pavardė (pavadinimas)

asmens (įmonės) kodas

adresas (buveinė)

banko pavadinimas

banko kodas

sąskaitos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukciono vedėjas                                                                             (Parašas)                                                 (Vardo raidė, pavardė)

Komisijos nariai:                                                            (Parašas)                                                 (Vardo raidė, pavardė)

                                                                                       (Parašas)                                                (Vardo raidė, pavardė)

 

Pastabos:

1. Lentelėje, skliausteliuose, – aukciono laimėtojo – juridinio asmens duomenys.

2. Aukciono laimėtojo banko duomenys registre įrašomi, jeigu susitariama atsiskaityti per banką.

______________

 

 

Nereikalingo arba netinkamo

(negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių

turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose

tvarkos

2 priedas

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO TURTO PERDAVIMO AKTAS NR.

200... m.                              d.

 

1..................................................................................................................................................

(aukciono rengėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

.....................................................................................................................................................................................................................

veikiantis ................................................................................................................................................

                                                    (pardavėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

.....................................................................................................................................................................................................................

vardu, perduoda, o aukciono laimėtojas ............................................................................................... ,

                                                                    (laimėtojo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

veikiantis ................................................................................................................................................

                                                   (juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

vardu, pagal 200... m. ..................  d. įgaliojimą Nr. ..... priima nuosavybėn 200 ...m. .....d. vykusiame viešame valstybės(savivaldybės) turto aukcione įsigytą ......................................................................................

................................................................................................................................................................

(perduodamo turto pavadinimas, markė, rodikliai, identifikavimo ir kiti duomenys, reikalingi šiam turtui registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka)

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

už .....................................................................................................................................................  Lt.

(kaina, už kurią parduotas turtas, žodžiais)

2. Pardavėjo suteikta informacija apie parduotą turtą:

2.1. .............................................................................................................................................

                                                                        (trečiųjų asmenų teisės)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................  ;

2.2. .............................................................................................................................................

(atitinkamų valstybės institucijų nustatytos naudojimosi taisyklės (reglamentai)

............................................................................................................................................................... ;

2.3. ............................................................................................................................................ ;

(reikalavimai registruoti valstybės registruose ir duomenys apie registravimą)

.....................................................................................................................................................................................................................

2.4. .............................................................................................................................................

(dokumentai, reikalaujantys sertifikuoti, ir duomenys apie sertifikavimą)

................................................................................................................................................................

3. Šis aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas.

PRIEDAS:

1. Techninis pasas.

2. Dokumentai dėl trečiųjų asmenų teisių į parduotą turtą.

3. Dokumentai, kuriuose nustatytos turto naudojimo taisyklės (reglamentai), ir turto naudojimo taisyklės (reglamentai).

4. Dokumentai, patvirtinantys turto registravimą valstybės registruose.

5. Turto sertifikatas.

6. Pardavėjo sudarytos su aukciono rengėju pavedimo sutarties notariškai patvirtinta kopija.

7. Kiti pardavėjo pateikti dokumentai.

 

Perdavėjas:                                                             Aukciono laimėtojas:

(Parašas)          (Vardo raidė, pavardė)                 (Parašas)                         (Vardo raidė, pavardė)

 

A. V.                                                           A. V.

 

Pastaba. Priede nurodomi tik turimi dokumentai.

______________