Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija

 

Pasirašyta Vašingtone D. C. 1973 m. kovo 3 d.

 

Iš dalies pataisyta Bonoje 1979 m. birželio 22 d.

 

Susitariančiosios valstybės,

pripažindamos, kad daugelis gražių ir įvairių laukinės faunos ir floros formų sudaro nepakeičiamą žemės gamtos sistemų dalį, kurią reikia išsaugoti šiai ir ateinančioms kartoms; suvokdamos vis didėjančią mokslinę, kultūrinę, rekreacinę ir ekonominę laukinės faunos ir floros vertę; pripažindamos, kad geriausi tautoms ir valstybėms priklausančios faunos ir floros saugotojai yra jos pačios; be to, pripažindamos, kad norint apsaugoti tam tikras laukinės faunos ir floros rūšis nuo per didelio naudojimo tarptautinėje prekyboje, labai svarbu bendradarbiauti tarptautiniu mastu; įsitikinusios, kad šiuo tikslu būtina skubiai imtis atitinkamų priemonių;

susitarė taip:

 

I straipsnis

Apibrėžimai

 

Šioje Konvencijoje, jei kontekstas nereikalauja kitaip:

a) „Rūšis“ – tai bet kuri rūšis, porūšis ar geografiniu atžvilgiu atskira jų populiacija;

b) „Egzempliorius“ -

i) bet kuris gyvas ar negyvas gyvūnas ar augalas;

ii) gyvūnų atveju: bet kuri lengvai atpažįstama I ir II prieduose įrašytų rūšių dalis ar jų dariniai; bet kuri lengvai atpažįstama III priede įrašytų rūšių dalis ar jų dariniai, nurodyti III priede pagal jų santykį su tomis rūšimis; ir

iii) augalų atveju: bet kuri lengvai atpažįstama I priede įrašytų rūšių dalis ar jų dariniai; bet kuri lengvai atpažįstama II ir III prieduose įrašytų rūšių dalis ar jų dariniai, nurodyti II ir III prieduose pagal jų santykį su tomis rūšimis;

c) „Prekyba“ – tai eksportas, reeksportas, importas ir introdukcija iš jūros;

d) „Reeksportas“ – tai bet kurio anksčiau importuoto egzemplioriaus eksportas;

e) „introdukcija iš jūros“ – bet kuriai rūšiai priklausančių egzempliorių, kurie buvo sugauti jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančioje jūroje, įvežimas į valstybę;

f) „Mokslo institucija“ – tai pagal IX straipsnį paskirta nacionalinė mokslo institucija;

g) „Valdymo institucija“ – tai pagal IX straipsnį paskirta nacionalinė valdymo institucija;

h) „Šalis“ – valstybė, kuriai yra įsigaliojusi ši Konvencija.

 

II straipsnis

Pagrindiniai principai

 

1. Į I priedą įrašomos visos rūšys, kurioms gresia išnykimas ir kurioms daro ar gali daryti įtakos prekyba. Šioms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba privalo būti ypač griežtai reguliuojama, kad jų išlikimui nekiltų dar didesnė grėsmė, ir gali būti leidžiama tik išimtiniais atvejais.

2. Į II priedą įrašomos:

a) visos rūšys, kurioms išnykimas galbūt dabar negresia, bet gali grėsti, jei tokioms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba nebus griežtai kontroliuojama ir nebus siekiama uždrausti su tokių rūšių išlikimu nesuderinamo jų naudojimo; ir

b) kitos rūšys, kurias būtina reguliuoti, kad būtų galima veiksmingai kontroliuoti tam tikroms šios dalies a pastraipoje minimoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybą.

3. Į III priedą įrašomos visos bet kurios šalies nurodytos rūšys, kurias šalis reguliuoja jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, siekdama apriboti ar visai neleisti jų naudoti, ir kurių prekybos kontrolei būtinas kitų šalių bendradarbiavimas.

4. Konvencijos šalys neleidžia prekiauti į I, II ir III priedus įrašytų rūšių egzemplioriais nesilaikant šios Konvencijos nuostatų.

 

III straipsnis

Į I priedą įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos reguliavimas

 

1. Į I priedą įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba reguliuojama pagal šio straipsnio nuostatas.

2. Kuriai nors į I priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių eksportui būtina iš anksto gauti eksporto leidimą ir jį pateikti. Eksporto leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) eksporto valstybės mokslo institucija pareiškia, kad toks eksportas nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebuvo įsigytas, pažeidžiant tos valstybės faunos ir floros apsaugos įstatymus;

c) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi; ir

d) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzemplioriui yra išduotas importo leidimas.

3. Kuriai nors į I priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių importui būtina iš anksto gauti ir pateikti importo leidimą ir eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą. Importo leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) importo valstybės mokslo institucija įsitikina, kad importuojama tokiems tikslams, kurie nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) importo valstybės mokslo institucija įsitikina, kad numatytas gyvo egzemplioriaus gavėjas turi galimybes tinkamai jį patalpinti ir juo pasirūpinti; ir

c) importo valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebus naudojamas pirmiausia komerciniams tikslams.

4. Kuriai nors į I priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių reeksportui būtina iš anksto gauti ir pateikti reeksporto sertifikatą. Reeksporto sertifikatas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) reeksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius buvo importuotas į valstybę laikantis šios Konvencijos nuostatų;

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi; ir

c) reeksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad importo leidimas buvo suteiktas visiems gyviems egzemplioriams.

5. Kuriai nors į I priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių introdukcijai iš jūros būtina iš anksto gauti įvežimo valstybės valdymo institucijos sertifikatą. Sertifikatas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) įvežimo valstybės mokslo institucija įsitikina, kad tokia introdukcija nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) įvežimo valstybės valdymo institucija įsitikina, kad numatytas gyvo egzemplioriaus gavėjas turi galimybes tinkamai jį patalpinti ir juo pasirūpinti; ir

c) įvežimo valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebus naudojamas pirmiausia komerciniams tikslams.

 

IV straipsnis

Į II priedą įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos reguliavimas

 

1. Į II priedą įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba reguliuojama pagal šio straipsnio nuostatas.

2. Kuriai nors į II priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių eksportui būtina iš anksto gauti eksporto leidimą ir jį pateikti. Eksporto leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) eksporto valstybės mokslo institucija praneša, kad toks eksportas nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebuvo įsigytas, pažeidžiant tos valstybės faunos ir floros apsaugos įstatymus;

c) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi.

3. Kiekvienos šalies mokslo institucija stebi į II priedą įrašytų rūšių egzemplioriams suteiktus tos valstybės leidimus ir tokių egzempliorių faktinį eksportą. Kiekvienu atveju, kai mokslo institucija nustato, kad, norint išlaikyti rūšį visame jos paplitimo areale tokiu lygiu, kuris atitiktų jos vaidmenį ekologinėse sistemose, kuriose ji aptinkama, ir aukštesniu lygiu negu tas lygis, kuriame rūšį reikėtų įrašyti į I priedą, tokiai rūšiai priklausančių egzempliorių eksportas turi būti ribojamas, mokslo institucija informuoja atitinkamą valdymo instituciją apie taikytinas priemones, ribojančias tos rūšies egzempliorių eksportui išduodamus leidimus.

4. Kuriai nors į II priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių importui būtina iš anksto pateikti arba eksporto leidimą, arba reeksporto sertifikatą.

5. Kuriai nors į II priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių reeksportui būtina iš anksto gauti ir pateikti reeksporto sertifikatą. Reeksporto sertifikatas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) reeksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius buvo importuotas į valstybę laikantis šios Konvencijos nuostatų; ir

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi.

6. Kuriai nors į II priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių introdukcijai iš jūros būtina iš valstybės, į kurią introdukuojama, valdymo institucijos iš anksto gauti sertifikatą. Sertifikatas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) valstybės, į kurią introdukuojama, mokslo institucija įsitikina, kad tokia introdukcija nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) valstybės, į kurią introdukuojama, valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus tvarkomi taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi.

7. Šio straipsnio 6 dalyje minimi sertifikatai gali būti išduodami kuriai nors mokslo institucijai pritarus ir pasikonsultavus su kitomis nacionalinėmis mokslo institucijomis arba atitinkamais atvejais su tarptautinėmis mokslo institucijomis ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, nurodant visą per tokį laikotarpį introdukuotų egzempliorių skaičių.

 

V straipsnis

Į III priedą įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos reguliavimas

 

1. Į III priedą įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba reguliuojama pagal šio straipsnio nuostatas.

2. Kuriai nors į III priedą įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių eksportui iš valstybės, kuri tą rūšį yra įrašiusi į III priedą, būtina iš anksto gauti eksporto leidimą ir jį pateikti. Eksporto leidimas suteikiamas, tik kada yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebuvo įsigytas, pažeidžiant tos valstybės faunos ir floros apsaugos įstatymus;

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir su jais nebūtų žiauriai elgiamasi.

3. Išskyrus atvejus, kuriems taikoma šio straipsnio 4 dalis, į III priedą įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių importui būtina iš anksto pateikti kilmės pažymėjimą, o jei importuojama iš valstybės, kuri tą rūšį yra įrašiusi į III priedą, – ir eksporto leidimą.

4. Reeksportuojant reeksporto valstybės valdymo institucijos išduotą sertifikatą, kad egzempliorius toje valstybėje buvo perdirbtas arba yra reeksportuojamas, importo valstybė priima kaip įrodymą, kad tokio egzemplioriaus atžvilgiu buvo laikomasi šios Konvencijos nuostatų.

 

VI straipsnis

Leidimai ir sertifikatai

 

1. Leidimai ir sertifikatai, išduoti laikantis III, IV ir V straipsnių nuostatų, privalo atitikti šio straipsnio nuostatas.

2. Eksporto leidime pateikiama informacija, nurodyta IV priede pateiktame pavyzdyje; tokiu leidimu galima naudotis šešis mėnesius nuo jo išdavimo dienos.

3. Kiekviename leidime ar sertifikate nurodomas šios Konvencijos pavadinimas, jį suteikusios valdymo institucijos pavadinimas, jos antspaudas bei valdymo institucijos tokiam dokumentui paskirtas kontrolinis numeris.

4. Valdymo institucijos išduoto leidimo ar sertifikato kopijos aiškiai pažymimos, kad jos yra tik kopijos, ir jų negalima naudoti vietoj originalo, išskyrus tik ten nurodytais atvejais.

5. Kiekvienai egzempliorių siuntai būtinas atskiras leidimas ar sertifikatas.

6. Bet kurių egzempliorių importo valstybės valdymo institucija eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą ir atitinkamą importo leidimą, pateiktą importuojant atitinkamą egzempliorių, anuliuoja ir laiko pas save.

7. Atitinkamais atvejais, jei įmanoma, valdymo institucija egzempliorių gali pažymėti žymeniu, kad jį būtų lengviau identifikuoti. Čia „žymuo“ reiškia nepanaikinamą įspaudą, švino plombą ar kitą egzemplioriui identifikuoti tinkamą priemonę, suprojektuotą taip, kad neįgaliotiems asmenims jį būtų kuo sunkiau imituoti.

 

VII straipsnis

Išimtys ir kitos prekybai taikomos specialiosios nuostatos

 

1. III, IV ir V straipsnio nuostatos netaikomos egzempliorių tranzitui ar persiuntimui per šalies teritoriją arba jos teritorijoje, kol egzemplioriai yra kontroliuojami muitinės.

2. Kai eksporto ar reeksporto šalies valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius buvo įsigytas prieš pradedant jam taikyti šios Konvencijos nuostatas, valdymo institucijai išduodant atitinkamą sertifikatą III, IV ir V straipsnio nuostatos jam netaikomos.

3. III, IV ir V straipsnių nuostatos netaikomos egzemplioriams, kurie priklauso asmeniškai asmeniui ar šeimai. Ši išimtis netaikoma, kai:

a) į I priedą įrašytoms rūšims priklausančius egzempliorius savininkas įsigijo už valstybės, kurioje jis paprastai gyvena, ribų ir įveža į tą valstybę; arba

b) į II priedą įrašytoms rūšims priklausančius egzempliorius:

i) savininkas įsigijo ne toje valstybėje, kurioje jis paprastai gyvena, o valstybėje, kurioje jie buvo sugauti;

ii) importuoja į savininko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę;

iii) valstybė, kurioje egzemplioriai buvo sugauti, reikalauja tokių egzempliorių eksportui išankstinių leidimų; nebent valdymo institucija yra įsitikinusi, kad egzemplioriai buvo įsigyti prieš pradedant jiems taikyti šią Konvenciją.

4. Laikoma, kad į I priedą įrašytoms gyvūnų rūšims priklausantys egzemplioriai, išauginti nelaisvėje komerciniais tikslais, ir į I priedą įrašytoms augalų rūšims priklausantys egzemplioriai, kurie buvo dirbtinai padauginti komerciniais tikslais, yra į II priedą įrašytoms rūšims priklausantys egzemplioriai.

5. Kai eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad bet kuris gyvūnų rūšims priklausantis egzempliorius buvo išaugintas nelaisvėje arba bet kuris augalų rūšims priklausantis egzempliorius buvo dirbtinai padaugintas, arba yra tokio gyvūno ar augalo dalis ar buvo iš jų gautas, tokios valdymo institucijos apie tai išduotas sertifikatas pripažįstamas vietoj leidimų ir sertifikatų, kurių reikalaujama pagal III, IV ar V straipsnius.

6. III, IV ir V straipsnių nuostatos netaikomos nekomerciniams tikslams skolinamiems, dovanojamiems ir mokslininkų bei valstybės valdymo institucijos registruotų mokslo įstaigų apsikeičiamiems herbarų egzemplioriams bei kitokiems konservuotiems, sudžiovintiems ar inkliuziniams muziejų eksponatams ir gyvai augalinei medžiagai su valdymo institucijos išduota ar patvirtinta etikete.

7. Bet kurios valstybės valdymo institucija gali atsisakyti taikyti III, IV ir V straipsnių reikalavimus egzemplioriams, kurie sudaro keliaujančio žvėryno, cirko, kilnojamosios augalų ar kitokios parodos dalį, ir leisti jiems judėti be leidimų ar sertifikatų, jei:

a) eksportuotojas ar importuotojas visą informaciją apie tokius egzempliorius užregistruoja valdymo institucijoje;

b) egzemplioriai priskiriami vienai iš kategorijų, nurodytų šio straipsnio 2 ir 5 dalyse;

c) valdymo institucija įsitikina, kad gyvas egzempliorius bus gabenamas ir juo bus rūpinamasi taip, kad nebūtų pavojaus jį sužeisti, pakenkti jo sveikatai ar žiauriai su juo elgtis.

 

VIII straipsnis

Priemonės, kurių privalo imtis šalys

 

1. Šalys imasi atitinkamų priemonių šios Konvencijos nuostatoms įgyvendinti ir drausti egzempliorių prekybą ją pažeidžiant, būtent:

a) baudžia už šią Konvenciją pažeidžiančią egzempliorių prekybą, jų turėjimą arba už viena ir kita;

b) numato egzempliorių konfiskavimą arba egzempliorių grąžinimą eksporto valstybei.

2. Šalia priemonių, taikomų pagal šio straipsnio 1 dalį, valstybės, jei joms atrodo būtina, gali numatyti dėl egzempliorių konfiskavimo pažeidus šios Konvencijos nuostatas patirtų nuostolių vidaus atlyginimą.

3. Šalys stengiasi užtikrinti, kad būtini egzempliorių prekybos formalumai būtų atliekami per kuo trumpesnį laiką. Tam šalys gali paskirti išvežimo ir įvežimo punktus, kuriuose egzemplioriai tikrinami. Šalys taip pat užtikrina, kad visais gyvais egzemplioriais tranzito, laikymo ar gabenimo metu būtų tinkamai rūpinamasi ir kad pavojus juos sužeisti, pakenkti jų sveikatai ar žiauriai su jais elgtis būtų kuo mažesnis.

4. Kai dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių gyvas egzempliorius yra konfiskuojamas:

a) egzempliorius perduodamas konfiskavimo valstybės valdymo institucijai;

b) pasitarusi su eksporto valstybe valdymo institucija egzempliorių grąžina eksporto valstybei jos sąskaita arba perduoda gelbėjimo centrui ar į kitą vietą, kurią valdymo institucija laiko tinkama ir atitinkančia šios Konvencijos tikslus; ir

c) norėdama palengvinti sprendimą pagal šios dalies b pastraipą ir pasirinkti gelbėjimo centrą ar kitą vietą, valdymo institucija gali tartis su mokslo įstaiga arba, jei nori, su Sekretoriatu.

5. Šio straipsnio 4 dalyje minimas gelbėjimo centras – tai valdymo institucijos paskirta įstaiga rūpintis gyvų egzempliorių gerove, ypač tų, kurie buvo konfiskuoti.

6. Kiekviena šalis daro į I, II ir III priedus įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos įrašus, kuriuose užrašo:

a) eksportuotojų ir importuotojų pavardes bei adresus ir

b) suteiktų leidimų ir sertifikatų numerius bei tipą; valstybes, su kuriomis vyksta tokia prekyba; egzempliorių skaičių, kiekį ir tipą; į I, II ir III priedus įrašytų rūšių pavadinimus ir atitinkamais atvejais egzempliorių dydį bei lytį.

7. Kiekviena šalis reguliariai rengia šios Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas ir Sekretoriatui pateikia:

a) metinę ataskaitą su šio straipsnio 6 dalies b pastraipoje nurodytos informacijos santrauka; ir

b) kas dvejus metus – įstatymų, jų lydimųjų aktų ir administracinių priemonių, taikytų šios Konvencijos nuostatoms įgyvendinti, ataskaitą.

8. Šio straipsnio 7 dalyje minima informacija turi būti prieinama visuomenei, jei tai neprieštarauja atitinkamos šalies teisei.

 

IX straipsnis

Valdymo ir mokslo institucijos

 

1. Šios Konvencijos įgyvendinimo tikslais kiekviena šalis paskiria:

a) vieną ar daugiau valdymo institucijų, kompetentingų savo šalies vardu suteikti leidimus ir sertifikatus; ir

b) vieną ar kelias mokslo institucijas.

2. Valstybė, deponuodama ratifikavimo, pripažinimo, pritarimo ar prisijungimo dokumentą, tuo pačiu metu Vyriausybei depozitarei praneša valdymo institucijos, įgaliotos palaikyti ryšius su kitomis šalimis ir Sekretoriatu, pavadinimą bei adresą.

3. Apie visus paskyrimų ar įgaliojimų pagal šio straipsnio nuostatas pasikeitimus atitinkama šalis praneša Sekretoriatui, kad šis tai praneštų kitoms šalims.

4. Sekretoriato ar kitos šalies valdymo institucijos prašymu bet kuri šio straipsnio 2 dalyje minėta valdymo institucija pateikia savo antspaudų, plombų ar kitokių leidimams ir sertifikatams patvirtinti naudojamų priemonių atspaudus.

 

X straipsnis

Prekyba su valstybėmis, kurios nėra šios Konvencijos šalys

 

Eksportuojant arba reeksportuojant į šalį, kuri nėra šios Konvencijos šalis, arba importuojant iš jos vietoj leidimų ir sertifikatų pagal šią Konvenciją galima pripažinti tos valstybės kompetentingų institucijų išduotus panašius dokumentus, kurie labiausiai atitinka šios Konvencijos leidimų ir sertifikatų reikalavimus.

 

XI straipsnis

Šalių konferencijos

 

1. Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios Konvencijos įsigaliojimo Sekretoriatas sušaukia Šalių konferencijos susitikimą.

2. Vėliau eilinius Šalių konferencijos susitikimus Sekretoriatas šaukia bent kartą per dvejus metus, jei konferencija nenusprendžia kitaip, o neeiliniai susitikimai rengiami bet kuriuo metu bent vieno trečdalio šalių prašymu, pateiktu raštu.

3. Eiliniuose ir neeiliniuose susitikimuose šalys apžvelgia šios Konvencijos įgyvendinimą ir gali:

a) priimti tokias nuostatas, kurių gali reikėti, kad Sekretoriatas galėtų atlikti savo pareigas ir priimtų finansų nuostatas;

b) svarstyti ir pagal XV straipsnį priimti I ir II priedų pataisas;

c) apžvelgti pažangą atgaivinant ir išsaugant į I, II ir III priedus įrašytas rūšis;

d) gauti ir svarstyti visus Sekretoriato ar bet kurios šalies pranešimus;

e) prireikus pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti šios Konvencijos veiksmingumą.

4. Kiekvienoje eilinėje sesijoje šalys gali nustatyti kito eilinio susitikimo, šaukiamo pagal šio straipsnio 2 dalį, laiką ir vietą.

5. Susitikimuose šalys gali nustatyti susitikimo darbo tvarkos taisykles.

6. Šalių konferencijos susitikimuose Jungtinėms Tautoms, jų specializuotoms agentūroms ir Tarptautinei atominės energetikos agentūrai, taip pat bet kuriai valstybei, kuri nėra šios Konvencijos šalis, gali atstovauti stebėtojai, kurie turi teisę dalyvauti, bet nebalsuoja.

7. Šalių konferencijos susitikimuose leidžiama dalyvauti toliau išvardytų kategorijų organizacijų ar agentūrų, turinčių reikiamas laukinės faunos ir floros apsaugos, išsaugojimo ir tvarkymo kvalifikacijas, stebėtojams, jei jos apie savo norą būti atstovaujamos susirinkime Sekretoriatui praneša ir jei tam neprieštarauja bent vienas trečdalis šalių:

a) tarptautinės vyriausybinės ir nevyriausybinės agentūros bei organizacijos ir nacionalinės vyriausybinės agentūros bei organizacijos;

b) nacionalinės vyriausybinės atitinkamos valstybės šiam tikslui paskirtos agentūros bei organizacijos. Jei šaliai leidžiama būti atstovaujamai, stebėtojai turi teisę dalyvauti, bet nebalsuoja.

 

XII straipsnis

Sekretoriatas

 

1. Įsigaliojus šiai Konvencijai Sekretoriato funkcijas užtikrina Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos vykdomasis direktorius. Prireikus pageidaujamu būdu jam gali padėti atitinkamos tarpvyriausybinės, nevyriausybinės, tarptautinės ir nevyriausybinės agentūros bei organizacijos, turinčios technines kvalifikacijas laukinės faunos ir floros apsaugos, išsaugojimo ir tvarkymo srityje.

2. Sekretoriato funkcijos yra šios:

a) organizuoti ir aptarnauti šalių susitikimus;

b) atlikti jam patikėtas pagal šios Konvencijos XV ir XVI straipsnius funkcijas;

c) pagal Šalių konferencijos pavestas programas vykdyti mokslinius ir techninius tyrimus, kurie padėtų įgyvendinti šią Konvenciją, įskaitant gyvų egzempliorių gabenimo, atitinkamo parengimo ir jų identifikavimo priemonių tyrimus;

d) išnagrinėti šalių ataskaitas ir paprašyti šalių, kad pateiktų su ataskaitomis susijusios papildomos informacijos, kuri, jo nuomone, yra būtina šios Konvencijos įgyvendinimui užtikrinti;

e) atkreipti šalių dėmesį į bet kurį su šios Konvencijos tikslais susijusį klausimą;

f) reguliariai skelbti ir šalims išplatinti naujausias I, II ir III priedų redakcijas kartu su bet kuria informacija, kuri padeda nustatyti į priedus įrašytoms rūšims priklausančius egzempliorius;

g) parengti šalims metines ataskaitas apie savo darbą ir apie šios Konvencijos įgyvendinimą bei kitus pranešimus, kurių gali pageidauti šalių susitikimai;

h) teikti rekomendacijas dėl šios Konvencijos tikslų ir nuostatų įgyvendinimo, taip pat keistis mokslinio ir techninio pobūdžio informacija;

i) vykdyti kitas funkcijas, kurias jam gali pavesti šalys.

 

XIII straipsnis

Tarptautinės priemonės

 

1. Kai iš gautos informacijos Sekretoriatas įsitikina, kad į I ar II priedus įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba daro neigiamos įtakos arba kad šios Konvencijos nuostatos nėra veiksmingai įgyvendinamos, tokią informaciją jis praneša atitinkamoms šalies ar šalių valdymo institucijoms.

2. Kai šalis gauna informacijos, kuri minima šio straipsnio 1 dalyje, ji kuo skubiau Sekretoriatui praneša, kiek leidžia jos įstatymai, apie atitinkamus faktus ir prireikus pasiūlo, kokių korekcinių veiksmų reikia imtis. Kai šalis mano, kad pageidautinas tyrimas, tokį tyrimą gali atlikti vienas ar keli asmenys, kuriuos šalys aiškiai įgalioja.

3. Šalies pateiktą informaciją arba šio straipsnio 2 dalyje nurodyto tyrimo duomenis išnagrinėja artimiausias Šalių konferencijos susitikimas, kuris gali pasiūlyti bet kurias, jo nuomone, tinkamas rekomendacijas.

 

XIV straipsnis

Poveikis vidaus įstatymams ir tarptautinėms konvencijoms

 

1. Šios Konvencijos nuostatos nedaro jokios įtakos šalių teisei priimti:

a) griežtesnes priemones, taikomas į I, II ir III priedus įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos, gaudymo, turėjimo ar gabenimo sąlygoms, ar netgi ir visiškai tai uždrausti;

b) vidaus priemones, kurios apriboja ar draudžia į I, II ar III priedus neįrašytų rūšių prekybą, gaudymą, turėjimą ar gabenimą.

2. Šios Konvencijos nuostatos neturi visiškai jokios įtakos vidaus teisinių priemonių nuostatoms ar šalių įsipareigojimams pagal kokią nors galiojančią ar vėliau šalies sudarytą sutartį, konvenciją ar tarptautinį susitarimą, susijusį su kitais egzempliorių prekybos, gaudymo, turėjimo ar transportavimo aspektais, įskaitant priemones muitų, visuomenės sveikatos, veterinarinio ar augalų karantino srityse.

3. Šios Konvencijos nuostatos neturi visiškai jokios įtakos dabar ar vėliau valstybių sudarytoms sutartims, konvencijoms ar tarptautiniams susitarimams dėl sąjungos įkūrimo ir juose numatytiems šalių įsipareigojimams bei regioniniams susitarimams dėl bendros išorinių muitų kontrolės įvedimo, palaikymo ar pašalinimo tarp susitarimo šalių, jei jie susiję su prekyba tarp tokios sąjungos valstybių narių ar tokio susitarimo šalių.

4. Valstybė, kuri yra šios Konvencijos šalis ir taip pat kitos sutarties, konvencijos ar tarptautinio susitarimo, kuris galioja šios Konvencijos įsigaliojimo metu ir numato į II priedą įrašytų jūros rūšių apsaugą, šalis, atleidžiama nuo įpareigojimų pagal šios Konvencijos nuostatas, kai yra prekiaujama pagal tos kitos sutarties, konvencijos ar tarptautinio susitarimo nuostatas į II priedą įrašytoms rūšims priklausančiais egzemplioriais, kuriuos sugavo toje valstybėje registruoti laivai.

5. Nepaisant III, IV ir V straipsnių nuostatų, kai yra eksportuojami egzemplioriai, sugauti laikantis šio straipsnio 4 dalies, reikalaujama tik valstybės, į kurią introdukuojama, valdymo institucijos išduoto sertifikato, kuris liudija, kad egzempliorius buvo sugautas, laikantis atitinkamos kitos sutarties, konvencijos ar tarptautinio susitarimo nuostatų.

6. Niekas šioje Konvencijoje neturi pakenkti nei Jungtinių Tautų konferencijos jūros teisės klausimais, sušauktos pagal Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos Rezoliuciją 2750 C (XXV), vykdomam jūros teisės kodifikavimui ir plėtrai, nei bet kurios valstybės dabartinėms ar būsimoms pretenzijoms ar teisinėms pažiūroms į jūrų teisę ir į pajūrio bei vėliavos valstybės jurisdikcijos pobūdį ir apimtį.

 

XV straipsnis

I ir II priedų pataisos

 

1. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos I ir II priedų pataisoms šalių konferencijos susitikimuose:

a) bet kuri šalis gali siūlyti kitame susitikime apsvarstyti kokią nors I ar II priedo pataisą. Siūlomos pataisos tekstas Sekretoriatui pranešamas bent prieš 150 dienų iki susitikimo. Sekretoriatas dėl pataisos tariasi su kitomis šalimis ir suinteresuotomis organizacijomis laikydamasis šio straipsnio 2 dalies b ir c pastraipų nuostatų ir atsakymą praneša visoms šalims ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susitikimo;

b) pataisos priimamos dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių šalių balsų dauguma. Šioje pastraipoje „dalyvaujančios ir balsuojančios“ šalys – tai šalys, kurios dalyvauja ir balsuoja už arba prieš. Susilaikiusios šalys neįskaičiuojamos į du trečdalius balsų, kurių reikia pataisoms priimti;

c) susitikime priimtos pataisos įsigalioja praėjus 90 dienų po susitikimo visoms šalims, išskyrus toms, kurios pareiškia išlygą pagal šio straipsnio 3 dalį.

2. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos I ir II priedų pataisoms tarp Šalių konferencijos susitikimų:

a) kiekviena šalis gali siūlyti I ar II priedų pataisą apsvarstyti tarp susitikimų, pasinaudodama šioje dalyje nurodyta pašto tvarka;

b) gavęs siūlomos pataisos apie jūrines rūšis tekstą, Sekretoriatas nedelsdamas praneša jį šalims. Jis taip pat pasitaria su tarpvyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su tomis rūšimis, ypač stengdamasis gauti mokslinių duomenų, kuriuos tos organizacijos gali suteikti, ir užtikrindamas koordinavimą su tų organizacijų vykdomomis išsaugojimo priemonėmis. Sekretoriatas kuo skubiau šalims praneša tų organizacijų pareikštą nuomonę ir pateiktus duomenis bei savo gautus rezultatus ir rekomendacijas;

c) gavęs siūlomos pataisos apie ne jūros faunos ir floros rūšis tekstą, Sekretoriatas nedelsdamas jį praneša šalims, o po to kuo skubiau savo paties rekomendacijas;

d) per 60 dienų nuo tos dienos, kai Sekretoriatas savo rekomendacijas pranešė šalims pagal šios dalies b ir c pastraipas, bet kuri šalis Sekretoriatui gali perduoti pastabas dėl siūlomos pataisos kartu su atitinkamais moksliniais duomenimis ir informacija;

e) Sekretoriatas kuo skubiau šalims praneša gautus atsakymus kartu su savo rekomendacijomis;

f) jei per 30 dienų nuo tada, kai pagal šios dalies e pastraipos nuostatas buvo pranešta apie gautus atsakymus ir rekomendacijas, nėra gauta jokių prieštaravimų dėl siūlomos pataisos, pataisa įsigalioja po 90 dienų visoms šalims, išskyrus tas, kurios pareiškė išlygą pagal šio straipsnio 3 dalį;

g) jei Sekretoriatas gauna kurios nors šalies prieštaravimą, siūloma pataisa teikiama balsuoti paštu pagal šios dalies h, i ir j pastraipų nuostatas;

h) Sekretoriatas šalis įspėja, kad gautas pranešimas apie prieštaravimą;

i) jei per 60 dienų nuo šios dalies h pastraipoje nurodyto pranešimo dienos Sekretoriatas negauna bent pusės šalių balsų už, prieš ar susilaikiusių balsų, siūloma pataisa perduodama kitam Konferencijos susitikimui toliau svarstyti;

j) jei gaunama pusė šalių balsų, pataisa priimama dviejų trečdalių atiduotų už arba prieš balsų dauguma;

k) Sekretoriatas praneša visoms šalims apie balsavimo rezultatus;

l) jei siūloma pataisa priimama, ji įsigalioja praėjus 90 dienų po to, kai Sekretoriatas praneša apie jos priėmimą visoms šalims, išskyrus tas, kurios pareiškia išlygą pagal šio straipsnio 3 dalį.

3. Per 90 dienų laikotarpį, numatytą šio straipsnio 1 dalies c pastraipoje arba 2 dalies l pastraipoje, bet kuri šalis, pranešdama raštu Vyriausybei depozitarei, gali dėl pataisos pareikšti išlygą. Kol tokios išlygos šalis neatsiima, atitinkamų rūšių prekyboje ji nelaikoma šios Konvencijos šalimi.

 

XVI straipsnis

III priedas ir jo pataisos

 

1. Bet kuri šalis bet kuriuo metu Sekretoriatui gali pateikti sąrašą rūšių, kurios II straipsnio 3 dalyje minėtais tikslais yra reguliuojamos jos jurisdikcijos. III priede pateikiami šalių, kurios siūlo į jį įrašyti tam tikras rūšis, pavadinimai, pasiūlytų rūšių moksliniai pavadinimai ir atitinkamų gyvūnų bei augalų tam tikrų dalių ir jų darinių, kurie pagal I straipsnio b pastraipą yra susiję su tomis rūšimis, pavadinimai.

2. Apie visus sąrašus, kurie pateikiami pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, Sekretoriatas kuo skubiau praneša visoms šalims. Sąrašas kaip III priedo dalis įsigalioja praėjus 90 dienų po tokio pranešimo. Bet kuriuo metu po tokio pranešimo bet kuri šalis, raštu pranešdama Vyriausybei depozitarei, gali užregistruoti išlygą dėl bet kurios rūšies, jos dalių ir darinių; kol tokios išlygos šalis neatsiima, atitinkamų faunos ir floros rūšių, jos dalių ir išvestinių objektų prekyboje ji nelaikoma šios Konvencijos šalimi.

3. Šalis, pasiūliusi įrašyti kurią nors rūšį į III priedą, gali tą pasiūlymą atsiimti, raštu pranešusi apie tai Sekretoriatui, kuris apie tokį išbraukimą iš sąrašo praneša visoms šalims. Išbraukimas įsigalioja praėjus 30 dienų po tokio pranešimo.

4. Kiekviena šalis, kuri pateikia sąrašą pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, kartu Sekretoriatui pateikia visų savo vidaus įstatymų ir įstatymų lydimųjų aktų, taikomų tokioms rūšims saugoti, kopijas kartu su paaiškinimais, kurie, šalies nuomone, yra tikslingi arba kurių prašo Sekretoriatas. Kol rūšis yra įrašyta į III priedą, šalis teikia tokių įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų ir jų aiškinimo priimtas pataisas.

 

XVII straipsnis

Konvencijos pataisos

 

1. Gavęs bent vieno trečdalio šalių prašymą raštu apsvarstyti ir priimti šios Konvencijos pataisas, Sekretoriatas sukviečia Šalių neeilinį konferencijos susitikimą. Tokios pataisos priimamos dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių šalių balsų dauguma. Šioje pastraipoje „dalyvaujančios ir balsuojančios“ šalys – tai šalys, kurios dalyvauja ir balsuoja už arba prieš. Susilaikiusios šalys neįskaičiuojamos į du trečdalius balsų, kurių reikia pataisoms priimti.

2. Siūlomos pataisos tekstą Sekretoriatas praneša visoms šalims bent prieš 90 dienų iki įvykstant susitikimui.

3. Pataisa įsigalioja šalims, kurios ją priėmė, praėjus 60 dienų po to, kai du trečdaliai šalių deponuoja pataisos pripažinimo dokumentą Vyriausybei depozitarei. Vėliau pataisa kiekvienai šaliai įsigalioja praėjus 60 dienų po to, kai toji šalis deponuoja pataisos pripažinimo dokumentą.

 

XVIII straipsnis

Ginčų sprendimas

 

1. Bet kuris ginčas, kuris gali kilti tarp dviejų ar daugiau šalių dėl šios Konvencijos nuostatų aiškinimo ar taikymo, sprendžiamas ginčo šalių derybomis.

2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti pagal šio straipsnio 1 dalį, šalys abipusiu susitarimu ginčą perduoda arbitražui, pavyzdžiui, Nuolatiniam arbitražo teismui Hagoje; taip ginčo nagrinėjimą perdavusios šalys laikosi arbitražo sprendimo.

 

XIX straipsnis

Pasirašymas

 

Šią Konvenciją galima pasirašyti Vašingtone iki 1973 m. balandžio 30 d., o vėliau Berne iki 1974 m. gruodžio 31 d.

 

XX straipsnis

Ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas

 

Ši Konvencija turi būti ratifikuota, priimta ar patvirtinta. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Šveicarijos Konfederacijos vyriausybei, kuri atlieka Vyriausybės depozitarės vaidmenį.

 

XXI straipsnis

Prisijungimas

 

Nėra nustatomos jokios prisijungimo prie šios Konvencijos laiko ribos. Prisijungimo dokumentai deponuojami Vyriausybei depozitarei.

 

XXII straipsnis

Įsigaliojimas

 

1. Ši Konvencija įsigalioja praėjus 90 dienų po to, kai Vyriausybei depozitarei deponuojamas dešimtas ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentas.

2. Kiekvienai valstybei, kuri ratifikuoja, priima ar patvirtina šią Konvenciją ar prie jos prisijungia po to, kai deponuojamas dešimtas ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentas, ši Konvencija įsigalioja praėjus 90 dienų po to, kai toji valstybė deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą.

 

XXIII straipsnis

Išlygos

 

1. Šios Konvencijos nuostatoms nedaromos bendros išlygos. Konkrečios išlygos gali būti pareikštos pagal šį straipsnį ir XV bei XVI straipsnius.

2. Kiekviena valstybė, deponavusi savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, gali pareikšti konkrečią išlygą dėl:

a) bet kurios rūšies, įrašytos į I, II ar III priedus; arba

b) bet kurios dalies ar darinių, susijusių su rūšimis, įrašytomis į III priedą.

3. Kol tokios pagal šį straipsnį pareikštos išlygos šalis neatsiima, nurodytos tokioje išlygoje faunos ar floros rūšies, jos dalių ir darinių prekyboje ji nelaikoma šios Konvencijos šalimi.

 

XXIV straipsnis

Denonsavimas

 

Bet kuri šalis gali šią Konvenciją denonsuoti apie tai bet kuriuo metu raštu pranešusi Vyriausybei depozitarei. Denonsavimas įsigalioja praėjus dvylikai mėnesių po to, kai Vyriausybė depozitarė gauna tokį pranešimą.

 

XXV straipsnis

Depozitaras

 

1. Šios Konvencijos originalas kinų, anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbomis, kiekvieną tekstą laikant autentišku, deponuojamas Vyriausybei depozitarei, kuri jos patvirtintas kopijas perduoda visoms ją pasirašiusioms arba prisijungimo prie jos dokumentus deponavusioms valstybėms.

2. Vyriausybė depozitarė praneša visoms pasirašiusioms ir prisijungusioms valstybėms bei Sekretoriatui apie Konvencijos pasirašymą, ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentų deponavimą, šios Konvencijos įsigaliojimą, jos pataisas, pareiškiamas ir denonsuojamas išlygas bei pranešimus apie Konvencijos denonsavimą.

3. Įsigaliojus šiai Konvencijai, Vyriausybė depozitarė perduoda jos patvirtintą kopiją Jungtinių Tautų Sekretoriatui, kad šis ją užregistruotų ir paskelbtų pagal Jungtinių Tautų Įstatų 102 straipsnį.

