LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR
15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. balandžio 19 d. Nr. IX-283

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772)

 

1 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VALSTYBĖS RINKLIAVA IR TARIFAI“.

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Valstybės rinkliava

Už kelių transporto priemonių registravimą, dokumentų, licencijų (leidimų) verstis keleivių ir krovinių vežimais išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS