LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ, SU JAIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IR LĖŠŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJAI TVARKOS

 

2001 m. vasario 2 d. Nr. 125

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1639) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją (toliau vadinama – bendrija) ir jos įstatus, savivaldybės vykdomosios institucijos, kitos už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą atsakingos įmonės, įstaigos, organizacijos sprendimu per vieną mėnesį bendrijai perduodami valdyti ir prižiūrėti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai pagal bendrijos įregistravimo dienos būklę:

1.1.1. bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios konstrukcijos (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas), taip pat kitos konstrukcijos (balkonų ir laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);

1.1.2. bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės, kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;

1.1.3. bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims;

1.2. kartu su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektais bendrijai perduodamos nepanaudotos atskaitymų lėšos namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti (pervedamos į bendrijos sąskaitą banke), namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentai, sutartys dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

1.3. jeigu namo techninė inventorizacija iki perdavimo nebuvo atlikta, daugiabutis namas turi būti inventorizuojamas iki jo perdavimo bendrijai perduodančiosios šalies lėšomis;

1.4. šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytų namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimą bendrijai savivaldybės vykdomoji institucija, kita už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija įformina perdavimo aktu. Perdavimo aktą pasirašo perduodančiosios šalies valdymo organo įgaliotas atstovas ir bendrijos valdybos pirmininkas (bendrijos pirmininkas);

1.5. tuo atveju, jeigu perduodamos bendrijai bendrojo naudojimo patalpos yra nustatytąja tvarka išnuomotos, bendrijai pereina visi buvusio nuomotojo įsipareigojimai ir teisės, nurodytos nuomos sutartyje, ir apie tai pažymima perdavimo akte. Perdavimo akte taip pat turi būti pažymėta apie atsiskaitymą už išnuomotų patalpų eksploatavimą (šildymą, karštą ir šaltą vandenį, elektrą ir kita) ir su tuo susijusius piniginius įsipareigojimus tretiesiems asmenims, padengtinus iki perdavimo akto pasirašymo, jeigu jį pasirašančios šalys nesutaria kitaip.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 1995, Nr. 51-1269) 1.3 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 280 ir 1995 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 852 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 10-259) 2.3 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                      HENRIKAS ŽUKAUSKAS