 

PATVIRTINDAMI ŠIĄ KONVENCIJĄ, tinkamai tam įgalioti žemiau nurodyti aukštieji įgaliotiniai pasirašė šią Konvenciją.

 

Priimta Vašingtone tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt trečiųjų metų kovo trečią dieną.

______________


Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija

 

I ir II PRIEDAI

priimti šalių konferencijos, įsigalioję nuo 1997 m. rugsėjo 15 d.

(perspausdinta su ištaisymais 1998 m. birželio 30 d.)

 

Aiškinimas

1. Į šiuos priedus įrašytos rūšys:

a) vadinamos vartojant rūšies pavadinimą;

b) vartojant jų pavadinimą, turima galvoje visos rūšys, įeinančios į aukštesnį taksoną ar tam tikrą nurodytą jo dalį.

2. Sutrumpinimas „spp.“ reiškia visas rūšis, kurios įeina į aukštesnį taksoną.

3. Nuorodos į aukštesnius taksonus daromos tik informacijos ir klasifikacijos tikslais.

4. Augalų taksonams, žemesniems už rūšį, taikomi šie sutrumpinimai:

a) „ssp.“ vartojamas porūšiams žymėti;

b) „var(s).“ vartojamas veislei (veislėms) žymėti; ir

c) „fa.“ vartojama formoms žymėti.

5. Sutrumpinimas „p. e.“ vartojamas kalbant apie rūšis, kurios yra galbūt išnykusios.

6. Žvaigždutė (*) su rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimu rodo, kad viena ar kelios geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies ar taksono populiacijos, porūšiai ar rūšys yra įrašyti į I priedą, bet neįrašyti į II priedą.

7. Dvi žvaigždutės (**) su rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimu rodo, kad viena ar kelios geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies ar taksono populiacijos, porūšiai ar rūšys yra įrašyti į II priedą, bet neįrašyti į I priedą.

8. Ženklas (-) prieš skaičių, pavartotą su rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimu, reiškia, kad viena ar kelios geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies ar taksono populiacijos, rūšys, rūšių grupės ar šeimos nėra įrašytos į nurodytus priedus:

 

101

Vakarų Grenlandijos populiacija

-102

Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos

-103

Botsvanos, Namibijos ir Zimbabvės populiacijos

-104

Australijos populiacija

-105

Meksikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Pecari tajacu populiacijos

-106

- Argentina: Jujuy provincijos populiacija ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca,

 

La Rioja ir San Juan populiacijos

 

- Bolivija: Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla ir Lipez-Chichas išsaugojimo vienetų populiacijos, su nuline

 

metine eksporto kvota

 

- Čilė: Parinacota provincijos populiacijos dalis, 1a. Tarapacį regionas

 

- Peru: visa populiacija

-107

Afganistano, Butano, Indijos Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos

-108

Cathartidae

-109

Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ir Psittacula krameri

-110

Argentinos populiacija

-111

Ekvadoro populiacija, kuriai taikoma nulinė metinė eksporto kvota, kol metinę eksporto kvotą patvirtins

 

CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė

-112

Botsvanos, Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavi, Mozambiko, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės

 

Tanzanijos Respublikos, Zambijos ir Zimbabvės populiacijos. Išskyrus egzempliorius rančose, 1998 m.,

 

1999 m. ir 2000 m. Jungtinė Tanzanijos Respublika leidžia eksportuoti ne daugiau kaip 1100 laukinių

 

egzempliorių (įskaitant 100 medžioklės trofėjų)

-113

Australijos, Indonezijos ir Papua Naujosios Gvinėjos populiacijos

-114

Čilės populiacija

-115

Visos rūšys, kurios nėra sukulentinės

-116

Aloe vera; taip pat nurodoma kaip Aloe barbadensis

 

9. Ženklas (+) prieš skaičių, pavartotą su rūšies, porūšio ar aukštesnio taksono pavadinimu, reiškia, kad tik nurodytos geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies, porūšio ar taksono populiacijos yra įrašytos į nurodytą priedą, būtent:

 

+201

Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos

+202

Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos

+203

Kamerūno ir Nigerijos populiacijos

+204

Azijos populiacija

+205

Vidurio ir Šiaurės Amerikos populiacijos

+206

Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos

+207

Indijos populiacija

+208

Botsvanos, Namibijos ir Zimbabvės populiacijos

+209

Australijos populiacija

+210

Pietų Afrikos populiacija

+211

- Bolivija: Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla ir Lipez-Chichas išsaugojimo vienetų populiacijos, su nuline

 

metine eksporto kvota

 

- Čilė: Parinacota provincijos populiacijos dalis, 1a. Tarapacį regionas

 

- Peru: visa populiacija

+212

Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos

+213

Meksikos populiacija

+214

Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Mai, Mauritanijos, Moroko,

 

Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos

+215

Seišelių populiacija

+216

Europos populiacija, išskyrus plotą, kuris anksčiau įėjo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą

+217

Čilės populiacija

 

10. Ženklas (=) prieš skaičių, pavartotą su rūšies, porūšio ar aukštesnio taksono pavadinimu, reiškia, kad tos rūšies, porūšio ar taksono pavadinimas turi būti aiškinamas taip:

 

=301

Taip pat nurodoma kaip Phalanger maculatus

=302

Įeina Tupaiidae šeima

=303

Anksčiau buvo įrašyta į Lemuridae šeimą

=304

Anksčiau buvo įrašyta kaip Callithrix jacchus porūšis

=305

Įeina bendrasis sinonimas Leontideus

=306

Anksčiau įrašyta į rūšį Saguinus oedipus

=307

Anksčiau įrašyta kaip Alouatta palliata

=308

Anksčiau įrašyta kaip Alouatta palliata (villosa)

=309

Įeina sinonimas Cercopithecus roloway

=310

Anksčiau įrašyta į gentį Papio

=311

Įeina bendrasis sinonims Simias

=312

Įeina sinonimas Colobus Badius kirkii

=313

Įeina sinonimas Colobus badius rufomitratus

=314

Įeina bendrasis sinonimas Rhinopithecus

=315

Taip pat nurodoma kaip Presbytis entellus

=316

Taip pat nurodoma kaip Presbytis geei ir Semnopithecus geei

=317

Taip pat nurodoma kaip Presbytis pileata ir Semnopithecus pileatus

=318

Įeina sinonimai Bradypus boliviensis ir Bradypus griseus

=319

Įeina sinonimas Priodontes giganteus

=320

Įeina sinonimas Physeter macrocephalus

=321

Įeina sinonimas Eschrichtius glaucus

=322

Anksčiau įrašyta į gentį Balaena

=323

Anksčiau įrašyta į gentį Dusicyon

=324

Įeina sinonimas Dusicyon fulvipes

=325

Įeina bendrasis sinonimas Fennecus

=326

Taip pat nurodoma kaip Selenarctos thibetanus

=327

Taip pat nurodoma kaip Aonyx microdon arba Paraonyx microdon

=328

Anksčiau įrašyta į gentį Lutra

=329

Anksčiau įrašyta į gentį Lutra; įeina sinonimai Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum ir Lutra platensis

 

=330

Įeina sinonimas Eupleres major

=331

Taip pat nurodoma kaip Hyaena brunnea

=332

Taip pat nurodoma kaip Felis caracal ir Lynx caracal

=333

Anksčiau įrašyta į gentį Felis

=334

Taip pat nurodoma kaip Felis lynx pardina

=335

Anksčiau įrašyta į gentį Panthera

=336

Taip pat nurodoma kaip Equus asinus

=337

Anksčiau įrašyta į rūšį Equus hemionus

=338

Taip pat nurodoma kaip Equus caballus przewalskii

=339

Taip pat nurodoma kaip Choeropsis liberiensis

=340

Taip pat nurodoma kaip Cervus porcinus calamianensis

=341

Taip pat nurodoma kaip Cervus porcinus kuhlii

=342

Taip pat nurodoma kaip Cervus porcinus annamiticus

=343

Taip pat nurodoma kaip Cervus dama mesopotamicus

=344

Įeina sinonimas Bos frontalis

=345

Įeina sinonimas Bos grunniens

=346

Įeina bendrasis sinonimas Novibos

=347

Įeina bendrasis sinonimas Anoa

=348

Taip pat nurodoma kaip Damaliscus dorcas dorcas ir Damaliscus pygargus dorcas

=349

Anksčiau įrašyta į rūšį Naemorhedus goral

=350

Taip pat nurodoma kaip Capricornis sumatraensis

=351

Įeina sinonimas Oryx tao

=352

Įeina sinonimas Ovis aries ophion

=353

Anksčiau įrašyta kaip Ovis vignei (žr. taip pat Šalių konferencijos sprendimai, skirti šalims

 

dėl Ovis vignei vignei įrašymo į I priedą)

=354

Taip pat nurodoma kaip Rupicapra rupicapra ornata

=355

Taip pat nurodoma kaip Pterocnemia pennata

=356

Taip pat nurodoma kaip Sula abbotti

=357

Taip pat nurodoma kaip Ciconia ciconia boyciana

=358

Įeina sinonimai Anas chlorotis ir Anas nesiotis

=359

Taip pat nurodoma kaip Anas playrhynchos laysanensis

=360

Tikriausiai Anas platyrhynchos ir Anas superciliosa hibridas

=361

Taip pat nurodoma kaip Aqulla heliaca adalberti

=362

Taip pat nurodoma kaip Chondrohierax wilsonii

=363

Taip pat nurodoma kaip Falco peregrinus babylonicus ir Falco peregrinus

 

pelegrinoides

=364

Taip pat nurodoma kaip Crax mitu mitu

=365a

Anksčiau įrašyta į gentį Aburria

=365b

Anksčiau įrašyta į gentį Aburria; taip pat nurodoma kaip Pipile pipile pipile

=366

Anksčiau įrašyta į rūšį Crossoptilon crossoptilon

=367

Anksčiau įrašyta į rūšį Polyplectron malacense

=368

Įeina sinonimas Rheinardia nigrescens

=369

Taip pat nurodoma kaip Tricholimnas sylvestris

=370

Taip pat nurodoma kaip Choriotis nigriceps

=371

Taip pat nurodoma kaip Houbaropsis bengalensis

=372

Taip pat nurodoma kaip Amazona dufresniana rhodocorytha

=373

Dažnai prekiaujama neteisingu pavadinimu Ara caninde

=374

Taip pat nurodoma kaip Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=375

Taip pat nurodoma kaip Opopsitta diophthalma coxeni

=376

Taip pat nurodoma kaip Pezoporus occidentalis

=377

Anksčiau įrašyta į rūšį Psephotus chrysopterygius

=378

Taip pat nurodoma kaip Psittacula krameri echo

=379

Anksčiau įrašyta į gentį Gallirex; taip pat nurodoma kaip Tauraco porphyreolophus

=380

Taip pat nurodoma kaip Otus gurneyi

=381

Taip pat nurodoma kaip Ninox novaeseelandiae royana

=382

Anksčiau įrašyta į gentį Glaucis

=383

Įeina bendrasis sinonimas Ptilolaemus

=384

Anksčiau įrašyta į gentį Rhinoplax

=385

Taip pat nurodoma kaip Pitta brachyura nympha

=386

Taip pat nurodoma kaip Muscicapa ruecki arba Niltava ruecki

=387

Taip pat nurodoma kaip Dayornis brachypterus longirostris

=388

Taip pat nurodoma kaip Meliphaga cassidix

=389

Įeina bendrasis sinonimas Xanthopsar

=390

Anksčiau įrašyta į gentį Spinus

=391

Taip pat nurodoma gentyje Damonia

=392

Anksčiau įrašyta kaip Kachuga tecta tecta

=393

Įeina bendrasis sinonimas Nicoria ir Geoemyda (dalis)

=394

Taip pat nurodoma kaip Geochelone elephantopus; taip pat nurodoma gentyje

 

Testudo

=395

Taip pat nurodoma gentyje Testudo

=396

Taip pat nurodoma gentyje Aspideretes

=397

Anksčiau įrašyta Podocnemis spp.

=398

Įeina Alligatoridae, Crocodylidae ir Gavialidae

=399

Taip pat nurodoma kaip Crocodylus mindorensis

=400

Taip pat nurodoma gentyje Nactus

=401

Įeina bendrasis sinonimas Rhoptropella

=402

Anksčiau įrašyta į Chamaeleo spp.

=403

Įeina bendrasis sinonimas Calumma ir Furcifer

=404

Šeimos Bolveriidae ir Tropidophiide įeina kaip pošeimiai

=405

Taip pat nurodoma kaip Constrictor constrictor occidentalis

=406

Įeina sinonimas Python molurus pimbura

=407

Įeina sinonimas Sanzinia manditra

=408

Įeina sinonimas Pseudoboa cloelia

=409

Taip pat nurodoma kaip Hydrodynastes gigas

=410

Įeina sinonimai Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis,

 

Naja sputatrix ir Naja sumatrana

=411

Įeina bendrasis sinonimas Megalobatrachus

=412

Anksčiau įrašyta į Nectophrynoides spp.

=413

Anksčiau įrašyta į Dendrobates spp.

=414

Taip pat nurodoma gentyje Rana

=415

Sensu D’Abrera

=416

Įeina sinonimai Pandinus africanus ir Heterometrus roeseli

=417

Įeina Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum ir Brachypelmides klaasi

=418

Taip pat nurodoma kaip Conchodromus dromas

=419

Taip pat nurodoma gentyse Dysnomia ir Plagiola

=420

Įeina bendrasis sinonimas Proptera

=421

Taip pat nurodoma gentyje Carunculina

=422

Taip pat nurodoma kaip Megalonaias nickliniana

=423

Taip pat nurodoma kaip Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis ir Lampsilis

 

tampicoensis tecomatensis

=424

Įeina bendrasis sinonimas Micromya

=425

Įeina bendrasis sinonimas Papuina

=426

Įeina tik Helioporidae šeima su viena Heliopora coerulea rūšimi

=427

Taip pat nurodoma kaip Podophyllum emodi ir Sinopodophyllum hexandrum

=428

Įeina bendrieji sinonimai Neogomesia ir Roseocactus

=429

Taip pat nurodoma gentyje Echinocactus

=430

Taip pat nurodoma gentyje Mammillaria; įeina sinonimas Coryphantha densispina

=431

Taip pat nurodoma kaip Lobeira macdougallii ir Nopalxochia macdougallii

=432

Taip pat nurodoma kaip Echinocereus lindsayi

=433

Taip pat nurodoma gentyse Cereus ir Wilcoxia

=434

Taip pat nurodoma gentyje Coryphantha; įeina sinonimas Escobaria nellieae

=435

Taip pat nurodoma gentyje Coryphantha; įeina Escobaria leei kaip porūšis

=436

Įeina sinonimas Solisia pectinata

=437

Taip pat nurodoma kaip Backebergia militaris, Cephalocereus militaris ir

 

Mitrocereus militaris;

 

įeina sinonimas Pachycereus chrysomallus

=438

Įeina Pediocactus bradyi ssp. despainii ir Pediocactus bradyi ssp. winkleri ir

 

sinonimai Pediocactus despainii ir Pediocactus winkleri

=439

Taip pat nurodoma gentyje Toumeya

=440

Taip pat nurodoma gentyse Navajoa, Toumeya ir Utahia; įeina Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii

=441

Taip pat nurodoma gentyse Echinocactus ir Utahia

=442

Įeina bendrasis sinonimas Encephalocarpus

=443

Įeina sinonimai Ancistrocactus tobuschii ir Ferocactus tobuschii

=444

Taip pat nurodoma gentyse Echinomastus ir Neolloydia; įeina sinonimai

 

Echinomastus acunensis ir Echinomastus krausei

=445

Įeina sinonimai Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus

 

wetlandicus ir Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae

=446

Taip pat nurodoma gentyse Echinocactus, Echinocactus ir Neolloydia

=447

Taip pat nurodoma gentyse Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus ir Pediocactus

=448

Taip pat nurodoma gentyse Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus ir Toumeya

=449

Taip pat nurodoma gentyse Echinocactus ir Ferocactus

=450

Taip pat nurodoma gentyje Pediocactus

=451

Įeina bendrieji sinonimai Gymnocactus, Normanbokea ir Rapicactus

=452

Taip pat nurodoma kaip Saussurea lappa

=453

Taip pat nurodoma kaip Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis

=454

Įeina Euphorbia cremersii fa. Viridifolia ir Euphorbia cremersii var. rakotozafyi

=455

Įeina Euphorbia cylindrofolia ssp. tuberifera

=456

Įeina Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii ir spirosticha

=457

Įeina Euphorbia moratii vars. antisngiensis, bemarahensisi ir multiflora

=458

Taip pat nurodoma kaip Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=459

Taip pat nurodoma kaip Engelhardia pterocarpa

=460

Įeina Aloe compressa var. rugosquamosa ir Aloe compressa var. schistophila

=461

Įeina Aloe haworthioides var. aurantiaca

=462

Įeina Aloe laeta var. maniaensis

=463

Įeina šeimos Apostasiaceae ir Cypripediaceae kaip Apostasioideae ir

 

Cypripedioideae pošeimiai

=464

Anacampseros australiana ir A. kurtzii taip pat nurodoma gentyje Grahamia

=465

Anksčiau įrašyta į Anacampseros spp.

= 466

Taip pat nurodoma kaip Sarracenia rubra ssp. alabamensis

=467

Taip pat nurodoma kaip Sarracenia rubra ssp. jonesii

=468

Anksčiau įrašyta į ZAMIACEAE spp.

=469

Įeina sinonimas Stangeria paradoxa

=470

Taip pat nurodoma kaip Taxus baccata ssp. wallichiana

=471

Įeina sinonimas Welwitschia bainesii

 

 

11.

Ženklas (0) prieš skaičių, pavartotą kartu su rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimu, aiškinamas taip:

 

 

0 601

Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Laikoma, kad visi egzemplioriai priklauso į I priedą įrašytoms rūšims ir jų prekyba yra atitinkamai reguliuojama

0602

Prijaukinti egzemplioriai, kuriems netaikomos konvencijos nuostatos

0603

Suteikiamos šios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų eksporto kvotos:

 

Botsvana - 5

 

Namibija - 150

 

Zimbabvė - 50

 

Šių egzempliorių prekybai taikomos konvencijos III straipsnio nuostatos

0604

Vien tik leidimui: 1) eksportuoti medžioklės trofėjus nekomerciniais tikslais; 2) eksportuoti gyvus gyvūnus į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas (Namibija: tik nekomerciniais tikslais); 3) eksportuoti odas (tik Zimbabvė); 4) eksportuoti odos prekes ir dramblio kaulo raižinius nekomerciniais tikslais (tik Zimbabvė). Tarptautinė dramblio kaulo prekyba draudžiama, kol nepraeina 18 mėnesių po to, kai įsigalioja perkėlimas į II priedą (t. y. 1999 m. kovo 18 d.). Vėliau laikantis eksperimentinių neapdoroto dramblio kaulo kvotų, neviršijančių 25,3 tonų (Botsvana), 13,8 tonų (Namibija) ir 20 tonų (Zimbabvė), neapdorotas dramblio kaulas gali būti eksportuojamas į Japoniją, laikantis sąlygų, nustatytų Šalių konferencijos sprendime dėl dramblio kaulo Nr. 10.1. Laikoma, kad visi kiti egzemplioriai priklauso į

 

I priedą įrašytoms rūšims, ir jų prekyba yra atitinkamai reguliuojama

0605

Vien tik tam, kad būtų leidžiama tarptautinė gyvų gyvūnų ir medžioklės trofėjų prekyba tinkamose ir priimtinose paskirties vietose. Laikoma, kad visi kiti egzemplioriai priklauso į I priedą įrašytoms rūšims, ir jų prekyba yra atitinkamai reguliuojama

0606

Vien tik tam, kad būtų leidžiama tarptautinė vilnos, nukirptos nuo gyvų į II priedą įrašytai populiacijai priklausančių vicuń’ų prekyba, 3249 kg vilnos atsargų, egzistavusių Peru devintojo Šalių konferencijos susitikimo metu (1994 m. lapkričio mėn.), ir iš tokios vilnos pagamintų audinių bei gaminių, įskaitant prabangius rankdarbius ir megztus gaminius, tarptautinė prekyba. Antroje medžiagos pusėje turi būti ženklas, priimtas valstybių, kuriose yra paplitusi rūšis ir kurios yra pasirašiusios Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuńa, bei ant krašto žodžiai “VICUŃA-KILMĖS ŠALIS” priklausomai nuo kilmės šalies. Laikoma, kad visi kiti egzemplioriai priklauso į I priedą įrašytoms rūšims, ir jų prekyba yra atitinkamai reguliuojama

0607

Iškasenoms konvencijos nuostatos netaikomos

0608

Toliau išvardytų hibridų dirbtinai padaugintiems egzemplioriams ir/arba kultivuojamiems egzemplioriams konvencijos nuostatos netaikomos:

 

Hatiora x graeseri

 

Schlumbergera x buckleyi

 

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera trundata (kultivuojami egzemplioriai)

 

Gymnocalycium mihanovichii (kultivuojamos) formos, neturinčios chlorofilo, įskiepytos į Harrisia “Jusbertii”, Hylocereus trigonus arba Hylocereus undatus

 

Opuntia microdasys (kultivuojami egzemplioriai)

0609

Dirbtinai padaugintiems Euphorbia trigona kultivuojamiems egzemplioriams netaikomos konvencijos nuostatos

0610

Daigams arba audinio kultūroms, gautoms in vitro kietoje ar skystoje terpėje, transportuojamoms steriliuose induose, konvencijos nuostatos netaikomos

0611

Konvencijos nuostatos netaikomos dirbtinai padaugintiems Cyclamen persicum kultivuojamiems egzemplioriams. Tačiau ši išimtis netaikoma esančių ramybės būsenoje tokių egzempliorių gumbų prekybai.

 

 

12.

Pagal konvencijos I straipsnio b dalies iii pastraipą ženklas (#) prieš skaičių, pavartotą kartu su rūšies ar aukštesnio taksono, įrašyto į II priedą, pavadinimu, žymi dalis ir išvestinius objektus, kurie konvencijoje yra nurodomi sąryšyje su rūšimi ar taksonu:

 

 

# 1

Reiškia visas dalis ir išvestinius objektus, išskyrus:

 

a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant žiedadulkių grupes);

 

b) daigus ar audinių kultūras, gautas in vitro kietoje ar skystoje terpėje, transportuojamas steriliuose konteineriuose; ir

 

c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus

# 2

Reiškia visas dalis ir išvestinius objektus, išskyrus:

 

a) sėklas ir žiedadulkes;

 

b) daigus ar audinių kultūras, gautas in vitro kietoje ar skystoje terpėje, transportuojamas steriliuose konteineriuose; ir

 

c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus; ir

 

d) cheminius derivatus.

# 3

Žymi visas ir supjaustytas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus apdirbtas dalis ir išvestinius produktus, pavyzdžiui, miltelius, piliules, ekstraktus, tonikus, arbatas ir saldainius

# 4

Žymi visas dalis ir derivatus, išskyrus:

 

a) sėklas ir žiedadulkes;

 

b) daigus ar audinių kultūras, gautas in vitro kietoje ar skystoje terpėje, transportuojamas steriliuose konteineriuose; ir

 

c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;

 

d) natūralizuotų arba dirbtinai padaugintų augalų vaisius, jų dalis ir derivatus; ir

 

e) atskirus natūralizuotų arba dirbtinai padaugintų genties Opuntia pogenčio Opuntia augalų stiebo sujungimus (pagalvėles) ir jų derivatus<