SUSITARIMAS

TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR

RUSIJOS TARYBŲ FEDERACINĖS SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS DĖL BENDRADARBIAVIMO EKONOMINĖJE IR SOCIALINĖJE-KULTŪRINĖJE RTFSR KALININGRADO SRITIES RAIDOJE

Lietuvos Respublika ir Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika, toliau vadinamos "Šalimis",

vadovaudamosi 1991 metų liepos 29 dienos Sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų nuostatomis (toliau vadinama "Sutartimi") ir įgyvendindamos Sutarties 11 straipsnio nuostatas,

siekdamos stiprinti geros kaimynystės santykius,

susitarė:

1 straipsnis

Šalys, pripažindamos esamų sienų tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos visame jų ilgyje neliečiamybę ir remdamosi Sutarties 1 straipsniu, susitarė sudaryti susitarimus, kuriuose bus išspręsti sienų režimo ir kur praeina sienų linija, pasienio vidaus vandenų, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos kontinentinio šelfo ir išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje apibrėžimo bei panaudojimo konkretūs klausimai.

Šalys taip pat ketina nustatyti lengvatinį muitų režimą tarp RTFSR Kaliningrado srities ir Lietuvos Respublikos.

2 straipsnis

Vykdydamos Sutarties 5 straipsnio antrąją dalį ir siekdamos įgyvendinti teises asmenų, priskiriančių save lietuvių tautinei mažumai RTFSR Kaliningrado srities teritorijoje ir asmenų, Lietuvos Respublikos teritorijoje priskiriančių save vienai iš tautinių mažumų, etniškai susijusių su RTFSR tautomis, Šalys sudarys atskirą susitarimą, kuriame pagal visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus ir normas, taip pat pagal Šalių įstatymus, įskaitant ir norminius aktus, galiojančius RTFSR Kaliningrado srityje, pirmiausia nustatys, kokia tvarka bus užtikrinta: ikimokyklinio ugdymo bei pradinio ir vidurinio mokslo gimtąja kalba sąlygos; informacijos gavimas ir skleidimas gimtąja kalba įvairiomis formomis; nacionalinių-kultūrinių ir religinių organizacijų veikla, įskaitant lietuvių kultūros centro RTFSR Kaliningrado srityje ir rūsų kultūros centro Lietuvos Respublikoje veiklą, taip pat šių organizacijų ryšiai su kultūros organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir RTFSR Kaliningrado srityje; naudojimasis bažnyčiomis; bendradarbiavimas tyrinėjant ir išsaugojant kultūros paveldą, įskaitant kultūros paminklus RTFSR Kaliningrado srityje ir Lietuvos Respublikoje.

3 straipsnis

Lietuvos Respublika įsipareigoja užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje nutiestu dujotiekiu būtų netrukdomai tiekiamos Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos gamtinės dujos RTFSR Kaliningrado srities reikmėms.

Dujų tiekimas Lietuvos Respublikos reikmėms iš Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos, taip pat ir nurodytu dujotiekiu, reguliuojamas Sutartyje, taip pat atskiruose Šalių susitarimuose.

Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika įsipareigoja padėti Lietuvos Respublikai užtikrinti patikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje nutiesto dujotiekio eksploatavimą.

4 straipsnis

Šalys kartu apskaičiuos energetinius balansus ir išnagrinės klausimą dėl naujos dujotiekio magistralės tiesimo Lietuvos Respublikos teritorijoje RTFSR Kaliningrado srities ir Lietuvos Respublikos reikmėms.

Lietuvos Respublika įsipareigoja užtikrinti netrukdomą elektros energijos ir galingumo perdavimą į RTFSR Kaliningrado sritį Lietuvos Respublikos elektros tinklai pagal galiojančius Rusijos Tarybų Federacinėje Socialistinėje Respublikoje tarifus ir kiekiais, pakankamais stabiliam RTFSR Kaliningrado srities liaudies ūkio komplekso funkcionavimui.

Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika įsipareigoja aprūpinti Lietuvos Respubliką tokio dydžio kuro resursais, kurie reikalingi elektros energijos, būtinos RTFSR Kaliningrado srities reikmėms, gamybai elektrinėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal kainas, galiojančias Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos teritorijoje.

5 straipsnis

Šalys įsipareigoja sudaryti susitarimus ir parengti programas, numatančius priemones dėl Nemuno upės, Kuršių marių ir Vištyčio ežero bei jų gamtinių išteklių apsaugos ir naudojimo, Kuršių nerijos suderinto gamtinio komplekso statuso ir gamtos apsaugos režimo nustatymo, patraukimo atsakomybėn už aplinkos teršimą iš už sienos ir jo pasekmių likvidavimo bei apribojimo.

6 straipsnis

Šalys sudarys susitarimus dėl bendradarbiavimo žvejybos, naujų technologijų diegimo žuvies pramonėje, transporto paslaugų teikimo žvejybos laivynui, laivų remonto, žuvies atsargų paieškos, žuvivaisos srityje.

7 straipsnis

Šalys įsipareigoja sureguliuoti atskirame susitarime keleivių - asmenų, nuolat gyvenančių Rusijos Tarybų Federacinėje Socialistinėje Respublikoje, tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją sąlygas ir asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, tranzito per RTFSR Kaliningrado srities teritoriją sąlygas.

Toks susitarimas turi būti grindžiamas geros kaimynystės principais bei visuotinai pripažintomis tarptautinės teisės normomis ir atsižvelgiant į Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo dokumentus.

8 straipsnis

Šalys sudarys susitarimus dėl Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos transporto priemonių ir krovinių geležinkeliais ir plentais, oro trasomis, vandens keliais, vamzdynais, taip pat elektros energijos elektros linijomis tranzito sąlygų per Lietuvos Respublikos teritoriją, ir atitinkamai Lietuvos Respublikos - per RTFSR Kaliningrado srities teritoriją tranzito sąlygų.

Lietuvos Respublika garantuoja Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos liaudies ūkio krovinių tranzitinius pervežimus per Lietuvos Respublikos teritoriją, o Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika garantuoja Lietuvos Respublikos liaudies ūkio krovinių tranzitinius pervežimus per RTFSR Kaliningrado srities teritoriją, taip pat ir per kitus Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos rajonus be muito mokesčių.

Šio straipsnio nuostatos neapima karinės paskirties krovinių ir objektų tranzito, taip pat kitų karinių pervežimų klausimų.

Pavojingų krovinių pervežimo sąlygos bus nustatytos specialiame susitarime.

9 straipsnis

Šalys patvirtina savo siekimą išlaikyti ir plėtoti susiklosčiusius tarp RTFSR Kaliningrado srities ir Lietuvos Respublikos įmonių ir verslininkų ūkinius ryšius. Tuo pačiu susitarta, kad 1991 - 1992 metams būtina užtikrinti statybinių medžiagų, lengvosios ir maisto pramonės žaliavų, vartojimo prekių abipusius tiekimus 1989 metų natūriniais dydžiais.

10 straipsnis

Pagal Sutarties 10 straipsnio trečiosios dalies nuostatas Šalys iš anksto informuos viena kitą apie ekonominius sprendimus, kurie gali atsiliepti kitos Šalies teisėms ir teisėtiems interesams tam, kad kiekviena iš Šalių galėtų parengti ir priimti prekių vidaus rinkos apsaugos programas savo teritorijoje.

11 straipsnis

Šalys sudarys susitarimą dėl bendradarbiavimo kovos su nusikalstamumu srityje, kuriame bus atskirai numatyta RTFSR Kaliningrado srities ir Lietuvos Respublikos teisėsaugos organų bendradarbiavimo mechanizmo sukūrimas.

12 straipsnis

Šalys sutarė, kad, siekiant plėtoti prekybinius-ekonominius RTFSR Kaliningrado srities ir Lietuvos Respublikos santykius, tikslinga įsteigti ekonomines misijas, atitinkamai Vilniuje ir Kaliningrade.

13 straipsnis

Šalys iki 1991 metų rugsėjo 15 dienos pariteto pagrindais paskirs įgaliotuosius atstovus (po 5 atstovus sudaryti kiekvienam susitarimui, jeigu Šalys nesusitars kitaip) konsultacijoms ir deryboms sudaryti susitarimus, numatytus šio Susitarimo 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 ir 12 straipsniuose. Šalys ketina sudaryti šiuos susitarimus iki 1992 metų pradžios, išskyrus tuos, kurių pasirašymo terminas, Šalims susitarus, bus pratęstas, bet ne vėliau, kaip iki 1992 metų rugpjūčio 1 dienos.

Šalys atsižvelgia į tai, kad rengiant visus dokumentus, kurie priimami remiantis šiuo Susitarimu ir jį plėtojant, tarp RTFSR įgaliotųjų atstovų bus ir RTFSR Kaliningrado srities atstovai.

14 straipsnis

Šis Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai Šalys raštu praneša viena kitai apie tai, kad jos įvykdė procedūras, kurios būtinos pagal kiekvienos Šalies įstatymus, kad jis įsigaliotų, tačiau ne anksčiau negu įsigalios Sutartis.

Šis Susitarimas sudaromas penkeriems metams. Jo galiojimas bus savaime pratęstas tam pačiam laikotarpiui, jeigu likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki jo galiojimo pabaigos, nė viena Šalis raštu nepraneš, jog ji nori nepratęsti Susitarimo arba padaryti jame pakeitimus.

Sudaryta Maskvoje 1991 metų liepos 29 dieną dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, ir abu tekstai turi vienodą galią.

Lietuvos Vyriausybės vardu

Rusijos Vyriausybės vardu