LIETUVOS RESPUBLIKOS

TURIZMO ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. balandžio 5 d. Nr. IX-239

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 32-852)

 

1 straipsnis. 18 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kaimo turizmo paslaugų sukūrimas ir plėtojimas gali būti remiamas specialiųjų ir kitų programų vykdymui skirtomis lėšomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS