LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2, 4, 5, 6, 10, 18, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. balandžio 10 d. Nr. IX-244

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

2 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „administracinius įgalinimus“ įrašyti žodžius „administravimo įgaliojimus“, 2 dalį pripažinti netekusia galios, buvusias 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalis laikyti atitinkamai 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalimis ir šį straipsnį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, – valstybės politikai, viešojo administravimo valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą bei kiti asmenys, kurie dirbdami valstybės valdžios, valdymo, vietos savivaldos, teisminėse, teisėsaugos, valstybės kontrolės bei priežiūros ir joms prilygintose institucijose vykdo valdžios atstovo funkcijas arba turi administravimo įgaliojimus.

2. Privatūs interesai – kandidato ar asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, (ar jo artimojo giminaičio, ar šeimos nario) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas.

3. Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

4. Interesų konfliktas – situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

5. Artimieji giminaičiai ir šeimos nariai – asmenys, nurodyti Baudžiamojo kodekso 305 straipsnyje.

6. Asmeninis suinteresuotumas – valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens siekimas priimti sprendimą, kuris būtų palankus jam, jo artimiesiems giminaičiams ir šeimos nariams.

7. Įmonė – visų rūšių ūkinės, komercinės, kredito ir finansinės įmonės, bendrovės, įstaigos, bendrijos, asociacijos, susivienijimai ir organizacijos.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Iš 4 straipsnio išbraukti žodžius „bei kandidatai“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Privačių interesų deklaracijos

Valstybinėje tarnyboje nuolat dirbantys asmenys privalo pildyti vienodos formos privačių interesų metinę (praėjusių kalendorinių metų) deklaraciją, o paaiškėjus naujoms aplinkybėms, – papildomą deklaraciją.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Deklaracijų pateikimas

1. Asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, metinė privačių interesų deklaracija pateikiama kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos.

2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, deklaracija pateikiama nedelsiant po šių aplinkybių paaiškėjimo.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos deklaracijos pateikiamos valstybės ar savivaldybės institucijos, kurioje dirba asmuo, vadovui ar jo įgaliotam atstovui.

4. Nurodytos deklaracijos gali būti pateikiamos ne tik atitinkamoms institucijoms, bet ir kitiems struktūriniams padaliniams, jeigu tai numato tokios institucijos veiklos tvarką nustatantis įstatymas.

5. Respublikos Prezidentas ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nurodytų valstybės ar savivaldybės institucijų vadovai metinę ir kitas privačių interesų deklaracijas pateikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Iš 6 straipsnio 1 dalies išbraukti žodžius „ir kandidato“, 5 punkte po skaičiaus ir santrumpos „5 MGL“ įrašyti žodžius „ir jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, metinėse privačių interesų deklaracijose turi būti nurodyta deklaruojančiojo ir jo sutuoktinio:

1) pagal Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymą mokesčių inspekcijai privalomo deklaruoti turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių, turtinių įsipareigojimų, pajamų ir mokesčių duomenys. Šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei asmuo yra pildęs Lietuvos Respublikos turto ir pajamų deklaraciją už paskutinius kalendorinius metus. Tuomet pateikiamas šios deklaracijos nuorašas (kopija);

2) kiti turtiniai įsipareigojimai, užtikrinantys prievolių įvykdymą, nenurodyti turto ir pajamų deklaracijoje;

3) įmonės pavadinimas, buveinės adresas, veiklos pobūdis, jeigu deklaruojantysis ar jo sutuoktinis yra personalinės įmonės savininkas;

4) dovanos, gautos per paskutinius kalendorinius metus, jeigu jų vertė yra didesnė negu 1 MGL, išskyrus dovanas, gautas iš artimųjų giminaičių ir šeimos narių;

5) per paskutinius kalendorinius metus kitų fizinių ar juridinių asmenų suteiktos paslaugos, jeigu jų vertė yra didesnė nei 5 MGL ir jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, išskyrus atvejus, kai paslaugas apmoka ar suteikia artimieji giminaičiai ar šeimos nariai;

6) pareigos ir ryšiai su įmonėmis ar tarptautinėmis organizacijomis, narystė ir pareigos visuomeniniuose judėjimuose ar organizacijose, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, išskyrus narystę politinėse partijose;

7) artimieji giminaičiai ir šeimos nariai, kiti deklaruojančiajam žinomi asmenys, dėl kurių, jo nuomone, tarnyboje gali kilti interesų konfliktas, galimo interesų konflikto pagrindai.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, ministrų, viceministrų, ministerijų sekretorių, Konstitucinio Teismo pirmininko ir teisėjų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir apygardų teismų pirmininkų, skyrių pirmininkų ir teisėjų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų ir teisėjų, generalinio prokuroro ir generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, Valstybės kontrolės vadovaujančių pareigūnų, apskričių viršininkų, apskričių viršininkų pavaduotojų, Vyriausybės atstovų apskrityse, Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko ir valdybos pirmininko pavaduotojų, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinių vadovaujančių pareigūnų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų vadovaujančių pareigūnų, Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos ir miestų bei rajonų komisariatų ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių (poskyrių) vadovaujančių pareigūnų, policijos generalinio komisaro, vyriausiųjų komisarų, vyresniųjų komisarų, komisarų, vadovaujančių miestų bei rajonų policijos komisariatams, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmojo pavaduotojo ir pavaduotojo, savivaldybių valdybų narių, merų, vicemerų, administratorių, savivaldybių kontrolierių, Seimo kontrolierių metinių privačių interesų deklaracijų suvestiniai duomenys kiekvienais metais ne vėliau kaip iki liepos 15 d. valstybės lėšomis yra skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka. Vardinį šioje dalyje išvardytų pareigų sąrašą kiekvienais metais iki kovo 15 d. nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Apribojimai sudaryti darbo sutartį

Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus neturi dirbti įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos bei kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su šių įmonių veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo dalyvavo svarstant ir priimant palankius šioms įmonėms sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.“

 

7 straipsnis. 23 straipsnio 6 dalies papildymas

23 straipsnio 6 dalį papildyti 6 punktu:

6) atlikdama tyrimą, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybinio ir privataus kapitalo įmonių, komercinių bankų, įstaigų bei kitų organizacijų visą reikiamą informaciją, paaiškinimus, įsakymus, sprendimus bei kitus dokumentus, susijusius su šio įstatymo vykdymu.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________