Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės tarptautinių pervežimų automobiliais SUTARTIS*

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lenkijos Respublikos Vyriausybė, siekdamos palengvinti ir tobulinti keleivių ir krovinių pervežimus tarp abiejų Valstybių bei tranzitinius pervežimus per jų teritorijas,

susitarė:

 

1 straipsnis

Pritaikymo sritis

 

1. Šios Sutarties nutarimai taikomi keleivių ir krovinių pervežimams tarp Susitariančių šalių teritorijų, tranzitu per tą teritoriją arba tarp trečios šalies ir antros Susitariančios šalies teritorijos ir atvirkščiai, atliekamomis transporto priemonėmis, užregistruotomis vienoje iš Susitariančių šalių teritorijų.

2. Tokios šios Sutarties nuostatos neleidžia vienos iš Susitariančių šalių vežėjui pervežti keleivius arba krovinius tarp dviejų vietovių, esančių kitos Susitariančios šalies teritorijoje.

 

2 straipsnis

Terminai

 

1. Terminas „vežėjas“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, gyvenantį arba turintį savo buveinę Lietuvos Respublikoje arba Lenkijos Respublikoje ir kuriam pagal savo šalies įstatymus leista vykdyti tarptautinius keleivių pervežimus.

2. Terminas „transporto priemonė“ reiškia:

a) kelių transporto priemonę su mechaniniu varikliu, kuri sukonstruota arba pritaikyta krovinių pervežimui keliais arba skirta transporto priemonių vilkimui,

b) transporto priemonių sąstatą, susidedantį iš šio straipsnio a) punktą atitinkančias sąlygas transporto priemonės ir priekabos arba puspriekabės,

c) kelių transporto priemonę su mechaniniu varikliu, aprūpintu specialiu pastoviai sumontuotu įrenginiu ir sudarančiu jos integralinę dalį, kuris nėra traktuojamas kaip krovinys,

d) transporto priemonę, skirtą pervežti daugiau negu 9 asmenis, įskaitant vairuotoją.

 

3 straipsnis

Reguliarūs keleivių pervežimai

 

1. Vienos iš Susitariančių šalių vežėjas gali atlikinėti reguliarius keleivių pervežimus autobusais tarp abiejų Susitariančių šalių teritorijų bei tranzitu per jų teritorijas, prieš tai gavęs leidimą.

2. Sąvoka „reguliarus keleivių pervežimas“ reiškia keleivių pervežimą tam tikroje trasoje pagal eismo tvarkaraštį ir iš anksto nustatytais bei paskelbtais tarifais.

3. Kiekvienos Susitariančios šalies kompetentingi organai išduoda leidimą pervežimams, atliekamiems jos teritorijoje.

4. Švytuokliniams pervežimams taip pat būtina gauti leidimą.

5. Leidimų išdavimo tvarka bei jų panaudojimo sąlygos kompetentingų organų bus apibrėžtos Sutarties Vykdymo Protokole.

 

4 straipsnis

Nereguliarūs keleivių pervežimai

 

Nereguliariems keleivių pervežimams Susitariančių šalių kompetentingų organų nereikia, jeigu:

a) transporto priemonė visoje trasoje perveža tą pačią keleivių grupę,

b) keleiviai vežami į vieną pusę, o į priešingą pusę autobusas grįžta tuščias arba atvirkščiai.

 

5 straipsnis

Krovinių pervežimai

 

1. Susitariančių šalių vežėjai gali pervežti krovinius arba atlikti tuščius važiavimus:

a) tarp vietos, esančios teritorijoje vienos iš Susitariančių šalių, ir vietos, esančios kitos Susitariančios šalies teritorijoje,

b) tranzitu per kitos Susitariančios šalies teritoriją,

c) tarp vietos, esančios vienoje iš Susitariančių šalių teritorijos, ir vietos, esančios trečios šalies teritorijoje ir atvirkščiai.

2. Vežėjai vienos iš Susitariančių šalių turi teisę paimti atgalinį krovinį kitos Susitariančios šalies teritorijoje.

 

6 straipsnis

Leidimai

 

1. Krovinių pervežimai numatyti 5 straipsnyje, išskyrus pervežimus, numatytus 7 straipsnyje, gali būti atliekami tik leidimo pagrindu, išduodamų Susitariančios šalies kompetentingo organo šioje šalyje registruotoms transporto priemonėms, kitos Susitariančios šalies kompetentingo organo vardu.

2. Susitariančių šalių kompetentingi organai apsikeičia leidimais, išvardytais šio straipsnio 1 punkte.

 

7 straipsnis

Atvejai, kada leidimai nereikalingi

 

1. Leidimai nereikalingi šiems pervežimams:

a) persikėlimo daiktų,

b) medžiagų ir daiktų, tarp jų meno kūrinių, skirtų aukcionams, parodoms arba neprekybinio charakterio renginiams kitos Susitariančios šalies teritorijoje,

c) medžiagų ir daiktų, skirtų išskirtinai reklamos ir informaciniams tikslams,

d) inventoriaus, daiktų ir gyvūnų, skirtų teatriniams, muzikiniams, filmavimo arba sporto renginiams, cirkams, prekybinėms mugėms, vykstančių kitos Susitariančios šalies teritorijoje,

e) inventoriaus, skirto radiofoniniams įnašams, filmavimui arba televizijos įrašams,

f) palaikų,

g) netvarkingų transporto priemonių ir techninės pagalbos transporto priemonių,

h) transporto priemonių iki 3,5 t keliamosios galios ir iki 6 t bendro svorio.

2. Šios Sutarties 15 straipsnyje nurodyta Mišri komisija gali keisti šio straipsnio 1 punkte pateiktą sąrašą.

 

8 straipsnis

Kontingentas

 

1. Leidimai krovinių pervežimui yra išduodami kontingentų (kvotų) ribose, nustatomų abipusių Susitariančių šalių kompetentingų organų sprendimu kiekvienais metais.

2. Leidimų kategorijos, jų panaudojimo sąlygos ir būdai bus nustatyti Sutarties vykdymo protokole.

 

9 straipsnis

Pervežimai, reikalaujantys specialaus leidimo

 

1. Pervežimai transporto priemonėmis, kurių bendra masė arba gabaritai su kroviniu ar be jo viršija leidžiamas normas vienos iš Susitariančių šalių teritorijoje, reikalauja specialaus leidimo, išduoto Susitariančios šalies kompetentingo organo.

2. Specialus leidimas gali riboti transporto priemonės važiavimą apibrėžta trasa.

3. Turint specialų leidimą, nereikia leidimo pervežimui, apie kurį kalbama šios Sutarties 6 straipsnio 1 punkte.

4. Kiekviena Susitarianti šalis turi teisę reikalauti specialių leidimų pavojingų krovinių pervežimui, atliekamų kitos Susitariančios šalies vežėjų.

 

10 straipsnis

Rinkliavos ir mokesčiai

 

1. Keleivių ir krovinių pervežimams, išvardytiems šioje Sutartyje, nustatomos rinkliavos ir mokesčiai, galiojantys kitos Susitariančios šalies teritorijoje.

2. Mišri komisija gali teikti pasiūlymus dėl dalinio arba visiško atleidimo nuo rinkliavų ir mokesčių, apie kuriuos kalbama šio straipsnio 1 punkte, išskyrus pervežimus, nurodytus 9 straipsnio 1 punkte.

 

11 straipsnis

Degalai ir atsarginės dalys

 

1. Degalai, esantys normaliuose transporto priemonių kuro bakuose, yra atleisti nuo muito mokesčio ir kitų prievolių.

„Normalus bakas“ yra suprantamas kaip bakas, kuris konstruktyviai įrengtas transporto priemonėje.

2. Atsarginės dalys, kurios laikinai įvežamos pažeistų transporto priemonių arba nukentėjusių avarijose remontui į kitos Susitariančios šalies teritoriją, yra atleidžiamos nuo muito mokesčių, rinkliavų ir kitų prievolių, renkamų kitos Susitariančios šalies teritorijoje įstatymų pagrindu. Pakeistos detalės turi būti išvežtos atgal arba sunaikintos kontroliuojant muitinei.

 

12 straipsnis

Kontrolė

 

1. Leidimai ir kiti dokumentai, būtini pagal šios Sutarties nuostatas, turi būti transporto priemonėje ir pateikiami pareikalavus kontrolės organams.

 

13 straipsnis

Vidinė įstatymdavystė

 

1. Vienos iš Susitariančios šalies vežėjai bei transporto priemonių ekipažai, būtent kitos Susitariančios šalies teritorijoje, privalo laikytis teisinių įstatymų, galiojančių šioje teritorijoje ir ypač liečiančių pervežimus ir kelių eismą.

2. Nesureguliuotos šia Sutartimi arba kitomis tarptautinėmis konvencijomis nuostatos, kurių dalyvės yra Susitariančios šalys, bus sprendžiamos pagal kiekvienos iš Susitariančių šalių vidaus įstatymus.

 

14 straipsnis

Pažeidimai

 

1. Vienos iš Susitariančių šalių vežėjui pažeidus Sutarties nuostatas kitos Susitariančios šalies teritorijoje, Susitariančios šalies, kurios teritorijoje padarytas pažeidimas, kompetentingas organas informuoja apie tai kitos Susitariančios šalies, kurioje registruota transporto priemonė, kompetentingus organus.

2. Susitariančių šalių kompetentingi organai, kurios teritorijoje įvyko pažeidimai, gali kreiptis į kitos Susitariančios šalies kompetentingus organus dėl:

a) vežėjo, įvykdžiusio pažeidimą, perspėjimo;

b) laikino, dalinio ar visų vežėjo teisių vykdyti pervežimus Susitariančios šalies teritorijoje, kur įvyko pažeidimas, sustabdymo.

3. Kompetentingi organai, kurie priėmė aukščiau minėtas priemones, informuoja apie tai kitos Susitariančios šalies kompetentingą organą.

4. Šiame straipsnyje numatytų poveikio priemonių vežėjams taikymas neatleidžia nuo atsakomybės, numatytos Susitariančių šalių norminiais aktais.

 

15 straipsnis

Sutarties taikymas

 

1. Tam, kad užtikrintų tinkamą šios Sutarties nuostatų vykdymą, Susitariančios šalys sudarys Mišrią komisiją.

2. Komisija rinksis pagal vienos iš Susitariančios šalies reikalavimą pasikeistinai kiekvienos iš Susitariančių šalių teritorijoje.

3. Komisija paruoš šios Sutarties Vykdymo Protokolą.

 

16 straipsnis

Sutarties galiojimas

 

1. Ši Sutartis priimama sutinkamai su Susitariančių šalių įstatymais ir pradės galioti nuo diplomatinių notų, patvirtinančių tą priėmimą, pasikeitimo dienos.

2. Sutartis sudaryta penkerių metų laikotarpiui. Ji automatiškai pratęsiama eiliniam vienerių metų laikotarpiui, jei nė viena iš Susitariančių šalių prieš tris mėnesius iki baigiantis jos galiojimui neatsiskaitys notifikacijos keliu ją nutraukti.

3. Ši Sutartis laikinai taikoma nuo jos pasirašymo dienos.

 

Sudaryta 1992 metų kovo 18 d. Ščecine dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir lenkų kalba, abu tekstai turi vienodą galią.

 

Lietuvos Respublikos

Lenkijos Respublikos

Vyriausybės vardu

Vyriausybės vardu

______________* Įsigaliojo 1992 m. lapkričio 27 d.